งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม Workshop : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ห้อง รูปแบบการเรียนรู้ : ไม่หมุนฐานใหญ่ ห้องที่ 1 : การติดตามภาวะโภชนาการและฝึก ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม Workshop : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ห้อง รูปแบบการเรียนรู้ : ไม่หมุนฐานใหญ่ ห้องที่ 1 : การติดตามภาวะโภชนาการและฝึก ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม Workshop : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ห้อง รูปแบบการเรียนรู้ : ไม่หมุนฐานใหญ่ ห้องที่ 1 : การติดตามภาวะโภชนาการและฝึก ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (ห้อง Dusita) ผู้เข้าอบรม : จำนวน 80 คนประกอบด้วย  ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์ละ 1 คน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ 71 จังหวัดๆ ละ 1 คน กทม. 2 คน และส่วนกลาง  สำนักงานสาธารณสุข วิทยากร : นางณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล สำนักโภชนากร

2 ห้องที่ 2 : ฝึกปฏิบัติ Thai School Lunch Program (ห้อง Evergreen) ผู้เข้าอบรม : จำนวน 100 คนประกอบด้วย  ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์ละ 1 คน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 71 จังหวัดๆ ละ 1 คน กทม. 2 คน และส่วนกลาง (ผู้เข้าอบรมห้องนี้จะต้องผ่านการอบรม ห้องอาหารและโภชนาการ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.๕๘) วิทยากร : 1.ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง สถาบันโภชนาการ 2.ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

3 ห้องที่ 3 : หารือแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียน ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส และการบริหารจัดการ โครงการฯ ระดับเขต – จังหวัด (ห้อง Areeya) ผู้เข้าอบรม : จำนวน 50 คนประกอบด้วย  ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 : Project Manager  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดๆ ละ 1 คน  กทม. ๒ คน และส่วนกลาง วิทยากร : นายสง่า ดามาพงษ์ ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร น.ส.วรลักษณ์ คงหนู นายโกศล บุญยวง นายยุทธนา ทับแก้ว

4 ช่วง เวลา 16.00 – 17.00 น. กลับมารวมกันที่ห้อง Areeya ฟังอาจารย์นิทัศน์ รักไทย โรงเรียนสุเหร่าลำแขก รับเสื้อเด็กไทยแก้มใส วันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 07.00 น. พบบริเวณ Lobby ชั้น 10


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม Workshop : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ห้อง รูปแบบการเรียนรู้ : ไม่หมุนฐานใหญ่ ห้องที่ 1 : การติดตามภาวะโภชนาการและฝึก ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google