งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามแผนงาน โดยวิธีการนับวันถอยหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามแผนงาน โดยวิธีการนับวันถอยหลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามแผนงาน โดยวิธีการนับวันถอยหลัง
ว่าที่ ร.ท.ณัฐฐ์ ยุวยุทธ L.T. ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2 ในการวางแผนการจัดการฝึกอบรมได้ 2. กำหนดรายละเอียดในการทำงาน
วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรจะสามารถ 1. บอกความจำเป็นและองค์ประกอบที่สำคัญ ในการวางแผนการจัดการฝึกอบรมได้ 2. กำหนดรายละเอียดในการทำงาน อย่างเป็นขั้นตอนได้ 3. ดำเนินงานตามแผนงาน โดยวิธีนับวันเวลา ในการทำงานถอยหลังขึ้นไปได้

3 เพื่อน เมื่อสบพักตร์รักทันที จะเป็นเพื่อนน้องพี่
ทุกคนไมตรี ยิ้มแย้มเยือน ไม่ว่ามาจากไหนร่วมใจร่วมงานไม่แชเชือน ฝังจิตติดเตือนไม่ลืมไม่เลือน เพื่อนเอยสัญญา ด้วยเดชะ พระธีรราชพา ต่างคนนั้นมา หวังความก้าวหน้า พัฒนาลูกเสือไทย เทิดทูนใจรัก ภักดิ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มั่นไว้ มุ่งหน้ามองไกลพร้อมเพรียงร่วมใจ เพื่อลูกเสือของชาติ

4 การกำหนดให้งานเกิดขึ้นโดย เป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้า
การวางแผน การกำหนดให้งานเกิดขึ้นโดย เป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้า 4W 1H - What - When - Where - Who - How

5 1. การจัดทำกำหนดการฝึกอบรมในกองลูกเสือ - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไปประจำปี
แผนงานทางการลูกเสือ 1. การจัดทำกำหนดการฝึกอบรมในกองลูกเสือ - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไปประจำปี - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไปประจำภาคเรียน - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไปประจำเดือน - กำหนดการฝึกอบรมทั่วไปประจำสัปดาห์ 2. การวางแผนฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

6 เป็นระบบที่มีเหตุและผลที่จะใช้ในการวางแผน
การนับวันถอยหลัง เป็นระบบที่มีเหตุและผลที่จะใช้ในการวางแผน มีประโยชน์ต่อการกำหนดแผนงานเป็นขั้นตอน มีกำหนดเวลาที่แน่นอน เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน ( อะไรบ้างที่ยังไม่ได้ทำ หรือ ทำแล้วยังขาดอะไร )

7 หลักการของ BACK DATING
1. กำหนดรายละเอียดของงาน 2. จัดลำดับความสำคัญ / ก่อนหลัง 3. กำหนดระยะเวลาที่ใช้ 4. กำหนดตัวผู้รับผิดชอบ

8 หลักการของ BACK DATING
การจัดวางในตาราง * ก่อนการฝึกอบรม / งาน ใช้เครื่องหมาย “ ลบ ” * ระหว่างการฝึกอบรม / งาน ให้เป็น “ ศูนย์ ” * หลังการฝึกอบรม / งาน ใช้เครื่องหมาย “ บวก ”

9 ประโยชน์ของ BACK DATING
* ความเป็นระเบียบ * มีกำหนดเวลาที่แน่นอน * เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน - อะไรที่ยังไม่ได้ทำ - ที่ทำแล้วขาดอะไร

10 ตัวอย่าง การวางแผนดำเนินงาน โดยวิธีการนับวันถอยหลัง
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ระหว่างวันที่ เมษายน 2552 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนวัน วัน เดือน ปี รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ วันที่งานเสร็จ หมายเหตุ - 60 31 มค 53 ขออนุมัติโครงการ โอฬาร - 55 5 กพ 53 ทำหนังสือแจ้ง จริยารุจี - 40 20 กพ 53 แต่งตั้งคณะวิทยากร - 30 2 มีค 53 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม บารมี - 1 31 มีค 53 ประชุมคณะวิทยากร ครั้งที่ 2 ผอ.ฝึก 1-3 เมย 53 ดำเนินการฝึกอบรม + 2 5 เมย 53 ตอบขอบคุณ

11 ของจังหวัดหรือหน่วยงาน โดยกำหนดให้ 1. เตรียมการไม่น้อยกว่า 60 วัน
งานกลุ่ม ให้กลุ่มวางแผนการทำงานโดยวิธีนับวันถอยหลัง เรื่อง การจัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ของจังหวัดหรือหน่วยงาน โดยกำหนดให้ 1. เตรียมการไม่น้อยกว่า 60 วัน 2. มีรายการทำงานไม่น้อยกว่า 15 รายการ 3. กำหนดวันที่ที่จะทำงานเอง

12 มาจากไหน มาจากไหน ใกล้ไกลไม่สำคัญ
ร่วมผูกพัน สมานสามัคคี ไมตรีมีร่วมกัน เหมือนน้องพี่ ร่วมทุกหรือสุขขี ไม่มีหวั่น รักกันมั่น จากใจไม่เดียดฉันท์กันในหมู่ มาจากไหน ร่วมใจกันทุกผู้ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชู และรู้ในหน้าที่ ชีวีไม่มีหมอง

13 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามแผนงาน โดยวิธีการนับวันถอยหลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google