งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แนวคิดมอบแด่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ รพ. สต โดย ผู้อำนวยการสำนัก บริหารกลาง นางพรอุษา วิริยโกศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แนวคิดมอบแด่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ รพ. สต โดย ผู้อำนวยการสำนัก บริหารกลาง นางพรอุษา วิริยโกศล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แนวคิดมอบแด่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ รพ. สต โดย ผู้อำนวยการสำนัก บริหารกลาง นางพรอุษา วิริยโกศล

2 ตามระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ. ศ.2535 1. ทำอย่างไรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ในรพ. สต. จะ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนอง ภารกิจหลักของ รพ. สต. ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3 2. ทำงานเชิงรุก มีแผนงาน พัฒนางาน สร้างเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม และมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ รพ. สต.

4 ทำให้งานของรพ. สต. สัมฤทธิผลดังวิสัยทัศน์ ขององค์กร เป็นที่พึ่งใน ดวงใจของประชากรใน ชุมชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีของ รพ. สต.

5 5 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แนวคิดมอบแด่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ของ รพ. สต โดย ผู้อำนวยการสำนัก บริหารกลาง นางพรอุษา วิริยโกศล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google