งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Source Library Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Source Library Management System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Source Library Management System
SLIMS Senayan โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพนซอร์ส Senayan ระบบจัดการสารสนเทศห้องสมุด ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล บรรณารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

2 Open Source Library Management System
STLIMS SenayanThai SENAYAN เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพนซอร์ส ประเภท web-based ของประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการพัฒนาโปรแกรมโอเพนซอร์สของประเทศอินโดนีเซีย รองรับการใช้งานหลายภาษา ประกอบด้วยอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน อารบิค ภาษาไท ย จีน มาเลเซีย ฯลฯ ปัจจุบันมีห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดนำไปใช้มากกว่า 300 ทั่วโลก ประเทศอินโดนีเซียนำไปใช้มากกว่า 200 แห่ง

3 Open Source Library Management System
SLIMS Senayan SENAYAN คือระบบห้องสมุดสมุดอัตโนมัติคุณสมบัติการทำงานผสมระหว่างห้องสมุดอัตโนมัติกับห้องสมุดดิจิทัล มีการจัดการเก็บดิจิทัลและมัลติมีเดีย พร้อมลงรายการบรรณานุกรม สอดคล้องกับ AACR2 โดยใช้เมทาดาทา MODS ของ Library of Congress เป็นมาตรฐานในการลงรายการสารสนเทศ

4 Senayan OPAC 2.0 book cover Multimedia viewer SWF Document Viewer
Basic search Advanced search Booleans operator Sphinx Indexing Engine Search result clustering Optimized OPAC's search engine Member login in OPAC Reserve via mail. Facebook Twitter Comment Suggest book cover Multimedia viewer SWF Document Viewer Link URL Search Proxy Federated search OPAC 2.0 OPAC 2.0 Senayan Digital Library Library Automation Digital Collection Digital archives IR e-Museum E-Learning Circulation Serial Control Reporting Cataloging System Admin MODS XML Web Based Z39.50 P2P OAI Union catalog Union catalog of digital resources

5 Open Source Library Management System
SLIMS Senayan Features book cover MODS (Metadata Object Description Schema) XML format Z3950 bibliographic data service Multimedia viewer multiple file upload booleans operator in OPAC and bibliography advanced search Barcodes generator utility

6 SLIMS Senayan Open Source Library Management System
Features Union Catalogue Server Peer-to-peer cataloging service SWF Document Viewer Optimized OPAC's search engine. Member login in OPAC Reserve via mail.

7 SLIMS Senayan Open Source Library Management System
Features Union Catalogue Server Z39.50 SRU: Search/Retrieval via URL OAI/PMH support (server) Import MARC data Improvised mobile apps view

8 Ten reason why choose Senayan
Senayan is a Free and Open Sources Software License under GNU/GPL Background developers are librarians Community support (facebook and yahoogroups) Easy installation Running on various operating systems Support multimedia collections Manual support Easy upgrade Web based

9 คุณสมบัติเด่นของระบบ
Z39.50 Service ใช้โปรโตคอล Z39.50 ในการถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมจาก Library of Congress เข้าสู่ระบบ Senayan

10 คุณสมบัติเด่นของระบบ
P2P cataloging service หรือ Peer to Peer ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บในอนาคตสำหรับรองรับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ได้สะดวกรวดเร็ว โดยใช้ภาษา XML เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างระบบได้ ภาษา XML มีบริการอยู่แล้วใน Senayan ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการบรรณานุกรมร่วมกันระหว่างผู้ใช้โปรแกรม Senayan ด้วยกันได้

11 P2P cataloging service

12 สร้าง Labels โปรแกรม Senayan สามารถสร้าง Labels (สันหนังสือ) และสั่งพิมพ์ ได้โดยอัตโนมัติในระบบ

13 พิมพ์บาร์โค้ด โปรแกรมสามารถสร้างบาร์โค้ดตัวเล่ม บัตรสมาชิก และสั่งพิมพ์บาร์โค้ดแบบอัตโนมัติตามรายการที่ต้องการ

14 OPAC 2. 0โปรแกรม Senayan พัฒนาโดยใช้แนวคิด Web 2
แสดงผลรูปภาพหน้าปก (book cover) สืบค้นได้แบบง่าย และแบบละเอียด แบบบูลีน แสดงเอกสาร PDF แบบ streaming แสดงผลรายการบรรณานุกรมรูปแบบ XML แสดงผลมัลติมีเดีย (Multimedia viewer) ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ข้อเสนอแนะ (Suggestions) ข้อคิดเห็น (Comments) ความนิยม (Rating) เชื่อมต่อ Facebook Twitter RSS นับจำนวนผู้เข้าใช้งานสืบค้น (OPAC) จาก ClustrMaps

15 booleans operator AND, OR, NOT advanced search book cover

16 รายละเอียดบรรณานุกรมแบบเต็ม

17 มัลติมีเดีย เอกสารดิจิทัล
pdf, ppt, doc, avi, swf, mpeg, mp3 ฯลฯ

18 Multimedia viewer

19 SWF Document Viewer

20 Facebook , Twitter, Comment, Suggest, RSS, Rating

21 สมาชิกตรวจสอบการยืมวันกำหนดส่ง จองรายการผ่านหน้าจอ OPAC

22 MODS (Metadata Object Description Schema) XML format

23 Union Catalogue Server
Union Catalogue Serverโปแกรม Senayan สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมระหว่างกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม Senayan โดยใช้เทคโนโลยี Peer to Peer (P2P) สำหรับการใช้ข้อมูลบรรณานุกรมร่วมกันซึ่งจะแตกต่างจากระบบห้องสมุดทั่วไปที่ใช้มาตรฐานโปรโตคอล Z39.50 บริการ P2P เป็นเทคโนโลยีสำหรับอนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันต่างระบบได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

24 SLiMS Search Proxy Nayanes is federated search engine for Slims. It fetch bibliographic records from SLiMS MODS XML web service. Developed using pure PHP 5 scripting language and PHP's XML libraries without any database connection. The interface are built using HTML5, CSS3 and also fabulous jQuery and Twitter's Bootstrap framework.

25

26

27 SLiMS 5 codename: Meranti

28 Some features added:

29 New “index” and Sphinx Indexing Engine support for scalability reasons
New “index” and Sphinx Indexing Engine support for scalability reasons. Sphinx supports indexing MySQL database until terabyte data. Note: has been added since Matoa release. 29

30 Support for LDAP authentication. For member login or librarian login.
Support for printing catalog card. Note: has been added since Matoa release.

31

32 Search result clustering
OAI Support Search result clustering

33

34 Z39.50 SRU (Search/Retrieve via URL)
replacing Z39.50 communications protocol with HTTP but attempt to preserve the benefits of the query syntax.

35 Import MARC data directly.
Store member photo directly from webcam. Alternatives to barcode printing from binary-based (genbarcode) to php-based solution (using Zend framework). Options to not counting due date fines for holiday.

36 New themes with cool web installer.
Integrated classification in subject field. Support for Brazilian language Improved mobile version.

37

38

39 การนำมาใช้ในห้องสมุดประเทศไทย
หอสมุดแห่งชาติสาขาส่วนภูมิภาค 11 แห่ง หอสมุดดำรงราชานุภาพ ฐานข้อมูลหนังสือจีน สำนักหอสมุดแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) สหบรรณานุกรมหอสมุดแห่งชาติสาขาส่วนภูมิภาค 11 แห่ง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี 1 แห่ง

40 รายชื่อห้องสมุดที่ใช้โปรแกรม Senayan ในประเทศไทย
หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี หอจดหมายเหตุ จันทบุรี หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา

41 รายชื่อห้องสมุดที่ใช้โปรแกรม Senayan ในประเทศไทย
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) หอสมุดดำรงราชนุภาพ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ฐานข้อมูลหนังสือจีน สำนักหอสมุดแห่งชาติ

42 ตัวอย่างหน้าจอระบบ

43

44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาคทั้ง 11 แห่ง

54 แหล่งข้อมูล Website : http://slims.web.id/web/
Community : https://www.facebook.com/groups/senayan.slims/

55 DEMO


ดาวน์โหลด ppt Open Source Library Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google