งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ปริญญา น้อยดอนไพร (V.1.05082014) 413643 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY) บทที่ 1 ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ปริญญา น้อยดอนไพร (V.1.05082014) 413643 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY) บทที่ 1 ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ปริญญา น้อยดอนไพร (V.1.05082014) 413643 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY) บทที่ 1 ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์

2 ความหมายของมัลติมีเดีย มัลติ (Multi) หมายถึง หลายๆ อย่างผสม รวมกัน มีเดีย (Media) หมายถึง สื่อ ข่าวสาร ช่อง ทางการติดต่อสื่อสาร มัลติมีเดีย (Multimedia) จึงหมายถึง การนำ องค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มาผสมผสานเข้า ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่าน กระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสื่อ ความหมายกับผู้ใช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) และได้บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน

3 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มี 5 ชนิด ประกอบด้วย 1. ข้อความหรือตัวอักษร (Text) 2. ภาพนิ่ง (Still Image) และ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 3. เสียง (Sound) 4. วิดีโอ (Video) 5. สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive)

4 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย แนวทางการนำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้งานกับ ระบบคอมพิวเตอร์มีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตเป็นบทเรียน สำเร็จรูป ใช้สำหรับกลุ่มผู้ใช้ในแวดวงการศึกษา และฝึกอบรม สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพื่อ นำเสนอสินค้าและบริการ ใช้สำหรับการโฆษณา ในแวดวงธุรกิจ เป็นต้น นอกจากจะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานแล้วยังเป็นการเพิ่มประสิทธิผลให้ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนอีกด้วย

5 ประโยชน์ของมัลติมีเดีย ( ต่อ ) ง่ายต่อการใช้งาน สัมผัสได้ถึงความรู้สึก สร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น คุ้มค่าในการลงทุน เพิ่มประสิทธิผลในการเรียนรู้

6 Q/A


ดาวน์โหลด ppt อ. ปริญญา น้อยดอนไพร (V.1.05082014) 413643 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย (MULTIMEDIA TECHNOLOGY) บทที่ 1 ความหมาย องค์ประกอบ และประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google