งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตั้งค่าให้ Borland C++ Compiler 5.5 ทำงาน ร่วมกับ EditPlus เพื่อทำ การ Compile ไฟล์ที่เขียน ขึ้นด้วยภาษา C++ นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตั้งค่าให้ Borland C++ Compiler 5.5 ทำงาน ร่วมกับ EditPlus เพื่อทำ การ Compile ไฟล์ที่เขียน ขึ้นด้วยภาษา C++ นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตั้งค่าให้ Borland C++ Compiler 5.5 ทำงาน ร่วมกับ EditPlus เพื่อทำ การ Compile ไฟล์ที่เขียน ขึ้นด้วยภาษา C++ นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ krit@uru.ac.th krit@uru.ac.th โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 4122202 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

2 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th โปรแกรมที่ต้องใช้  Borland C++ Compiler 5.5 สามารถดาวน์โหลด Borland C++ Compiler 5.5 ซึ่งอยู่ในชื่อ freecommandLinetools จาก เว็บไซต์ Borland http://www.borland.comhttp:/ www.borland.com  EditPlus สามารถดาวน์โหลด EditPlus จากเว็บไซต์ EditPlus http://www.editplus.com/http://www.editplus.com/

3 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th ติดตั้ง Borland C++ Compiler 5.5  ติดตั้ง Borland C++ Compiler 5.5 โดย Double Click ที่ตัวติดตั้ง แล้วกดปุ่ม Next จนกระทั่งเสร็จสิ้น จึงกดปุ่ม OK

4 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th ติดตั้ง EditPlus  ติดตั้ง Edit Plus โดย Double Click ที่ตัวติดตั้ง แล้ว กดปุ่ม Setup จนกระทั่งเสร็จสิ้น จึงกดปุ่ม OK

5 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th สร้างคำสั่งสำหรับ Compile Program  เปิด EditPlus เลือกเมนู Tools > Configure User Tools

6 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th สร้างคำสั่งสำหรับ Compile Program  กดปุ่ม Group Name…  ตั้งชื่อว่า Borland C++  กดปุ่ม Add Tool >> Program  ในช่อง Menu Text: ตั้งชื่อว่า Compile

7 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th สร้างคำสั่งสำหรับ Compile Program  ในช่อง Command: กดปุ่ม Browse เลือกไฟล์ bcc32.exe ซึ่งอยู่ในโฟล์เดอร์ C:\Borland\BCC55\Bin\  ในช่อง Argument: พิมพ์ดังนี้ -IC:\Borland\BCC55\Include - LC:\Borland\BCC55\Lib -n$(FileDir) $(FilePath)  ในช่อง Initial directory: พิมพ์ดังนี้ C:\Borland\BCC55\Bin  ทำเครื่องหมายถูกที่ Capture output  กดปุ่ม Apply

8 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th สร้างคำสั่งสำหรับ Compile Program

9 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th สร้างคำสั่งสำหรับ Run Program  กดปุ่ม Add Tool >> Program  ในช่อง Menu Text: ตั้งชื่อว่า Run  ในช่อง Command: พิมพ์ดังนี้ $(FileNameNoExt)  ในช่อง Argument: เว้นว่างไว้  ในช่อง Initial directory: พิมพ์ดังนี้ $(FileDir)  ทำเครื่องหมายถูกที่ Capture output  กดปุ่ม OK

10 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th สร้างคำสั่งสำหรับ Run Program

11 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th ทดสอบการ Compile และ Run Program  เลือกเมนู File > New > C/C++ จะปรากฏ Code ดัง ภาพขวาบน  แก้ไข Code ให้เป็น Syntax ของภาษา C++ ดังภาพ ขวาล่าง

12 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th ทดสอบการ Compile และ Run Program  บันทึกไฟล์ แล้วทำการ Compile โดยเลือกเมนู Tools > Compile หรือกดปุ่ม Ctrl+1 จะปรากฎ ผลลัพธ์ดังภาพ ---------- Compile ---------- Borland C++ 5.5.1 for Win32 Copyright (c) 1993, 2000 Borland C:\BCC\test.cpp: Turbo Incremental Link 5.00 Copyright (c) 1997, 2000 Borland Output completed (0 sec consumed) - Normal Termination

13 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th ทดสอบการ Compile และ Run Program  ทำการ Run โดยเลือกเมนู Tools > Run หรือกดปุ่ม Ctrl+2 หากปรากฏผลลัพธ์ดังภาพ แสดงว่าเรา กำหนดค่าต่างๆ ได้ถูกต้องพร้อมที่จะทำงานได้แล้ว ---------- Run ---------- Hello, world Output completed (0 sec consumed) - Normal Termination

14 © 2007 Mathematics and Computer Program, Faculty of Science and Technology, Uttaradit Rajabhat University www.sci.uru.ac.th เว็บไซต์อ้างอิง  Ford AntiTrust’s Blog http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/


ดาวน์โหลด ppt การตั้งค่าให้ Borland C++ Compiler 5.5 ทำงาน ร่วมกับ EditPlus เพื่อทำ การ Compile ไฟล์ที่เขียน ขึ้นด้วยภาษา C++ นายกฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google