งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ ร. ท. ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ ร. ท. ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว่าที่ ร. ท. ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ

2 เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมควรจะสามารถ 1. บอกความจำเป็นและ องค์ประกอบที่สำคัญ ในการวางแผนการ จัดการฝึกอบรมได้ 2. กำหนดรายละเอียดใน การทำงาน 2. กำหนดรายละเอียดใน การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนได้ 3. ดำเนินงานตามแผนงาน โดยวิธีนับวันเวลา ในการทำงานถอยหลัง ขึ้นไปได้

3 เมื่อสบพักตร์รักทันที จะเป็นเพื่อน น้องพี่ ทุกคนไมตรี ยิ้มแย้มเยือน ไม่ว่ามาจากไหนร่วมใจร่วมงานไม่ แชเชือน ฝังจิตติดเตือนไม่ลืมไม่เลือน เพื่อน เอยสัญญา ด้วยเดชะ พระธีรราชพา ต่างคนนั้น มา หวังความก้าวหน้า พัฒนาลูกเสือ ไทย เทิดทูนใจรัก ภักดิ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มั่นไว้ มุ่งหน้ามองไกลพร้อมเพรียงร่วมใจ เพื่อลูกเสือของชาติ เพื่อน

4 การกำหนดให้งานเกิดขึ้น โดย เป็นการกำหนดขั้นตอน การทำงานไว้ล่วงหน้า 4W 1H - What - When - Where - Who - How

5 1. การจัดทำกำหนดการ ฝึกอบรมในกองลูกเสือ - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไป ประจำปี - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไป ประจำภาคเรียน - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไป ประจำเดือน - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไป ประจำสัปดาห์ 2. การวางแผนฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

6 เป็นระบบที่มีเหตุและผลที่จะ ใช้ในการวางแผน มีประโยชน์ต่อการกำหนด แผนงานเป็นขั้นตอน มีกำหนดเวลาที่แน่นอน เป็น แนวทางการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และประเมินผลงาน ( อะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำ หรือ ทำแล้วยังขาดอะไร )

7 1. กำหนด รายละเอียดของงาน 2. จัดลำดับ ความสำคัญ / ก่อนหลัง 3. กำหนดระยะเวลา ที่ใช้ 4. กำหนดตัว ผู้รับผิดชอบ

8 การจัดวางในตาราง การจัดวางในตาราง * ก่อนการฝึกอบรม / งาน ใช้เครื่องหมาย “ ลบ ” * ระหว่างการฝึกอบรม / งาน ให้เป็น “ ศูนย์ ” * หลังการฝึกอบรม / งาน ใช้เครื่องหมาย “ บวก ” ใช้เครื่องหมาย “ บวก ”

9 * ความเป็นระเบียบ * มีกำหนดเวลาที่ แน่นอน * เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงาน - อะไรที่ยังไม่ได้ทำ - ที่ทำแล้วขาดอะไร

10 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2552 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนวันวัน เดือน ปีรายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอ บวันที่งานเสร็จหมายเหตุ - 60 31 มค 53 ขออนุมัติโครงการโอฬาร - 55 5 กพ 53 ทำหนังสือแจ้งจริยารุจี - 40 20 กพ 53 แต่งตั้งคณะวิทยากรโอฬาร - 30 2 มีค 53 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ฝึกอบรมบารมี - 1 31 มีค 53 ประชุมคณะวิทยากร ครั้งที่ 2 ผอ. ฝึก 0 1-3 เมย 53 ดำเนินการฝึกอบรมผอ. ฝึก + 2 5 เมย 53 ตอบขอบคุณโอฬาร

11 ให้กลุ่มวางแผนการทำงานโดย วิธีนับวันถอยหลัง เรื่อง การจัดการ ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้น ความรู้เบื้องต้น ของจังหวัดหรือหน่วยงาน โดย กำหนดให้ 1. เตรียมการไม่น้อยกว่า 60 วัน 2. มีรายการทำงานไม่น้อยกว่า 15 รายการ 3. กำหนดวันที่ที่จะทำงานเอง

12 มาจากไหน มาจากไหน ใกล้ไกล ไม่สำคัญ ร่วมผูกพัน สมานสามัคคี ไมตรีมีร่วมกัน เหมือนน้องพี่ ร่วมทุกหรือ สุขขี ไม่มีหวั่น รักกันมั่น จากใจไม่ เดียดฉันท์กันในหมู่ มาจากไหน ร่วมใจกันทุก ผู้ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชู และรู้ในหน้าที่ ชีวีไม่มี หมอง

13


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ ร. ท. ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน ลูกเสือแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google