งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีกู้ง่าย ๆ... ในระบบ E – STUDENTLO AN ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีกู้ง่าย ๆ... ในระบบ E – STUDENTLO AN ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีกู้ง่าย ๆ... ในระบบ E – STUDENTLO AN ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2 คุณสมบัติผู้มี สิทธิ์กู้ยืม * ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สาย สามัญ และสายอาชีพ ) * ระดับอาชีวศึกษา ( ปวช./ ปวส./ อนุปริญญา และปริญญาตรี ) * ระดับอุดมศึกษา ( อนุปริญญา ปริญญา ตรี ) ภาคปกติ ภาคพิเศษ * เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการ กำหนด

3 1. ลงทะเบียน เข้าไปที่เว็บไซด์กองทุน www.studentloan.or.th เพื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่าน โดยนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้ เลขบัตรประชาชนเป็น username และกำหนดรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ e – Studentloan www.studentloan.or.th 2. ยื่นแบบคำขอกู้ กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมในระบบ e- Studentloan โดยเลือกตามระดับการศึกษา พร้อมทั้งระบุเลือกความประสงค์ ขอกู้ ค่าเล่าเรียน / ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา / ค่าครองชีพ

4 3. สถานศึกษาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาติดตามประกาศ ผลการคัดเลือก ผ่านระบบ e -Studentloan และ ประกาศของสถานศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ กู้ยืมจะอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ จัดสรรในแต่ละ ปีการศึกษา 4. เปิดบัญชี ( กรณีขอกู้ยืมค่า ครองชีพ ) นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา กรณี นับถือศาสนาอิสลาม สามารถเลือกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา

5 5. ทำสัญญา นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาในระบบ e- Studentloan และสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด พร้อมนำสำเนาสมุดคู่ฝากออม ทรัพย์ ( หน้าแรก ) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือรับรอง รายได้ พร้อมกับบุคคล ที่เป็นผู้ค้ำประกัน ไปสถานศึกษาเพื่อทำสัญญากู้ยืม 6. ตรวจสอบสัญญา สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบการกู้ยืม เงินพร้อมทั้งตรวจสอบการลงทะเบียน ( ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครอง ชีพ ) โดยให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ลงนามในสัญญาและแบบยืนยันการลงทะเบียนให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7. รับเงินกู้ยืม ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้า บัญชีของสถานศึกษา ค่าครองชีพส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยผ่านบัญชี ธนาคารที่ผู้กู้ยืมเปิดบัญชีไว้

6 คุณสมบัติผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน ( ข้อใดข้อหนึ่ง ) 1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 2. กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับ อุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ 4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอม ให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 5. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน คุณสมบัติผู้รับรองรายได้ ( ข้อใดข้อหนึ่ง ) 1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศพันตรี หรือพันตำรวจตรี ขึ้นไป 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 3. ผู้ปกครองท้องถิ่น ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป กยศ. ให้โอกาส... ให้อนาคต


ดาวน์โหลด ppt วิธีกู้ง่าย ๆ... ในระบบ E – STUDENTLO AN ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google