งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรังและวัณโรค จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรังและวัณโรค จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรังและวัณโรค จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2552 วันที่ 28 พฤศจิกายน ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

2

3

4 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

5 ประธาน ทำการมอบรางวัลแก่ อสม
ประธาน ทำการมอบรางวัลแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ให้การสนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด

6 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด
1.นางสอ้อน โลเกตุ สสอ.สุวรรณภูมิ 2.นางศรีสุวรรณ ปุยโพนทัน สสอ.สุวรรณภูมิ 3.นางอุบลรัตน์ มังสระคู สสอ.สุวรรณภูมิ 4.นางฉวีวรรณ จตุเทน สสอ.ธวัชบุรี 5.นางจันทร์เพ็ญ โกมาลย์ สสอ.ธวัชบุรี 6.นางวิไลวรรณ บุตรพรหม รพ.โพนทอง 7.นางกนกเนตร หงส์ทวี สสอ.โพนทอง 8.นางวิไลวรรณ ขาววิสุทธิ์ สสอ.พนมไพร 9.นางทรงทรัพย์ รัตนพันธ์ สสอ.เมืองร้อยเอ็ด 10.นางศรินยา เตชะ สสอ.หนองฮี 11.นางเยาวลักษณ์ เรียงอิศราง สสอ.จังหาร อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 1.นางลีลาวดี จวงพลงาม อำเภอสุวรรณภูมิ 2.นางลำดวน เศษโถ อำเภอสุวรรณภูมิ 3.นางหนูจันทร์ นันทะเสนา อำเภอสุวรรณภูมิ 4.นางคะนึงนิจ จตุเทน อำเภอธวัชบุรี 5.นายณรงค์ ทิพย์มะณี อำเภอธวัชบุรี 6.นางกมลทิพย์ ศรีมงคล อำเภอโพนทอง 7.นางประพิตร อินภูงา อำเภอโพนทอง 8.นายวิชิต แก้วภักดี อำเภอพนมไพร 9.นายจรูญ เสนาภักดิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 10.นางสำอาง ช้อยชด อำเภอหนองฮี

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านโรคเรื้อรังและวัณโรค จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google