งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา การ ตัดสินใจ และการจัดการความ ขัดแย้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์ สุวรรณกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา การ ตัดสินใจ และการจัดการความ ขัดแย้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์ สุวรรณกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา การ ตัดสินใจ และการจัดการความ ขัดแย้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์ สุวรรณกุล

2 มหาวิทยาลัย = ความ แตกต่าง ความแตกต่าง VS ความ ขัดแย้ง VS ความแตกแยก VS ความแตกแยก

3 ผู้บริหารมีหน้าที่ ตัดสินใจ แก้ไข ปัญหา จัดการ ความขัดแย้ง

4 TEAM WORK

5 Trust- ไว้ใจ Empathy- เห็นใจ Agreement- ร่วมเห็น พ้อง Mutual benefit- ประโยชน์ ร่วมกัน

6 Willingness- เต็มใจ Opportunity- ให้โอกาสทุก คน Recognition- ยอมรับซึ่งกัน และกัน Knowledge sharing- แลกเปลี่ยน เรียนรู้

7 งานได้ผล งานได้ผล คนเป็นสุข คนเป็นสุข

8 ความขัดแย้งในองค์กร ความคิดเห็น VS การ ปฏิบัติงาน บุคคล VS กลุ่ม บุคคล

9 ความขัดแย้งใน มหาวิทยาลัย = ความก้าวหน้าของ มหาวิทยาลัยหยุดชะงัก

10 หลักการลดความขัดแย้ง 1. กำหนดเป้าหมาย ร่วมกัน 2. วางแผนการทำงาน ร่วมกัน 3. กำกับติดตาม / รับ ฟังปัญหาอุปสรรค 4. ร่วมกันแก้ไข

11 กลยุทธ์ / เทคนิค  ประชุมร่วมกัน  รับฟังความเห็นทุกฝ่าย  ตัดสินใจร่วมกันด้วยเหตุ และผล  สร้างความเป็นเจ้าของ ร่วมกัน

12 หลักการ  ฟังข้อมูลรอบด้าน  ไม่ด่วนตัดสินใจ  ถูกต้องมาก่อนถูกใจ  มหาวิทยาลัยมาก่อนตน หรือกลุ่มตน

13 ระดับของการจัดการ ความขัดแย้ง  ป้องกันไม่ให้เกิด  ลด ละ ให้น้อยลง  สร้างเอกภาพการทำงาน ร่วมกัน  รักษาเอกภาพให้ยาวนาน

14 ชนะศึก แต่แพ้สงคราม แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ

15 ปัญหาในมหาวิทยาลัย เกิดจาก  กระบวนการทำงาน ปกติ  ความลำเอียงของ ผู้บริหาร  ความยึดมั่นถือมั่น ของบุคลากร

16 ความลำเอียงเกิดจาก ความลำเอียงเกิดจาก ความรัก ความรัก ความชัง ความชัง ความ หลง ความ หลง ความกลัว ความกลัว

17 การตัดสินใจ มีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ 1. ข้อมูล สารสนเทศ 2. ความรู้สึก ความ คิดเห็น ประสบการณ์

18 ข้อมูลสารสนเทศ 1. ต้องแสวงหาอย่างเป็น ธรรม โดยการรับ ฟังอย่างรอบด้าน และวิเคราะห์ด้วยเหตุ และผล 2. ต้องใช้อย่างเป็นธรรม

19 มองโลกแง่ดีมีผล เห็น คนอื่นดีมีค่า มองโลกแง่ดีมีผล เห็น คนอื่นดีมีค่า ปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้ง หน้าทำดีมีคุณ มองโลกด้านร้ายกลายกลับ ใจรับแต่เรื่องเคืองขุ่น เหนื่อยหน่ายเลิกร้างทางบุญ ชีพวุ่นวายแท้แน่เอย

20 เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่ จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตาย เปล่าเลย ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง

21 โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ ยาก ฝากให้คิด โง่ไม่เป็น เป็นใหญ่ ยาก ฝากให้คิด ทางชีวิต จะรุ่งโรจน์ โสตถิผล ต้องรู้โง่ รู้ฉลาด ปราดเปรื่องตน โง่สิบหน ดีกว่าเบ่ง เก่งเดี๋ยวเดียว


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา การ ตัดสินใจ และการจัดการความ ขัดแย้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์ สุวรรณกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google