งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา WEB CRAWLER ขั้น พื้นฐาน ด้วย CRAWLER4J.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา WEB CRAWLER ขั้น พื้นฐาน ด้วย CRAWLER4J."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา WEB CRAWLER ขั้น พื้นฐาน ด้วย CRAWLER4J

2 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา  Eclipse IDE  Java SDK  Library “crawler4j”  download >>  “ https://code.google.com/p/crawler4j/ ”https://code.google.com/p/crawler4j/

3 การทำงานของ web crawler

4  ขั้นแรกจะเป็นกระบวนการที่ใช้ในการเก็บ URL ของ เว็บเพจ (Intialize Frontier)  ใช้การค้นหาข้อมูลแนวกว้าง (Breadth First Search)  ใช้คิวแบบเข้าก่อนออกก่อน (First In First Out : FIFO)  หาข้อมูลโดยใช้เส้นทางในการค้นหาที่สั้นที่สุด (Shortest Paths)  ขั้นตอนในการดึง URL (Dequeue) ไปให้ส่วนที่ทำ หน้าที่ร้องขอหรือดาวน์โหลดเว็บเพจ (Fetch Page)

5 การทำงานของ web crawler  ทำการสกัด URL (Extract URLs) จากเว็บเพจที่ถูกดึง มาแล้วว่ามี URL ที่ต้องทำงานต่ออีกหรือไม่  เป็นการหาความลึกของลิงค์ (Link Depth) หากมีจะ ทำการบันทึก URL นั้นลงในฐานข้อมูล  วนไปเริ่มกระบวนการใหม่จนกว่าจะไม่มีลิงค์ URL จึง จะเสร็จสิ้นกระบวนการ

6 Step 1  Download the latest crawler4j-x.x.zip file (contains crawler4j-x.x.jar)  zip file also contains a log4j.properties file that you'll need later to properly create a log4j appender.  download >>  “ https://code.google.com/p/crawler4j/ ”https://code.google.com/p/crawler4j/

7 Step 2  In Eclipse, create a new project, such as WebcrawlerTest.  Right click on your new web crawler project and select the Build Path option.  Select the “Add External Archives” option and select ALL of the jar files that you extracted from the zip files.

8 Step 3  Create a Java class name “BasicCrawler” import edu.uci.ics.crawler4j.crawler.Page; import edu.uci.ics.crawler4j.crawler.WebCrawler; import edu.uci.ics.crawler4j.parser.HtmlParseData; import edu.uci.ics.crawler4j.url.WebURL; import java.util.Set; import java.util.regex.Pattern; import org.apache.http.Header; public class BasicCrawler extends WebCrawler { private final static Pattern FILTERS = Pattern.compile(".*(\\.(css|js|bmp|gif|jpe?g" + "|png|tiff?|mid|mp2|mp3|mp4"+ "|wav|avi|mov|mpeg|ram|m4v|pdf" + "|rm|smil|wmv|swf|wma|zip|rar|gz))$"); }

9 Step 3  Create method name “shouldVisit”  Implement this function to specify whether the given url. It should be crawled or not (based on crawling logic). public boolean shouldVisit(Page page, WebURL url) { String href = url.getURL().toLowerCase(); return !FILTERS.matcher(href).matches() && href.startsWith("http://"); }

10 Step 3  Create method name “visit”  This function is called when a page is fetched and ready to be processed by your program. public void visit(Page page) { int docid = page.getWebURL().getDocid(); String url = page.getWebURL().getURL(); String domain = page.getWebURL().getDomain(); String path = page.getWebURL().getPath(); String subDomain = page.getWebURL().getSubDomain(); String parentUrl = page.getWebURL().getParentUrl(); String anchor = page.getWebURL().getAnchor(); // continue next page >>>

11 Step 3 System.out.println("Docid: " + docid); System.out.println("URL: " + url); System.out.println("Domain: '" + domain + "'"); System.out.println("Sub-domain: '" + subDomain + "'"); System.out.println("Path: '" + path + "'"); System.out.println("Parent page: " + parentUrl); System.out.println("Anchor text: " + anchor); if (page.getParseData() instanceof HtmlParseData) { HtmlParseData htmlParseData = (HtmlParseData) page.getParseData(); String text = htmlParseData.getText(); String html = htmlParseData.getHtml(); List links = htmlParseData.getOutgoingUrls(); System.out.println("Text length: " + text.length()); System.out.println("Html length: " + html.length()); System.out.println("Number of outgoing links: " + links.size()); } System.out.println("============="); }

12 Step 4  Create a Java class name “BasicCrawlController” import edu.uci.ics.crawler4j.crawler.CrawlConfig; import edu.uci.ics.crawler4j.crawler.CrawlController; import edu.uci.ics.crawler4j.fetcher.PageFetcher; import edu.uci.ics.crawler4j.robotstxt.RobotstxtConfig; import edu.uci.ics.crawler4j.robotstxt.RobotstxtServer; public class BasicCrawlController { }

13 Step 4  Create main method public static void main(String[] args) throws Exception { String crawlStorageFolder = "C:\\Storage\\"; int numberOfCrawlers = 1 CrawlConfig config = new CrawlConfig(); config.setCrawlStorageFolder(crawlStorageFolder); config.setPolitenessDelay(1000); config.setMaxDepthOfCrawling(2); config.setMaxPagesToFetch(1000); config.setResumableCrawling(false); //continue next page

14 Step 4 PageFetcher pageFetcher = new PageFetcher(config); RobotstxtConfig robotstxtConfig = new RobotstxtConfig(); RobotstxtServer robotstxtServer = new RobotstxtServer(robotstxtConfig, pageFetcher); CrawlController controller = new CrawlController(config, pageFetcher, robotstxtServer); controller.addSeed("http://www.ics.uci.edu/"); controller.start(BasicCrawler.class, numberOfCrawlers); }

15 Step 5 Run  Select Run → Run Configurations option and select your project and BasicCrawlController as the main class. Click Apply button and then Run to start your first webcrawler. Deleting content of: C:\Storage\frontier INFO [main] Crawler 1 started. INFO [main] Crawler 2 started.

16 Step 5 Result Docid: 1 URL: http://www.ics.uci.edu/~lopes/ Domain: 'uci.edu' Sub-domain: 'www.ics' Path: '/~lopes/' Parent page: null Anchor text: null Text length: 2442 Html length: 9987 Number of outgoing links: 34 =============

17 Step 5 Finish Crawl INFO [Thread-1] It looks like no thread is working, waiting for 10 seconds to make sure... INFO [Thread-1] No thread is working and no more URLs are in queue waiting for another 10 seconds to make sure... INFO [Thread-1] All of the crawlers are stopped. Finishing the process... INFO [Thread-1] Waiting for 10 seconds before final clean up...


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา WEB CRAWLER ขั้น พื้นฐาน ด้วย CRAWLER4J.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google