งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R-phenylacetylcarbinol จากกาก ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง นายวรายุทธ เนติ กานต์ นายวรายุทธ เนติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R-phenylacetylcarbinol จากกาก ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง นายวรายุทธ เนติ กานต์ นายวรายุทธ เนติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R-phenylacetylcarbinol จากกาก ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง นายวรายุทธ เนติ กานต์ นายวรายุทธ เนติ กานต์ อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ทีมงานวิจัย นักศึกษานายวรายุทธ เนติกานต์ นักศึกษานายวรายุทธ เนติกานต์ นางสาวธาริณี ทิมาบุตร อาจารย์พี่เลี้ยงอ. ดร. นพพล เล็ก สวัสดิ์ อาจารย์พี่เลี้ยงอ. ดร. นพพล เล็ก สวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม โรงงานบริษัทลำปางฟู้ดส์ โรงงานบริษัทลำปางฟู้ดส์

3 บทนำและวัตถุประสงค์ บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน (sweet corn) มากถึง 800 ตู้ในปี พ. ศ. 2549 มีกากของแข็งในรูปของเศษเมล็ดและซัง ข้าวโพดเป็นจำนวนมาก บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน (sweet corn) มากถึง 800 ตู้ในปี พ. ศ. 2549 มีกากของแข็งในรูปของเศษเมล็ดและซัง ข้าวโพดเป็นจำนวนมาก เป้าหมายโครงการ เพื่อศึกษาสัดส่วนความ เข้มข้นของกากข้าวโพดต่อน้ำกลั่นนและแหล่ง เอนไซม์ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม glucose hydrolysate เป้าหมายโครงการ เพื่อศึกษาสัดส่วนความ เข้มข้นของกากข้าวโพดต่อน้ำกลั่นนและแหล่ง เอนไซม์ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม glucose hydrolysate เพื่อศึกษาเวลาในการ inoculate หัว เชื้อจุลินทรีย์และศึกษาประสิทธิภาพการผลิต R-phenylacetylcarbinol (PAC) จากหัว เชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่มีความสามารถใน การผลิตเอทานอลจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี แหล่งอาหารคาร์บอนเป็นกากของแข็งที่ผ่าน กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสจาก การศึกษาขั้นแรก เพื่อศึกษาเวลาในการ inoculate หัว เชื้อจุลินทรีย์และศึกษาประสิทธิภาพการผลิต R-phenylacetylcarbinol (PAC) จากหัว เชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่มีความสามารถใน การผลิตเอทานอลจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี แหล่งอาหารคาร์บอนเป็นกากของแข็งที่ผ่าน กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสจาก การศึกษาขั้นแรก

4

5

6 การทดลอง ศึกษาสัดส่วนความเข้มข้นของกากข้าวโพด ต่อน้ำกลั่นและแหล่งเอนไซม์ (Commercial & Analytical Grade) ที่เหมาะสม ศึกษาสัดส่วนความเข้มข้นของกากข้าวโพด ต่อน้ำกลั่นและแหล่งเอนไซม์ (Commercial & Analytical Grade) ที่เหมาะสม ศึกษาเวลาที่เหมาะสม (24, 48 และ 72 h) ในการ inoculate หัวเชื้อจุลินทรีย์และ ความสามารถในการผลิต PAC จากหัว เชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่ใช้ glucose hydrolysate จากการย่อยกาก ข้าวโพด ศึกษาเวลาที่เหมาะสม (24, 48 และ 72 h) ในการ inoculate หัวเชื้อจุลินทรีย์และ ความสามารถในการผลิต PAC จากหัว เชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่ใช้ glucose hydrolysate จากการย่อยกาก ข้าวโพด ผลกระทบของแหล่งอาหารคาร์บอนที่มี ส่วนผสมระหว่างสารสกัดที่ได้จากการย่อย เศษข้าวโพดบดด้วยเอนไซม์อะไมเลส และ สารละลาย โมลาซเข้มข้น ต่อการ เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่ใช้ glucose hydrolysate จากการย่อยกาก ข้าวโพด ผลกระทบของแหล่งอาหารคาร์บอนที่มี ส่วนผสมระหว่างสารสกัดที่ได้จากการย่อย เศษข้าวโพดบดด้วยเอนไซม์อะไมเลส และ สารละลาย โมลาซเข้มข้น ต่อการ เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่ใช้ glucose hydrolysate จากการย่อยกาก ข้าวโพด

7 ผลการทดลอง  -amylase Glucoamylase

8 ผลการทดลอง

9 ผลการทดลอง

10 ผลการทดลอง

11

12

13

14

15

16

17


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R-phenylacetylcarbinol จากกาก ของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง นายวรายุทธ เนติ กานต์ นายวรายุทธ เนติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google