งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. น. ส. เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. น. ส. เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. น. ส. เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

2 ข้อมูลที่ปรับปรุงเพิ่มเติม  ป้ายชื่อโรงเรียน  ประเภทของเด็กที่เรียน ( น. ส. ว. ขอโอกาส, ปกติ, Home School, …)  บันทึกผลการเรียนในโปรแกรมฐานข้อมูลผู้จบ การศึกษา Online ส่ง สป. ศธ.  ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของจุดที่ตั้ง โรงเรียน

3 ปฏิทินการปฏิบัติงาน  DMC ข้อมูลสิ้นปี 2557 ดำเนินการเสร็จภายใน 30 เม. ย.2558  บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลผ่านระบบบริหาร สถานศึกษา ถึง 31 ก. ค.58 ส่งให้ DMC  DMC Term1 ปีการศึกษา 2558 ดำเนินการเสร็จ 10 มิ. ย.2558  ส่งข้อมูลให้ EMIS เพื่อบันทึกข้อมูล EFA, ครู และบุคลากรทางกร ทางการศึกษา ลูกจ้าง อัตราจ้าง พนักงานราชการ และข้อมูลครุภัณฑ์ ทางการศึกษา (M-OBEC)  ปรับปรุงข้อมูล B-OBEC

4 คุณภาพของข้อมูล DMC 2556 & 2557  เช็ครายการข้อมูลการบันทึก 25 รายการ  ตรวจสอบความสอดคล้อง ความครบถ้วน  จำนวนนักเรียน 7.2 ล้านคน  จำนวนโรงเรียน 3 หมื่นกว่าโรง

5 ตารางจำนวนโรงเรียนที่มีข้อมูลผิดพลาด การกรอกข้อมูลของโรงเรียน จำนวนโรงเรียน ( แห่ง ) คิดเป็นร้อยละ กรอกไม่ผิดเลย 1,0413.39% กรอกผิด 1 รายการ ( อันดับที่ 5) 3,43211.17% กรอกผิด 2 รายการ ( อันดับที่ 2) 5,61718.28% กรอกผิด 3 รายการ ( อันดับที่ 4) 4,53114.75% กรอกผิด 4 รายการ ( อันดับที่ 1) 9,11529.67% กรอกผิด 5 รายการ ( อันดับที่ 3) 5,16616.81% กรอกผิด 6 รายการ 1,2354.02% กรอกผิด 7 รายการ 1900.62% กรอกผิด 8 รายการ 910.30% กรอกผิด 9 รายการ 630.21% กรอกผิด 10 รายการ 1090.35% กรอกผิด 11 รายการ 530.17% กรอกผิด 12 รายการ 420.14% กรอกผิด 13 รายการ 230.07% กรอกผิด 14 รายการ 120.04% กรอกผิด 15 รายการ 40.01% รวมทั้งสิ้น 30,724100.00%

6 แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนโรงเรียนที่กรอก ข้อมูลผิด

7 ตารางจำนวนโรงเรียนที่มีข้อมูลผิดพลาด จำแนกตามเขตพื้นที่

8 ตารางจำนวนโรงเรียนที่มีข้อมูลผิดพลาด จำแนกตามเขตพื้นที่ ( ต่อ )

9 ประเภ ทที่ รายการความผิดของข้อมูล จำนวน รายการ (Record) ที่ กรอกผิด 1 นำข้อมูลนักเรียนชั้นประถมไปใส่ในชั้นมัธยม หรือกลับกันคือ นำข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมไปใส่ในชั้นประถม 91 2 ไม่ใส่หรือใส่เลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก 80 3 ไม่ใส่รหัสชั้นเรียน ( อ.3 ขวบ, ป.1, ป.2, …, ปวช.3) 102 4 ไม่ใส่หมายเลขห้อง ( หรือใส่ 00) 804 5 ไม่ใส่รหัสประจำตัวนักเรียน 3 6 ไม่ใส่เพศ 25 7 ไม่ใส่คำนำหน้าชื่อ 60 8 ใส่คำนำหน้าชื่อไม่ตรงกับเพศ 6,795 9 ไม่ใส่ชื่อนักเรียน 5 10 ไม่ใส่นามสกุลนักเรียน 94 11 ไม่ใส่ชื่อภาษาอังกฤษ 2,630,664 12 ไม่ใส่นามสกุลภาษาอังกฤษ 2,642,353 13 วันเกิด ใส่ปี พ. ศ., ค. ศ. ผิด 732 ตารางแสดงจำนวนรายการข้อมูลตามประเภท ความผิด

10 ตารางแสดงจำนวนรายการข้อมูลตามประเภท ความผิด ( ต่อ ) 14 ไม่ใส่เชื้อชาติ 647 15 ไม่ใส่สัญชาติ 448 16 ไม่ใส่ศาสนา 258 17 ไม่ใส่สถานภาพบิดา มารดา 609,807 18 ไม่ใส่รหัสจังหวัด 24,774 19 ไม่ใส่รหัสอำเภอ 24,688 20 ไม่ใส่รหัสตำบล 24,582 21 ไม่ใส่หมู่ที่ 340 22 ไม่ใส่น้ำหนัก ( หรือใส่ 00) 35,804 23 ไม่ใส่ส่วนสูง ( หรือใส่ 00) 36,045 24 ไม่บันทึกระยะเวลาเดินทาง จากบ้านถึงโรงเรียน 3,186,195 25 ไม่บันทึกระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 49,057

11 ตารางแสดงจำนวนรายการข้อมูลตามประเภท ความผิด ตารางจำนวนโรงเรียนที่มีข้อมูลผิดพลาด

12 ตัวอย่างข้อผิดพลาดของข้อมูลโรงเรียน  ร. ร. มัธยมมีนักเรียนประถมปนอยู่  ร. ร. ประถมมีนักเรียนมัธยมปนอยู่  ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษไม่บันทึก  ประเภทโรงเรียนต่าง ๆ  ข้อมูลทั่วไป

13 ร. ร. มัธยมมีนักเรียนประถมปนอยู่

14 ร. ร. ประถมมีนักเรียนมัธยมปนอยู่

15 ชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษไม่บันทึก

16 ประมวลผลข้อมูลทั่วไป  ข้อมูล Internet ในโรงเรียน จำแนกตามเขตพื้นที่ การศึกษา  ข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2557 จำนวน 18 โรง

17 ข้อมูล Internet ในโรงเรียน จำแนก ตามเขตพื้นที่การศึกษา

18 ข้อมูล Internet ในโรงเรียน จำแนกตามเขต พื้นที่การศึกษา ( ต่อ )

19 ไม่มีไฟฟ้า รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2557 จำนวน 18 โรง

20 ตรวจสอบจุดที่ตั้งโรงเรียน  โรงเรียนทั้งสิ้น 30,922 โรงเรียน  มีจุดที่ตั้งทั้งหมด 30,503 โรงเรียน  ขาดจุดที่ตั้งโรงเรียน 419 โรงเรียน

21 ที่ตั้งร. ร. เทียบกับแผนที่ขอบเขตจังหวัดแล้วไม่อยู่ใน จังหวัด มีจำนวน 16,746 โรง

22

23

24

25 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มีพิกัด 419 โรงเรียน

26 โปรแกรมปัจจุบัน DMC B-OBEC M-OBEC EMIS ผลสัมฤทธิ์ทา งกศ. Gis Data Warehouse เด็กตกหล่น / ออกกลางคัน

27 โปรแกรมปัจจุบัน DMC B-OBEC เด็กออก กลางคัน

28 EMIS

29

30 B-OBEC http://bobec.bopp-obec.info/

31

32 แบบฟอร์มใบงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มแผนและโครงการ สนผ. จะจัดประชุมที่ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี และ จังหวัดเชียงใหม่  ฝากให้ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมกรอกข้อมูลในฟอร์ม ใบงานนี้ แล้วนำส่ง ในวันที่ลงทะเบียน  Download Form ที่หน้าเว็บกลุ่มสารสนเทศ

33


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. น. ส. เสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สนผ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google