งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ บริการผู้ป่วย stroke ใน ชุมชนโดยใช้ CBL พว. บุญชนะ กลางเสนา รพ. สต. โคกสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ บริการผู้ป่วย stroke ใน ชุมชนโดยใช้ CBL พว. บุญชนะ กลางเสนา รพ. สต. โคกสว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ บริการผู้ป่วย stroke ใน ชุมชนโดยใช้ CBL พว. บุญชนะ กลางเสนา รพ. สต. โคกสว่าง

2 แนวคิดในการให้บริการ HUMANIZED HEALTH CARE ๑.เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและดูแลเอื้อ อาทรประดุจญาติมิตร ๒.ดูแลแบบ HOLISTIC CARE ๓. Continuing of Care ๔. Palliative care

3 เยี่ยมผู้ป่วย tracheostomy on NG tube, on foley s catheter จากการสำรวจ เยี่ยมบ้าน ปี ๒๕๕๖พบ ผู้ป่วย จำนวน ๑๐ ราย ผู้พิการทางสายตา นอนอยู่บน เตียงเป็นส่วนมาก ผู้ป่วย stroke

4 คืนข้อมูลให้ชุมชน ร่วมกัน วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข

5 ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ร่วมพูดคุย

6 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น บูรณาการศูนย์มิตรภาพ บำบัดร่วม เครือข่ายสหวิชาชีพร่วมดูแล ผู้ป่วย ให้บริการ กายภาพบำบัด

7 แผนภูมินำเสนอผลการดำเนินงาน อาสาสมัครกายภาพบำบัด ( เฉพาะ เขต รับผิดชอบ รพ. สต. โคกสว่าง ) ๑๐๑๐

8 มหกรรมสุขภาพ เครือข่ายร่วมนำเสนอ ผลงาน ๑๗ บูธ

9 Stroke fast tract หินเกิ้ง model ( แนวทางการดูแล ผู้ป่วยในชุมชน ) สร้างนักสื่อสาร ชุมชน

10 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ผู้ป่วย ต้องมีกำลังใจที่ดี มีความอดทน ฝึกบริหาร ร่างกายอย่างสม่ำเสมอ อาสาสมัคร มีจิตใจดี รักในงาน ขยัน มีใจเมตตา อดทน เสียสละ Caregiver มีความอดทน เสียสละ รู้จักผ่อนคลาย Health worker มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม empowerment ทั้ง caregiver and patient Community สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชู Empowerment พัฒนา สร้าง ให้อย่างต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุน งบประมาณ ร่วมเยี่ยมบ้าน ผู้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ แนะนำ กระตุ้น สนับสนุน

11 ปัญหาและอุปสรรคโอกาสพัฒนา ปี ๒๕๕๘ - ประชาชนรับรู้ข่าวสารด้าน สุขภาพน้อย ไม่ต่อเนื่อง - สร้างนักสื่อสารชุมชน - การติดต่อสื่อสารระหว่าง นสค. ประชาชน ระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน ยังไม่ทั่วถึง - จัดทำ sticker สัญญาณ อันตรายของการเกิด stroke เบอร์โทรศัพท์ของ นสค., 1669 - ไม่สามารถประเมินสัญญาณ อันตรายของการเกิด stroke ได้ - ความรู้สึกการถูกทอดทิ้ง การ ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว - พัฒนาศูนย์มิตรภาพบำบัดให้ มีศักยภาพในการให้บริการ ครอบคลุมมากขึ้น - ขวัญและกำลังใจของ อาสาสมัคร - ส่งเสริม empowerment ประกาศยกย่อง เชิดชูการทำดี อย่างต่อเนื่อง มอบรางวัลใน เวทีวิชาการระดับตำบล ระดับ อำเภอ ระดับจังหวัด

12 THANK YOU FOR ATTENTION

13 ๑. ศึกษาชุมชน ๒. วิเคราะห์สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ๓. สร้างแผนงาน กิจกรรม ๔. ผลลัพธ์ ผลการดูแลกราฟ เวทีวิชาการ แนว ทางการดูแลผู้ป่วยในชุมชน ๕. ปัญหา / โอกาสพัฒนา ๖. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ๗. ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ บริการผู้ป่วย stroke ใน ชุมชนโดยใช้ CBL พว. บุญชนะ กลางเสนา รพ. สต. โคกสว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google