งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ข่าวฝึกอบรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ข่าวฝึกอบรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ข่าวฝึกอบรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ICC / PHOTO GRAPHIC HOME About us Potential Objective Visions Structure Services Contact us Download พื้นที่ข่าวฝึกอบรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน More detail พื้นที่ข่าวประชาสัมพันธ์ PHOTO More detail แบบฟอร์ม หลักฐาน PHOTO More detail รายละเอียดศูนย์ ตัวอย่างโครงการ Gallery PHOTO More detail PHOTO More detail Gallery Pattaya ลิขสิทธิ์ สั่งพิมพ์หน้านี้

2 โครงสร้างจัดการเว็บศูนย์ให้คำปรึกษา ฯ
Key in สำหรับ Upload ไฟล์ภาพ และข้อมูลหน้า Training PR Gallery ดึงข้อมูลผู้ลงทะเบียน Homepage ITU Webpage ICC Web Admin Webpage About us Webpage Structure Webpage Service Webpage PR Gallery Webpage Contact us Potential หน้า About us หัวข้อ ผู้บริหารศูนย์ให้คำปรึกษาฯ Download รายละเอียดศูนย์ฯ Webpage Training Link แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพงานฝึกอบรม รายละเอียดการติดต่อศูนย์ฯ Objective Download แบบฟอร์ม ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานที่จัดฝึกอบรม Service หน้าประวัติ คณบดี ข่าวฝึกอบรมของศูนย์ให้คำปรึกษา ฯ สามารถกำหนดให้เปิดรับลงทะเบียนได้ Vision Download รายละเอียดศูนย์ฯ ลงทะเบียนเครือข่าย PR สถานที่จัดศูนย์ LR Map หน้าประวัติ รองคณบดี หน้าประวัติ ผอ. Download หลักฐาน Promotion เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ประสานงาน Download ตัวอย่าง TOR Download โครงการ MP

3 ICC / PHOTO GRAPHIC HOME About us Potential Objective Visions Services
Structure Services Contact us ชื่อหน่วยงานภาษาไทย : ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม ชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ : Innovative Consulting Center ตัวย่อมาตรฐาน : ICC อยุ่ภายใต้กำกับของ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สารจากคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นในปี 2538 จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการจะริเริ่ม “สิ่งใหม่” ให้กับวงการศึกษาของไทย และเป็นรูปธรรมแบบใหม่ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้เปลี่ยนจากที่จัดตั้งเป็นคณะและ ภาควิชา มาสู่วิทยาลัย (College) ที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักสูตรที่สมบูรณ์และสมดุลตอบสนองกับการพัฒนาของสังคมไทยในระดับสากล วิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา ฝึกอบรม และส่งเสริมวิชาการขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศาสตร์ประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการวิจัย การให้บริการสังคม ทางวิทยาลัยฯได้เล็งเห็นถึงกระแสสังคมในปัจจุบันต่างมุ่งสู่ความเป็น“สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Base Society)” ดังนั้น เพื่อรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศาสตร์ ความรู้ใหม่ ๆ ทางวิทยาลัยฯจึงได้จัดตั้ง “ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม (Innovative Consulting Center) ” และมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการจัดเสวนา สัมมนา การจัดฝึกอบรมทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาเพื่อการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ต่อสังคม และเพื่อขยายฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม การฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การนั้น ขึ้นอยู่กับ “ คน ” ที่จะเป็นกำลังในการ ขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและรับมือกระแสการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กรให้มีกรอบความคิดอยู่ในระดับผู้นำเพื่อที่องค์กรนั้นจะสามารถยืนหยัดและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

4 2. ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ มีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบราชการ
ICC / PHOTO GRAPHIC HOME About us Potential Objective Visions Structure Services Contact us ศักยภาพ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้าน การเป็นที่ปรึกษา จัดฝึกอบรม จัดสัมมนาวิชาการ เสวนาวิชาการ ดำเนินการวิจัย ในนาม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ มีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบราชการ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ มีความพร้อมด้านบุคลากร โดยนักวิจัยของสถาบันหลักได้แก่ คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นที่พร้อมด้วยประสบการณ์ทางวิชาการและเทคนิคในการสอนระดับมืออาชีพ ศูนย์ให้คำปรึกษาฯมีความพร้อมด้านการจัดการและมีเทคโนโลยีอันทันสมัย

5 ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม มีหลัก 4 ประการดังนี้
ICC / PHOTO GRAPHIC HOME About us Potential Objective Visions Structure Services Contact us วัตถุประสงค์ ศูนย์ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม มีหลัก 4 ประการดังนี้ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ศูนย์บริการทางวิชาการ การศึกษา จัดฝึกอบรม ค้นคว้าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเพื่อความก้าวหน้าในหลายสาขาวิชา ให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ริเริ่ม จัดดำเนินการ และให้บริการทางด้านการอบรม การสัมมนา และการพัฒนา องค์การและบุคลากรให้แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษา การวิจัย และการนำผลงานไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ติดตามความก้าวหน้าของงานเป็นที่ปรึกษา งานฝึกอบรม และ ผลงานวิจัย ตามที่เห็นสมควร

6 รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ คณบดี
ICC / PHOTO GRAPHIC HOME About us Potential Objective Visions Structure Services Contact us วิสัยทัศน์ The College of Innovation is a school of continuous academic improvement. It strides forward as a top-tier institution in the field of innovative arts and sciences. It provides a platform for research and a launch pad for professors and graduates to excel in the global creative economy. พันธกิจ The Learning: To prepare future managers and leaders to contribute positively and innovatively in a world of competitive community with a quest for lifelong learning and self-improvement. The Discovery: To aggressively support action and applied research ensuring the continued enlargement of the knowledge base in the area of innovative arts and sciences. The Outreach: To provide innovative academic and social services for community through its own initiatives and through both national and international partners. รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ คณบดี

7 คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มธ
ICC / PHOTO GRAPHIC HOME About us Potential Objective Visions Structure Services Contact us คณะกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรม มธ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา ฯ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ประสานงาน


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ข่าวฝึกอบรมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google