งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ศูนย์บริการการศึกษา โดย..ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ศูนย์บริการการศึกษา โดย..ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ศูนย์บริการการศึกษา โดย..ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา

2 2 SUTSUT แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การคำนวณ เกรด การสำเร็จ การศึกษา การจำแนก สภาพ นศ.

3 3 การประมวลผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา จัดทำเอกสารการศึกษา Transcript หนังสือรับรองแจ้งจบ หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา ตรวจกระดาษคำตอบ วิเคราะห์ข้อสอบ ประมวลผลการเรียน จำแนกสถานภาพฯ การแจ้งจบการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ปริญญาบัตร

4 4 SUTSUT งานประมวลผลการศึกษา จรัญญา สมอุดร โทรฯ 3028 ขณิษฬา พันธ์พาณิชย์ โทรฯ 3027 หัวหน้าฝ่ายฯ งานสำเร็จการศึกษา อรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร โทรฯ 3059 งาน เอกสารการศึกษา จันทกานต์ กุหลาบ โทรฯ 3059

5 ระบบดัชนีผลการศึกษา 5 ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย แต้มระดับคะแนน A ดีเยี่ยม 4.00 B + ดีมาก 3.50 B ดี 3.00 C + ดีพอใช้ 2.50 C พอใช้ 2.00 D + อ่อน 1.50 D อ่อนมาก 1.00 F ตก 0 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับขั้นเป็นดัชนีผลการศึกษา ดังนี้

6 ระบบดัชนีผลการศึกษา 6 กรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็น A-F ได้ จะใช้ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) M นักศึกษาขาดสอบ (Missing) P การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ST ผลการประเมินเป็นที่พอใจสำหรับรายวิชาที่เทียบโอน (Satisfactory, transferred credit) U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) W การถอนรายวิชา (Withdrawal)

7 7 การคำนวณแต้มระดับคะแนน การคำนวณแต้มระดับคะแนน GPA 1.1 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค (GPA : Grade point average for any trimester ) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค คำนวณจาก ผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาค การศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับ แต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละ รายวิชาเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยผลรวม ของจำนวนหน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิตเกรด แต้มระดับคะแนน นก.*แต้มฯ 102111FUNDAMENTAL CHEMISTRY I4A 416.0 102112FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I1A 44.0 103101CALCULUS I4A 416.0 104101PRINCIPLES OF BIOLOGY I4B+ 3.514.0 104102PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I1A 44.0 202107USE OF COMPUTER AND INFORMATION3B+ 3.510.5 203101ENGLISH I3A 412.0 รวม 20 76.5 GPA (76.5/20) 3.83

8 8 การคำนวณแต้มระดับคะแนน GPAX 1.2 การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX : Accumulated grade point average ) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คำนวณจากผลการศึกษาของ รายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่เริ่มเข้า ศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กำลัง คำนวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณ ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับ คะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้ง สุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วย จำนวนหน่วยกิตสะสม

9 9 GPAXGPAX รหัสวิชาชื่อรายวิชาหน่วยกิตเกรดแต้มระดับคะแนนนก.*แต้มฯ 102111FUNDAMENTAL CHEMISTRY I 4C+ 2.510 102112FUNDAMENTAL CHEMISTRY LAB I 1D 11 114101INTRODUCTION TO SPORTS SCIENCE 3D+ 1.54.5 114105SKILLS AND SPORTS SCIENCE OF AQ 3B+ 3.510.5 202107 USE OF COMPUTER AND INFORMATION 3C 26 203101ENGLISH I 3C+ 2.57.5 103101CALCULUS I 4C 28 104101PRINCIPLES OF BIOLOGY I 4F 00 104102PRINCIPLES OF BIOLOGY LAB I 1D 1.01 104113MAN AND ENVIRONMENT 3D+ 1.54.5 114103SKILLS AND SPORTS SCIENCE ฯ 3B+ 3.510.5 203102ENGLISH II 3C+ 2.57.5 รวม 35 71.0 GPAX (71.0/35) 2.03 การคำนวณแต้มระดับคะแนน 1/2556 2/2556

10 ลงทะเบียนเรียนซ้ำ * 10 1. นักศึกษาที่ได้รับเกรด F U W ในรายวิชาบังคับ 2. ได้รับเกรด D หรือ D + และต้องการปรับคะแนน * การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้รับ ครั้งสุดท้าย และมีการบันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียน A B + B C + C D + D การคำนวณแต้มระดับคะแนน

11 SUTSUT 1.3 กรณีลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Re grade) ภาคการศึกษาที่ 2/2555 นักศึกษาได้รับ F ในรายวิชา 105101 Physics I และได้ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาค 3/2555 ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 3/2555 จะนำระดับ คะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้ายมาคำนวณแต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม Re grade

12 การจำแนกสถานภาพนักศึกษา 12 ชั้นปีที่ 1 : เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป : ทุกภาคการศึกษา GPAX ต่ำกว่า 1.50 : พ้นสถานภาพนักศึกษา

13 การจำแนกสถานสภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่า ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ. ศ.2546 20.1 จะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยเริ่มจำแนก เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 20.1 จะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยเริ่มจำแนก เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา GPAX < 1.50 1.50-1.79 1.80 ขึ้นไป พ้นสภาพฯ รอพินิจฯ ปกติ

14 การจำแนกสถานสภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษา เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ. ศ.2556 17.1 จะเริ่มจำแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะกระทำต่อไปเมื่อสิ้นสุดแต่ละ ภาคการศึกษา 17.1 จะเริ่มจำแนกสถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และจะกระทำต่อไปเมื่อสิ้นสุดแต่ละ ภาคการศึกษา GPAX < 1.50 GPAX 2.00 ขึ้นไปและสอบ ผ่านรายวิชาตาม ข้อกำหนดของหลักสูตร ทุกรายวิชา พ้นสภาพฯ รอพินิจฯ ปกติ GPAX 1.50-1.99 หรือสอบ ผ่านรายวิชาตามข้อกำหนด ของหลักสูตรไม่ครบทุก รายวิชา

15 ภาค 1/572/573/57 เกรด0.501.251.49 ยังไม่จำแนกสถานภาพพ้นสภาพ B5710101 นายตั้งใจ ศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

16 ภาคฯ1/57 (1) 2/57 (2) 3/57 (3) 1/58 (4) 2/58 (5) 3/58 (6) 1/59 (7) 2/59 (8) เกรด0.501.251.501.691.791.811.501.85 ยังไม่จำแนกสถานภาพรอพินิจ ครั้งที่ 1 รอพินิจ ครั้งที 2 รอพินิจ ครั้งที 3 สถาน ภาพ ปกติ รอพินิจ ครั้งที่ 1 สถาน ภาพ ปกติ B5710101 นายตั้งใจ ศึกษา หาก 3/58 เกรดต่ำกว่า 1.80 จะ พ้นสภาพการ เป็นนักศึกษา หาก 3/57 เกรดต่ำกว่า 1.50 จะ พ้นสภาพการ เป็นนักศึกษา

17 17 การจำแนกสถานภาพนักศึกษา ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 ในภาคการศึกษาที่ 3/2556 เริ่มจำแนกสถานภาพนักศึกษา ได้ GPAX 2.44 แต่สอบไม่ผ่าน ในรายวิชา 116209 สถานภาพนักศึกษารอพินิจ ครั้งที่ 1 ตัวอย่าง ผลการเรียนของนักศึกษาแพทย B56XXXXX ในภาคการศึกษาที่ 3/2556 ทั้งนี้ หากนักศึกษามีสถานภาพรอพินิจต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

18 18 สรุปการพ้นสถานภาพนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียน 1. เมื่อมีการจำแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 2. เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับคะแนน ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา หรือต่อเนื่องกัน 9 ภาคการศึกษา (นศ.แพทย)

19 SUTSUT 19 1. เรียนครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร 2. GPAX ≥ 2.00 และ GPA วิชาเอก ≥ 2.00 3. มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กำหนด [ป.ตรี 4 ปี : ไม่น้อยกว่า 9 และไม่เกิน 24 ภาคฯ] [ป.ตรี 6 ปี : ไม่น้อยกว่า 13 และไม่เกิน 36 ภาคฯ]

20 สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ศบก. จัดทำหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาและ Transcript ศบก.ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณา มติสภามหาวิทยาลัย ผลการเรียนครบถ้วนฯ สำเร็จ ไม่สำเร็จ ขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา นักศึกษายื่นคำร้องแจ้งจบทาง WEB SUTSUT

21 SUTSUT 21 1. สอบได้ครบถ้วนฯ ภายในกำหนดเวลาปกติของหลักสูตร 2. ไม่เคยได้ F หรือ U 3. ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำเพื่อปรับระดับคะแนน D, D + 4. ไม่เป็นผู้ที่โอนมาจากสถาบันอื่น

22 22 เหรียญเงิน เกียรตินิยม เหรียญ ทองเกียรติ นิยม


ดาวน์โหลด ppt 1 ศูนย์บริการการศึกษา โดย..ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ทำเกรดอย่างไรให้จบการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google