งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารานุกรมการศึกษา (The Encyclopedia of Education) ให้ ความหมายไว้ว่า คือ “ การจัดการสืบค้น อย่างมีระบบเกี่ยวกับ การศึกษาและ ผลผลิตที่ได้รับจาก การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารานุกรมการศึกษา (The Encyclopedia of Education) ให้ ความหมายไว้ว่า คือ “ การจัดการสืบค้น อย่างมีระบบเกี่ยวกับ การศึกษาและ ผลผลิตที่ได้รับจาก การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารานุกรมการศึกษา (The Encyclopedia of Education) ให้ ความหมายไว้ว่า คือ “ การจัดการสืบค้น อย่างมีระบบเกี่ยวกับ การศึกษาและ ผลผลิตที่ได้รับจาก การศึกษา ”

2 การวิจัย การศึกษา

3 หลักฐานรายงานแสดงคุณค่า ของงานวิจัย และแสดง กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนซึ่ง เป็นเครื่องเชื่อมโยงองค์ความรู้ ที่มีมาแต่เดิมกับผลงานวิจัยที่ นักวิจัยได้ทำขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น สารสนเทศสำหรับผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ผู้สนใจ เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและ เชิงวิชาการ

4 รายงาน วิจัย

5 กล่าวถึงปัญหาที่ ต้องการศึกษา เขียน เป็นความเรียงมีย่อหน้า เป็นตอนตามเนื้อหา มีการอ้างอิงแทรกใน ข้อความ เฉพาะกับ เรื่องที่เกี่ยวข้องและ กล่าวถึงความจำเป็นที่ ผู้วิจัยต้องทำเรื่องนี้

6 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา

7 สื่อความหมาย สอดคล้องกับชื่อเรื่องที่ จะทำการวิจัยโดยผู้วิจัย ต้องถามตัวเองว่าจะ ศึกษาเรื่องใด ในสิ่งที่เป็น ปัญหาสำคัญควรศึกษา ที่สุด เพื่อบอกว่าเรา อยากศึกษาและอยากได้ คำตอบในเรื่องใด

8 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย

9 เป็นการคาดหวังว่าจะได้ คำตอบนี้ก่อนดำเนินการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี หรืองานวิจัยที่ ใกล้เคียง โดยใช้ ข้อความที่ชัดเจน ตรวจสอบ ได้ ใช้ภาษาง่าย ๆ และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการวิจัย

10 สมมุติฐานของการ วิจัย

11 เป็นการบอกกรอบ ของงานวิจัยว่ามีขอบเขตแค่ ไหน ครอบคลุมอะไรบ้าง บอกประชากร, เนื้อหา, ตัว แปรที่ต้องการศึกษา รวมทั้ง ช่วงเวลาที่จะศึกษา และ เนื้อหาในการวิจัย

12 ขอบเขตของการ วิจัย

13 เป็นการให้นิยาม หรือให้คำจำกัดความ เพื่อทำความเข้าใจระหว่างผู้อ่านกับผู้ทำวิจัย ให้เข้าใจตรงกัน โดยเขียนให้สั้น กะทัดรัด

14 คำจำกัดความที่ใช้ใน การวิจัย

15 เป็นการตกลงที่ เชื่อว่าเป็นไปได้ทั้ง ๆ ที่ ไม่ได้ทดลองหรือมีค่า ตัวเลขมาแสดง และควร มีเหตุผลรองรับด้วย ส่วน ใหญ่เป็นสถานการณ์หรือ เงื่อนไขที่ผู้วิจัยรับมา เช่น การวัด, การแปรผล, วิเคราะห์ข้อมูล

16 ข้อตกลง เบื้องต้น

17 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงปัญหาที่ไม่อาจควบคุม ได้

18 ข้อจำกัดในการ วิจัย

19 ผู้วิจัยต้องตอบ คำถามว่าเมื่อทำวิจัยแล้ว จะได้อะไร ซึ่งต้อง สอดคล้องกับความ เป็นมา และความสำคัญ ของปัญหาที่กล่าวไว้แล้ว ในตอนแรก ตลอดจน สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย

20 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt สารานุกรมการศึกษา (The Encyclopedia of Education) ให้ ความหมายไว้ว่า คือ “ การจัดการสืบค้น อย่างมีระบบเกี่ยวกับ การศึกษาและ ผลผลิตที่ได้รับจาก การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google