งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัลติมีเดีย  Multimedia เป็นการนำเอาสื่อหลาย ๆ อย่าง มาสัมพันธ์กัน และ มีคุณค่าที่ ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ สื่อ อย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัลติมีเดีย  Multimedia เป็นการนำเอาสื่อหลาย ๆ อย่าง มาสัมพันธ์กัน และ มีคุณค่าที่ ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ สื่อ อย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มัลติมีเดีย  Multimedia เป็นการนำเอาสื่อหลาย ๆ อย่าง มาสัมพันธ์กัน และ มีคุณค่าที่ ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ สื่อ อย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีกสื่อใช้อธิบายข้อเท็จจริง ของเนื้อหา การใช้สื่อประสมจะช่วย ให้มีประสบการณ์ ค้นพบวิธีการ ในสิ่ง ที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

3 มัลติมีเดีย  ความหมาย มัลติ คือ หลาย ๆ อย่างผสมรวมกัน สื่อ ข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เมื่อนำมารวมกันเป็นคำว่า “ มัลติมีเดีย ” จึงหมายถึง “ การนำองค์ประกอบของสื่อ ชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ซึ่ง ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรืออนิเมชั่น เสียง และวิดีโอ โดยผ่านกระบวนการทาง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อความหมายกับ ผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ และได้บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

4 มัลติมีเดีย  องค์ประกอบของมัลติมีเดีย แบ่งได้ 5 ชนิด ตัวอักษร Text ภาพนิ่ง Image ภาพเคลื่อนไหว Animation เสียง Sound ภาพเคลื่อนไหว Video

5  ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย การกำหนดหัวเรื่อง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การสร้าง (Implementation) การประเมินผล (Evaluation) นำออกเผยแพร่ (Publication)

6 ลักษณะของ Multimedia ที่ดี  1) มีความสะดวกในการใช้  2) มีการตรวจสอบความถูกต้อง และพัฒนา  3) ครอบคลุมเนื้อหา  4) น่าสนใจ  5) กระชับได้ใจความ  6) คำนึงถึงความแตกต่างของ ผู้รับ / ผู้ชม  7) ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ สังคม

7 มัลติมีเดีย  ประโยชน์ของมัลติมีเดีย ด้านการศึกษา เช่น ผลิตบทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็นต้น ด้านธุรกิจ เช่น E-Commerce การนำเสนอสินค้า โฆษณา เป็นต้น ด้านการพิมพ์ เช่น E-book E-magazine เป็นต้น ด้านนันทนาการ หรือด้านอื่นๆ เช่น เกมส์

8  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid= 42a7be89d5b54d38&pli=1 http://guru.google.co.th/guru/thread?tid= 42a7be89d5b54d38&pli=1  http://www.rayongwit.ac.th/computer/m2f ri49/g10m2fri/useful.htm http://www.rayongwit.ac.th/computer/m2f ri49/g10m2fri/useful.htm


ดาวน์โหลด ppt มัลติมีเดีย  Multimedia เป็นการนำเอาสื่อหลาย ๆ อย่าง มาสัมพันธ์กัน และ มีคุณค่าที่ ส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างมีระบบ สื่อ อย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google