งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง ” พนักงาน ราชการ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง ” พนักงาน ราชการ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง ” พนักงาน ราชการ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ”

2 แนะนำตัวกันหน่อย ! สังกัดกลุ่ม สาระการ งานอาชีพ และ เทคโนโลยี อายุ เป็น เพียง ตัวเลข ระดับชั้น ม.1, ม. 6 เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม “ ชื่อเล่น ครู หญิง ” ชื่อนางสาวประมวล พร นุ้ยตั้ง หน้าที่ความรับผิดชอบ จนท. ธุรการ, จนท. กยศ., หน. งานแนะแนว

3 “ ภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย ” - เ ป็ น ค น ห ลั ง ส ว น จ ั ง ห วั ด ชุ ม พ ร โ ช ค ช ะ ต า พ า ไ ป ทำ ง า น ที่ ส วี - ปั จ จุ บั น อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่ 2 3 ถ น น ต้ น โ พ ธิ์ ต. ขั น เ งิ น อ. ห ลั ง ส ว น

4 “ ประวัติการศึกษา “ ระดับชั้นชื่อโรงเรียน ป.1- ป.6 ร. ร. วัดประสาทนิกร ม.1 – ม. 3 ร. ร. สวนศรีวิทยา ปวช. โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ ปวส. โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ป. บัณทิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลด ppt “ นางสาวประมวลพร นุ้ยตั้ง ” พนักงาน ราชการ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google