งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us Download แบบฟอร์ม หลักฐาน รายละเอียดศูนย์ ตัวอย่างโครงการ พื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us Download แบบฟอร์ม หลักฐาน รายละเอียดศูนย์ ตัวอย่างโครงการ พื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us Download แบบฟอร์ม หลักฐาน รายละเอียดศูนย์ ตัวอย่างโครงการ พื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ Gallery PHOTOMore detail PHOTOMore detail PHOTOMore detail PHOTOMore detail พื้นที่ข่าวฝึกอบรมและลงทะเบียนเข้า ร่วมงาน More detail ลิขสิทธิ์ Gallery Pattaya สั่งพิมพ์หน้า นี้

2 โครงสร้างจัดการเว็บศูนย์ให้คำปรึกษา ฯ Homepage ITU Webpage ICC Webpage About us Webpage Structure Webpage Service Potential Objective Vision หน้า About us หัวข้อ ผู้บริหาร ศูนย์ให้ คำปรึกษาฯ หน้าประวัติ คณบดี หน้าประวัติ รอง คณบดี หน้าประวัติ ผอ. เจ้าหน้าที่ บริหารงาน ทั่วไป และ เจ้าหน้าที่ ประสานงาน Download รายละเอีย ดศูนย์ฯ Download แบบฟอร์ม Download รายละเอีย ดศูนย์ฯ Download หลักฐาน Download ตัวอย่าง TOR Download โครงการ MP Web Admin Key in สำหรับ Upload ไฟล์ภาพ และข้อมูล หน้า Training PR Gallery ดึงข้อมูลผู้ ลงทะเบียน Webpage PR Webpage Training Gallery Link แจ้ง ข่าว ประชาสัมพั นธ์ ข่าว ประชาสัมพั นธ์ ข่าว ฝึกอบรม ของศูนย์ให้ คำปรึกษา ฯ สามารถ กำหนดให้ เปิดรับ ลงทะเบียน ได้ ภาพงาน ฝึกอบรม สถานที่จัด ฝึกอบรม สถานที่จัด ศูนย์ LR Promotion Webpage Contact us รายละเอีย ดการติดต่อ ศูนย์ฯ Email Service ลงทะเบียน เครือข่าย PR Map

3 ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us ชื่อหน่วยงานภาษาไทย : ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ : Innovative Consulting Center ตัวย่อมาตรฐาน : ICC อยุ่ภายใต้กำกับของ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สารจากคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นในปี 2538 จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการจะริเริ่ม “ สิ่งใหม่ ” ให้กับวงการศึกษาของไทย และเป็นรูปธรรมแบบใหม่ของ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้เปลี่ยนจากที่จัดตั้งเป็นคณะและ ภาควิชา มาสู่วิทยาลัย (College) ที่ จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สมบูรณ์และสมดุลตอบสนองกับการพัฒนาของ สังคมไทยในระดับสากล วิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ฝึกอบรม และส่งเสริมวิชาการขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศาสตร์ประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการวิจัย การให้บริการสังคม ทางวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นถึง กระแสสังคมในปัจจุบันต่างมุ่งสู่ความเป็น “ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Base Society) ” ดังนั้น เพื่อรองรับการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศาสตร์ ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดตั้ง “ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา นวัตกรรม (Innovative Consulting Center) ” และมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการจัดเสวนา สัมมนา การจัด ฝึกอบรมทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่อสังคม และเพื่อขยายฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนของ สังคม การฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การนั้น ขึ้นอยู่กับ “ คน ” ที่จะเป็นกำลังในการ ขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและรับมือกระแสการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นใน อนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กรให้มีกรอบความคิดอยู่ในระดับผู้นำ เพื่อที่องค์กรนั้นจะสามารถยืนหยัดและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

4 ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us ศักยภาพ 1. ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้าน การเป็นที่ปรึกษา จัด ฝึกอบรม จัดสัมมนาวิชาการ เสวนาวิชาการ ดำเนินการวิจัย ในนาม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ มีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบราชการ 3. ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ มีความพร้อมด้านบุคลากร โดยนักวิจัยของสถาบันหลักได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นที่พร้อมด้วยประสบการณ์ทางวิชาการ และเทคนิคในการสอนระดับมืออาชีพ 4. ศูนย์ให้คำปรึกษาฯมีความพร้อมด้านการจัดการและมีเทคโนโลยีอันทันสมัย

5 ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us วัตถุประสงค์ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม มีหลัก 4 ประการดังนี้ 1. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ศูนย์บริการทางวิชาการ การศึกษา จัดฝึกอบรม ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าในหลายสาขาวิชา ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 2. ริเริ่ม จัดดำเนินการ และให้บริการทางด้านการอบรม การสัมมนา และการพัฒนา องค์การและ บุคลากรให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน 3. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา การวิจัย และการนำ ผลงานไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 4. ติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นที่ปรึกษา งานฝึกอบรม และ ผลงานวิจัย ตามที่เห็นสมควร

6 ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us วิสัยทัศน์ The College of Innovation is a school of continuous academic improvement. It strides forward as a top-tier institution in the field of innovative arts and sciences. It provides a platform for research and a launch pad for professors and graduates to excel in the global creative economy. พันธกิจ The Learning: To prepare future managers and leaders to contribute positively and innovatively in a world of competitive community with a quest for lifelong learning and self-improvement. The Discovery: To aggressively support action and applied research ensuring the continued enlargement of the knowledge base in the area of innovative arts and sciences. The Outreach: To provide innovative academic and social services for community through its own initiatives and through both national and international partners. รองศาสตราจารย์ ม. ร. ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ คณบดี

7 ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us คณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. คณบดี วิทยาลัย นวัตกรรม มธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ให้ คำปรึกษา ฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป เจ้าหน้าที่ประสานงาน


ดาวน์โหลด ppt ICC / PHOTO GRAPHIC HOMEAbout usPotentialObjectiveVisions Structure ServicesContact us Download แบบฟอร์ม หลักฐาน รายละเอียดศูนย์ ตัวอย่างโครงการ พื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google