งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินความเป็นเว็บ ช่วยสอน (Evaluation of Web- Based Instructin) Chun Ouputcha.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินความเป็นเว็บ ช่วยสอน (Evaluation of Web- Based Instructin) Chun Ouputcha."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินความเป็นเว็บ ช่วยสอน (Evaluation of Web- Based Instructin) Chun Ouputcha

2 หัวข้อของเว็บ 2. เนื้อหา 3. การสืบค้น (การเชื่อมโยง, คำแนะนำ, แผนผัง, เครื่องมือสืบค้น ฯลฯ) 4. ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บ (URL) 5. ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บ 6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (สัญลักษณ์ของ สถาบัน) 7. เวลาที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 8. หัวข้อข่าวสาร องค์ประกอบ พื้นฐาน

3 เกณฑ์การประเมินเว็บโดยทั่วไป ของ ทิลแมน (Tillman, 1998) 1. ความเชื่อมั่นที่มีต่อ องค์ประกอบของข้อมูล 2. ความน่าเชื่อถือของผู้เขียน หรือผู้สร้างเว็บ 3. การนำไปเปรียบเทียบหา ความสัมพันธ์กับเว็บอื่น ๆ 4.. เสถียรภาพของข้อมูล ภายในเว็บ 5. ความเหมาะสมของรูปแบบ ที่ใช้ 6. ความต้องการใช้ซอฟแวร์, ฮาร์ดแวร์ และมัลติมีเดีย ต่าง ๆ

4 แนวคิดการประเมินเว็บช่วย สอนของ เฮนค์ (Henke, 1997) โจเนส และโอคีย์ (Jones and Okey, 1995) ให้ แนวคิดในการประเมิน เอาไว้ 5 ด้านคือ 1. การอ่านและการเห็นของ หน้าจอภาพ 2. องค์ประกอบรวมของสื่อ 3. การใช้สัญลักษณ์ 4. การเข้าถึงข้อมูล 5. ขอบเขตที่ต่างไปจาก ปกติ

5 สรุปแนวคิดโดย คาพอน (Kapoun, 1998) ออกมาเป็นเกณฑ์การประเมิน 5 ประการ คือ 1. ความถูกต้องของเนื้อหาเว็บ ต้องประเมิน ว่ามีการแจ้งชื่อ สถาบันสถานที่ติดต่อ หรือไม่ 2. ความน่าเชื่อถือของเว็บ 3. ความมุ่งหมายของเว็บ เว็บจะต้องมี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 4. ความทันสมัย เป็นการบ่งบอกวันเวลาที่เริ่ม นำเสนอ พื้นที่ของเว็บ การปรับปรุงและข้อมูล ล่าสุดเมื่อใด 5. ความครอบคลุม การเชื่อมโยงเนื้อหา การ ใช้ภาพ ข้อความ ข้อมูลการออกแบบหน้าจอภาพ การเข้าถึงข้อมูลหรือการค้นหา

6 1. ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต 2. ด้านความสามารถทั่วไป 3. ด้านการติดตั้งเว็บไซต์ 4. ด้านการติดตั้งองค์ประกอบ เว็บ 5. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 6. ด้านการกำหนดคุณสมบัติ เว็บและผู้รับผิดชอบ 7. ด้านการเชื่อมโยง 8. ด้านเทคนิคพิเศษ แบบประเมินตนเอง ความสามารถ ขั้นต้น ของผู้พัฒนาการเรียนการสอนผ่าน เว็บ

7 สื่อการสอนออนไลน์ วิชา คอมพิวเตอร์ ครูพรเพ็ญ ขวัญพัทลุง เข้าเว็ปไซท์โรงเรียน คณะราษรฏ บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลาเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

8 ชนิกานต์ วังวิเศษกุศล Search, Post and Discuss on This Topic: ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.edtechno.com/1/index.php ?option=com_content&task=view&id=9 7&Itemid=1 http://www.edtechno.com/1/index.php ?option=com_content&task=view&id=9 7&Itemid=1 อ้างอิ ง

9 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt การประเมินความเป็นเว็บ ช่วยสอน (Evaluation of Web- Based Instructin) Chun Ouputcha.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google