งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ( นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ( นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ( นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย 1.2 สรุปการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ. ศ. 2554 ( ครั้งที่ 23) 1.3 นโยบายโครงงานและแผนงานที่แถลง ต่อสมาชิกในการ ประชุมสามัญฯประจำปี 2554

2 วาระที่ 2 วาระที่ 2 ( นำเสนอโดยเลขาธิการ ) รับรองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 02/2554

3 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 ความคืบหน้าการจัดประชุม Asian Congress of Urology 2012 ( นำเสนอโดย นพ. สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์ ) 1. ร่วมออกบูธงาน AUA ในเดือนพฤษภาคม 2555 #1618 2. ประชาสัมพันธ์งาน ACU ในงานประชุมวิชาการ ประจำปีสมาคมฯ 3. วางแผนการประชาสัมพันธ์งาน ACU ในการ ประชุม EAU 4. Action Plan งานต่าง ๆ มีดังนี้ - เดือนมิถุนายนตามเรื่องสปอนเซอร์ - การจัดทำ 2rd Announcement 5. ประชุมกรรมการ ACU ครั้งต่อไปในวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2554

4 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1 เพื่อขออนุมัติ 4.1.1 อนุมัติปรับเงินเดือน พนักงานประจำปี พ. ศ. 2554 ลำดับ ขั้น ส่วนเพิ่มขั้นอัตรา เงินเดือน เงินเดือนปัจจุบัน 17,880 0.532018,180 133018,510 1.533018,840 234019,180 2.534019,520 335019,870

5 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2 เพื่อขอความเห็น 4.2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ ปรึกษาสมาคมฯ ประกาศ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระ บรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2554 สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ ขอประกาศเรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ ซึ่งมีรายนามดังนี้ 1. นพ. สุริธร สุนทรพันธ์หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. นพ. วิโรจน์ จิตต์แจ้งหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี 3. นพ. พูนเกียรติ เรืองโภคาหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบ ปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

6 ที่ปรึกษาอาวุโส 1. นพ. วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา 2. นพ. ธงชัย พรรณลาภ 3. นพ. พิชัย บุณยะรัตเวช 4. นพ. วีระสิงห์ เมืองมั่น 5. นพ. ธนู ชูวิเชียร 6. นพ. ไพบูลย์ จิตประไพ 7. นพ. อภิชาติ กงกะนันทน์ 8. นพ. สุพจน์ วุฒิการณ์ 9. นพ. กฤษฎา รัตนโอฬา ร

7 ที่ปรึกษา 1. นพ. นพพร เชยพันธุ์ 2. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด 3. นพ. สันติ โรจนศตพงศ์ 4. นพ. สมพล เพิ่มพงศ์โกศล 5. นพ. สุเมธ ภัทรวรธรรม 6. นพ. สุพจน์ รัชชานนท์ 7. นพ. อนันตชัย ไทยประทาน

8 4.2.2 การแบ่งกลุ่มบริหารงานของสมาคมฯ 4.2.2 การแบ่งกลุ่มบริหารงานของสมาคมฯ * นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ อุปนายก กำกับ ดูแลงานด้านต่างๆดังนี้ - งานการศึกษา และการฝึกอบรม - งานการจัดทำ แนวทางมาตรฐานการใช้ยา - งานพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กรวิชาชีพต่างๆ * นพ. วชิร คชการ อุปนายก กำกับ ดูแลงานด้านต่างๆดังนี้ - งานด้านการจัดประชุมวิชาการ - งานพัฒนาการวิจัย ยุทธศาสตร์สมาคมฯ - นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์ - นพ. ไชยยงค์ นวลยง งาน Asian School of Urology - นพ. ดนัยพันธ์ อัครสกุล - นพ. เจริญ ลีนานุพันธ์

9 4.2.3 การปรับปรุงและจัดทำส่วนเพิ่มเติม www.tuanet.org www.tuanet.org

10 4.2.4 การปรับปรุงที่ทำการสำนักงานใหญ่ส่วนกลางของสมาคมฯ

11 4.2.5 การแต่งตั้งประธานชมรมและผู้ ประสานงานของชมรมต่าง ๆ 4.2.5 การแต่งตั้งประธานชมรมและผู้ ประสานงานของชมรมต่าง ๆ

12 4.2.6 แผนงานของสมาคมฯ ประจำปี พ. ศ. 2555 - การจัดงานประชุม Asian Congress of Urology 2012 - การจัดยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 และ ครั้งที่ 15 - การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ครั้งที่ 6 - กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว - การเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - งานประชุมด้านยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ

13 4.2.7 การจัดประชุมยูโรสัญจร ครั้งที่ 13, 14 และ 15 * ยูโรสัญจร ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2554 จัดที่โรงพยาบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ ( บ.GSK Sponsor) * ยูโรสัญจร ครั้งที่ 14 จัดช่วงประมาณเดือน มีนาคม 2555 จัดที่โรงพยาบาลพหลยุพหเสนา จ. กาญจนบุรี ( บ. ซาโนฟี่ Sponsor) กิจกรรมที่จะจัดร่วม คือ 1. งานแสดงมุทิตาจิต ครั้งที่ 6, การนำเสนอผลงาน แพทย์ประจำบ้าน * ยูโรสัญจร ครั้งที่ 15 จัดช่วงปลายปี 2555 หลังงาน ACU จัดที่โรงพยาบาลขอนแก่น จ. ขอนแก่น ( บ. ไฟเซอร์ Sponsor)

14 4.3 เพื่อขอความเห็นชอบ 4.3.1 การจัดเตรียมเครื่องหมาย สมาคมฯ ให้แก่สมาชิก ทุกท่าน

15

16 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ( นำเสนอโดยนายก สมาคมฯ และ อุปนายกสมาคมฯ ) 1.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google