งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Source Library Management System Open Source Library Management System SLIMS Senayan โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพน ซอร์ส Senayan ระบบจัดการสารสนเทศห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Source Library Management System Open Source Library Management System SLIMS Senayan โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพน ซอร์ส Senayan ระบบจัดการสารสนเทศห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Source Library Management System Open Source Library Management System SLIMS Senayan โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพน ซอร์ส Senayan ระบบจัดการสารสนเทศห้องสมุด ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล บรรณารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

2 Open Source Library Management System Open Source Library Management System STLIMS SenayanThai SENAYAN เป็นโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพน ซอร์ส ประเภท web-based ของประเทศอินโดนีเซีย ใน ปี พ. ศ. 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการพัฒนา โปรแกรมโอเพนซอร์สของประเทศอินโดนีเซีย รองรับ การใช้งานหลายภาษา ประกอบด้วยอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน อารบิค ภาษาไท ย จีน มาเลเซีย ฯลฯ ปัจจุบันมีห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด เฉพาะ ห้องสมุดนำไปใช้มากกว่า 300 ทั่วโลก ประเทศ อินโดนีเซียนำไปใช้มากกว่า 200 แห่ง

3 Open Source Library Management System Open Source Library Management System SLIMS Senayan SENAYAN คือระบบห้องสมุดสมุดอัตโนมัติ คุณสมบัติการทำงานผสมระหว่างห้องสมุดอัตโนมัติกับ ห้องสมุดดิจิทัล มีการจัดการเก็บดิจิทัลและมัลติมีเดีย พร้อมลงรายการบรรณานุกรม สอดคล้องกับ AACR2 โดยใช้เมทาดาทา MODS ของ Library of Congress เป็นมาตรฐานในการลงรายการสารสนเทศ

4 Digital Library Library Automation Digital Collection Digital archives IR e- Museum E- Learning Circulatio n Serial Control Reporting Catalo ging OPAC 2.0 Union catalog Union catalog of digital resources MODS XML Web Based Z39.50 P2P OAI Sena yan System Admin  book cover  Multimedia viewer  SWF Document Viewer  Link URL  Basic search  Advanced search  Booleans operator  Sphinx Indexing Engine  Search result clustering  Optimized OPAC's search engine  Member login in OPAC  Reserve via mail. Faceb ook Twitte r Comm ent Sugge st Search Proxy Federated search

5 Open Source Library Management System Open Source Library Management System SLIMS Senayan Features  book cover  MODS (Metadata Object Description Schema) XML format  Z3950 bibliographic data service  Multimedia viewer  multiple file upload  booleans operator in OPAC and bibliography  advanced search  Barcodes generator utility

6 Features  Union Catalogue Server  Peer-to-peer cataloging service  SWF Document Viewer  Optimized OPAC's search engine.  Member login in OPAC  Reserve via mail. Open Source Library Management System Open Source Library Management System SLIMS Senayan

7 Features  Union Catalogue Server  Z39.50 SRU: Search/Retrieval via URL  OAI/PMH support (server)  Import MARC data  Improvised mobile apps view Open Source Library Management System Open Source Library Management System SLIMS Senayan

8 Ten reason why choose Senayan Ten reason why choose Senayan  Senayan is a Free and Open Sources Software  License under GNU/GPL  Background developers are librarians  Community support (facebook and yahoogroups)  Easy installation  Running on various operating systems  Support multimedia collections  Manual support  Easy upgrade  Web based

9 คุณสมบัติเด่นของระบบ คุณสมบัติเด่นของระบบ  Z39.50 Service ใช้โปรโตคอล Z39.50 ใน การถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมจาก Library of Congress เข้าสู่ระบบ Senayan

10 คุณสมบัติเด่นของระบบ คุณสมบัติเด่นของระบบ  P2P cataloging service หรือ Peer to Peer ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บในอนาคตสำหรับรองรับในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับ คอมพิวเตอร์ได้สะดวกรวดเร็ว โดยใช้ภาษา XML เป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ระบบได้ ภาษา XML มีบริการอยู่แล้วใน Senayan ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการบรรณานุกรม ร่วมกันระหว่างผู้ใช้โปรแกรม Senayan ด้วยกันได้

11 P2P cataloging service P2P cataloging service

12 สร้าง Labels โปรแกรม Senayan สามารถสร้าง Labels ( สันหนังสือ ) และ สั่งพิมพ์ ได้โดยอัตโนมัติในระบบ สร้าง Labels โปรแกรม Senayan สามารถสร้าง Labels ( สันหนังสือ ) และ สั่งพิมพ์ ได้โดยอัตโนมัติในระบบ

13 พิมพ์บาร์โค้ด โปรแกรมสามารถสร้างบาร์โค้ด ตัวเล่ม บัตรสมาชิก และสั่งพิมพ์บาร์โค้ดแบบอัตโนมัติตามรายการ ที่ต้องการ พิมพ์บาร์โค้ด โปรแกรมสามารถสร้างบาร์โค้ด ตัวเล่ม บัตรสมาชิก และสั่งพิมพ์บาร์โค้ดแบบอัตโนมัติตามรายการ ที่ต้องการ

14 OPAC 2. 0 โปรแกรม Senayan พัฒนาโดยใช้แนวคิด Web 2.0 ช่วยให้ระบบ สืบค้นมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างระบบกับผู้ใช้มากขึ้น ผู้ใช้มีส่วนร่วมต่อการจัดการ รายการสารสนเทศ และสร้างคุณค่า ให้กับสารสนเทศของห้องสมุดได้ OPAC 2. 0 โปรแกรม Senayan พัฒนาโดยใช้แนวคิด Web 2.0 ช่วยให้ระบบ สืบค้นมีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างระบบกับผู้ใช้มากขึ้น ผู้ใช้มีส่วนร่วมต่อการจัดการ รายการสารสนเทศ และสร้างคุณค่า ให้กับสารสนเทศของห้องสมุดได้  แสดงผลรูปภาพหน้าปก (book cover)  สืบค้นได้แบบง่าย และแบบละเอียด แบบบูลีน  แสดงเอกสาร PDF แบบ streaming  แสดงผลรายการบรรณานุกรมรูปแบบ XML  แสดงผลมัลติมีเดีย (Multimedia viewer)  ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ข้อเสนอแนะ (Suggestions) ข้อคิดเห็น (Comments) ความนิยม (Rating)  เชื่อมต่อ Facebook Twitter RSS  นับจำนวนผู้เข้าใช้งานสืบค้น (OPAC) จาก ClustrMaps

15 advanced search booleans operator AND, OR, NOT book cover

16 รายละเอียด บรรณานุกรม แบบเต็ม

17 มัลติมีเดีย เอกสาร ดิจิทัล pdf, ppt, doc, avi, swf, mpeg, mp3 ฯลฯ

18 Multimedia viewer

19 SWF Document Viewer

20 Facebook, Twitter, Comment, Suggest, RSS, Rating

21 สมาชิกตรวจสอบการยืมวันกำหนดส่ง จองรายการผ่าน หน้าจอ OPAC

22 MODS (Metadata Object Description Schema) XML format

23  Union Catalogue Server โปแกรม Senayan สามารถสร้างระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ระหว่างกลุ่มผู้ใช้โปรแกรม Senayan โดยใช้ เทคโนโลยี Peer to Peer (P2P) สำหรับการใช้ ข้อมูลบรรณานุกรมร่วมกันซึ่งจะแตกต่างจากระบบ ห้องสมุดทั่วไปที่ใช้มาตรฐานโปรโตคอล Z39.50 บริการ P2P เป็นเทคโนโลยีสำหรับอนาคตที่สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างกันต่างระบบได้ สะดวกรวดเร็วขึ้น Union Catalogue Server

24  Nayanes is federated search engine for Slims. It fetch bibliographic records from SLiMS MODS XML web service. Developed using pure PHP 5 scripting language and PHP's XML libraries without any database connection. The interface are built using HTML5, CSS3 and also fabulous jQuery and Twitter's Bootstrap framework.jQueryTwitter's Bootstrap SLiMS Search Proxy

25

26 http://slims.web.id/nayanes http://slims.web.id/nayanes

27 SLiMS 5 codename: Meranti

28 Some features added:

29 New “index” and Sphinx Indexing Engine support for scalability reasons. Sphinx supports indexing MySQL database until terabyte data. Note: has been added since Matoa release.

30 Support for LDAP authentication. For member login or librarian login. Note: has been added since Matoa release. Support for printing catalog card.

31

32 OAI Support Search result clustering

33

34 Z39.50 SRU (Search/Retrieve via URL) replacing Z39.50 communications protocol with HTTP but attempt to preserve the benefits of the query syntax.

35 Import MARC data directly. Store member photo directly from webcam. Alternatives to barcode printing from binary-based (genbarcode) to php-based solution (using Zend framework). Options to not counting due date fines for holiday.

36 New themes with cool web installer. Integrated classification in subject field. Support for Brazilian language Improved mobile version.

37

38

39 o หอสมุดแห่งชาติสาขาส่วนภูมิภาค 11 แห่ง o หอสมุดดำรงราชานุภาพ o ฐานข้อมูลหนังสือจีน สำนักหอสมุดแห่งชาติ o มหาวิทยาลัยเนชั่น o วิทยาลัยราชพฤกษ์ o วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) o สหบรรณานุกรมหอสมุดแห่งชาติสาขาส่วน ภูมิภาค 11 แห่ง o หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี 1 แห่ง การนำมาใช้ในห้องสมุดประเทศไทย

40 รายชื่อห้องสมุดที่ใช้โปรแกรม Senayan ในประเทศไทย o http://www.natlibchon.com/elibrary หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี http://www.natlibchon.com/elibrary o http://www.nlt-nkp.com/d-library หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม http://www.nlt-nkp.com/d-library o http://www.nltlib-chan.com/d-library หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลา ภิเษก จันทบุรี http://www.nltlib-chan.com/d-library o http://www.nltlib-chan.com/archived-library หอจดหมายเหตุ จันทบุรี http://www.nltlib-chan.com/archived-library o http://www.nltkorat.com/d-library หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระ เกียรติ ร. ๙ นครราชสีมา http://www.nltkorat.com/d-library o http://www.nlt-sp.com/d-library หอสมุดแห่งชาติจังหวัด สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ http://www.nlt-sp.com/d-library o http://www.nlt-sp.com/krand-library หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลา ภิเษก กาญจนบุรี http://www.nlt-sp.com/krand-library o http://www.cmnlt.com/d-library หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ http://www.cmnlt.com/d-library o http://www.nakhon-nlt.com/e-library หอสมุดแห่งชาติ นครศรีธรรมราช http://www.nakhon-nlt.com/e-library o http://www.nakhon-nlt.com/Songkhla หอสมุดแห่งชาติกาญจนา ภิเษก สงขลา http://www.nakhon-nlt.com/Songkhla

41 รายชื่อห้องสมุดที่ใช้โปรแกรม Senayan ใน ประเทศไทย  http://www.nlsk2.com/e-library หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา http://www.nlsk2.com/e-library  http://www.nlt-nkp.com/medsiam ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม http://www.nlt-nkp.com/medsiam  http://library.rsu.ac.th/archives_db หอจดหมาย เหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต http://library.rsu.ac.th/archives_db  http://library.nation.ac.th/library/ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น http://library.nation.ac.th/library/  http://www.digilibtrends.com/ วิทยาลัยราช พฤกษ์ http://www.digilibtrends.com/  http://library.siamtech.ac.th/eLib/ วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม ( สยามเทค ) http://library.siamtech.ac.th/eLib/  http://www.nlt.go.th/princedamronglib หอสมุด ดำรงราชนุภาพ สำนักหอสมุดแห่งชาติhttp://www.nlt.go.th/princedamronglib  http://branch.nlt.go.th/chinabook ฐานข้อมูล หนังสือจีน สำนักหอสมุดแห่งชาติ http://branch.nlt.go.th/chinabook

42 ตัวอย่างหน้าจอระบบ

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาคทั้ง 11 แห่ง

54 แหล่งข้อมูล Website : http://slims.web.id/web/ http://slims.web.id/web/ Community : https://www.facebook.com/groups/senayan.slims/https://www.facebook.com/groups/senayan.slims

55 DEMO


ดาวน์โหลด ppt Open Source Library Management System Open Source Library Management System SLIMS Senayan โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติโอเพน ซอร์ส Senayan ระบบจัดการสารสนเทศห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google