งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวสันต์ นนทผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าที่ รท. ธนาวุฒิ ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวสันต์ นนทผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าที่ รท. ธนาวุฒิ ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวสันต์ นนทผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าที่ รท. ธนาวุฒิ ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3 งานบริหารงานทั่วไปงานนโยบายและแผนงานกฎหมายและคดี นางสาวปรีดา ชูเหมือน เจ้าพนักงานธุรการ 3 นายณัฐวัตร เกิดทรัพย์ บุคลากร 4

4 ส่วนการคลัง นางสาวจันทกานต์ ช่วยแก้ว หัวหน้าส่วนการคลัง

5 งานการเงินและบัญชีงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ นางสาวจุไรวรรณ สมุทรเก่า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3

6 ส่วนโยธา นายณัฐฎพล ชยันฐมพันธ์ หัวหน้าส่วนโยธา

7 งานสำรวจและออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง งานประสานสาธารณูปโภค นายเมฆินทร์ สุเมธาอักษร นายช่างโยธา 4


ดาวน์โหลด ppt นายวสันต์ นนทผล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าที่ รท. ธนาวุฒิ ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google