งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารานุกรมการศึกษา (The Encyclopedia of Education) ให้ความหมายไว้ว่า คือ “การจัดการสืบค้นอย่างมีระบบเกี่ยวกับการศึกษาและผลผลิตที่ได้รับจากการศึกษา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารานุกรมการศึกษา (The Encyclopedia of Education) ให้ความหมายไว้ว่า คือ “การจัดการสืบค้นอย่างมีระบบเกี่ยวกับการศึกษาและผลผลิตที่ได้รับจากการศึกษา”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารานุกรมการศึกษา (The Encyclopedia of Education) ให้ความหมายไว้ว่า คือ “การจัดการสืบค้นอย่างมีระบบเกี่ยวกับการศึกษาและผลผลิตที่ได้รับจากการศึกษา”

2 การวิจัยการศึกษา

3 หลักฐานรายงานแสดงคุณค่าของงานวิจัย และแสดงกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนซึ่งเป็นเครื่องเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่มีมาแต่เดิมกับผลงานวิจัยที่นักวิจัยได้ทำขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสารสนเทศสำหรับผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ผู้สนใจ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ

4 รายงานวิจัย

5 กล่าวถึงปัญหาที่ต้องการศึกษา เขียนเป็นความเรียงมีย่อหน้าเป็นตอนตามเนื้อหา มีการอ้างอิงแทรกในข้อความ เฉพาะกับเรื่องที่เกี่ยวข้องและกล่าวถึงความจำเป็นที่ผู้วิจัยต้องทำเรื่องนี้

6 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

7 สื่อความหมายสอดคล้องกับชื่อเรื่องที่จะทำการวิจัยโดยผู้วิจัยต้องถามตัวเองว่าจะศึกษาเรื่องใด ในสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญควรศึกษาที่สุด เพื่อบอกว่าเราอยากศึกษาและอยากได้คำตอบในเรื่องใด

8 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

9 เป็นการคาดหวังว่าจะได้คำตอบนี้ก่อนดำเนินการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่ใกล้เคียง โดยใช้ข้อความที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ใช้ภาษาง่าย ๆ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

10 สมมุติฐานของการวิจัย

11 เป็นการบอกกรอบของงานวิจัยว่ามีขอบเขตแค่ไหน ครอบคลุมอะไรบ้าง บอกประชากร, เนื้อหา, ตัวแปรที่ต้องการศึกษา รวมทั้งช่วงเวลาที่จะศึกษา และเนื้อหาในการวิจัย

12 ขอบเขตของการวิจัย

13 เป็นการให้นิยาม หรือให้คำจำกัดความ
เพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้อ่านกับผู้ทำวิจัย ให้เข้าใจตรงกัน โดยเขียนให้สั้น กะทัดรัด

14 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

15 เป็นการตกลงที่เชื่อว่าเป็นไปได้ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทดลองหรือมีค่าตัวเลขมาแสดง และควรมีเหตุผลรองรับด้วย ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ผู้วิจัยรับมา เช่น การวัด, การแปรผล, วิเคราะห์ข้อมูล

16 ข้อตกลงเบื้องต้น

17 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุมได้

18 ข้อจำกัดในการวิจัย

19 ผู้วิจัยต้องตอบคำถามว่าเมื่อทำวิจัยแล้ว จะได้อะไร ซึ่งต้องสอดคล้องกับความเป็นมา และความสำคัญของปัญหาที่กล่าวไว้แล้วในตอนแรก ตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

20 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


ดาวน์โหลด ppt สารานุกรมการศึกษา (The Encyclopedia of Education) ให้ความหมายไว้ว่า คือ “การจัดการสืบค้นอย่างมีระบบเกี่ยวกับการศึกษาและผลผลิตที่ได้รับจากการศึกษา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google