งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พว.บุญชนะ กลางเสนา รพ.สต.โคกสว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พว.บุญชนะ กลางเสนา รพ.สต.โคกสว่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พว.บุญชนะ กลางเสนา รพ.สต.โคกสว่าง
การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วย stroke ในชุมชนโดยใช้ CBL พว.บุญชนะ กลางเสนา รพ.สต.โคกสว่าง

2 แนวคิดในการให้บริการ HUMANIZED HEALTH CARE
เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและดูแลเอื้ออาทรประดุจญาติมิตร ดูแลแบบ HOLISTIC CARE Continuing of Care Palliative care

3 จากการสำรวจ เยี่ยมบ้าน ปี ๒๕๕๖พบผู้ป่วย จำนวน ๑๐ ราย
จากการสำรวจ เยี่ยมบ้าน ปี ๒๕๕๖พบผู้ป่วย จำนวน ๑๐ ราย ผู้ป่วย stroke ผู้ป่วย stroke เยี่ยมผู้ป่วย tracheostomy on NG tube , on foley s catheter ผู้พิการทางสายตา นอนอยู่บนเตียงเป็นส่วนมาก

4 คืนข้อมูลให้ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข

5 ดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมพูดคุย พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

6 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น บูรณาการศูนย์มิตรภาพบำบัดร่วม ให้บริการกายภาพบำบัด
เครือข่ายสหวิชาชีพร่วมดูแลผู้ป่วย

7 แผนภูมินำเสนอผลการดำเนินงาน อาสาสมัครกายภาพบำบัด (เฉพาะเขต รับผิดชอบ รพ.สต.โคกสว่าง)
๑๐

8 มหกรรมสุขภาพ เครือข่ายร่วมนำเสนอผลงาน ๑๗ บูธ

9 Stroke fast tract หินเกิ้ง model (แนวทางการดูแลผู้ป่วยในชุมชน)
สร้างนักสื่อสารชุมชน

10 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ผู้ป่วย ต้องมีกำลังใจที่ดี มีความอดทน ฝึกบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ อาสาสมัคร มีจิตใจดี รักในงาน ขยัน มีใจเมตตา อดทน เสียสละ Caregiver มีความอดทน เสียสละ รู้จักผ่อนคลาย Health worker มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม empowerment ทั้ง caregiver and patient Community สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชู Empowerment พัฒนา สร้าง ให้อย่างต่อเนื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณ ร่วมเยี่ยมบ้าน ผู้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ แนะนำ กระตุ้น สนับสนุน

11 ปัญหาและอุปสรรค โอกาสพัฒนา ปี ๒๕๕๘
- ประชาชนรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพน้อย ไม่ต่อเนื่อง - สร้างนักสื่อสารชุมชน - การติดต่อสื่อสารระหว่าง นสค. ประชาชน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ยังไม่ทั่วถึง - จัดทำ sticker สัญญาณอันตรายของการเกิด stroke เบอร์โทรศัพท์ของ นสค. , 1669 - ไม่สามารถประเมินสัญญาณอันตรายของการเกิด stroke ได้ - ความรู้สึกการถูกทอดทิ้ง การต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว - พัฒนาศูนย์มิตรภาพบำบัดให้มีศักยภาพในการให้บริการครอบคลุมมากขึ้น - ขวัญและกำลังใจของอาสาสมัคร - ส่งเสริม empowerment ประกาศยกย่อง เชิดชูการทำดีอย่างต่อเนื่อง มอบรางวัลในเวทีวิชาการระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด

12 THANK YOU FOR ATTENTION

13 ๑. ศึกษาชุมชน ๒. วิเคราะห์สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ๓. สร้างแผนงาน กิจกรรม ๔. ผลลัพธ์ ผลการดูแลกราฟ เวทีวิชาการ แนวทางการดูแลผู้ป่วยในชุมชน ๕. ปัญหา/โอกาสพัฒนา ๖. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ๗. ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt พว.บุญชนะ กลางเสนา รพ.สต.โคกสว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google