งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีกู้ง่าย ๆ ... ในระบบ E – STUDENTLOAN ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม
*ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ และสายอาชีพ) *ระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี) *ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ภาคปกติ ภาคพิเศษ *เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

3 1. ลงทะเบียน เข้าไปที่เว็บไซด์กองทุน www. studentloan. or
1. ลงทะเบียน เข้าไปที่เว็บไซด์กองทุน เพื่อลงทะเบียนขอรหัสผ่าน โดยนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้ เลขบัตรประชาชนเป็น username และกำหนดรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ e –Studentloan 2. ยื่นแบบคำขอกู้ กรอกแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan โดยเลือกตามระดับการศึกษา พร้อมทั้งระบุเลือกความประสงค์ ขอกู้ ค่าเล่าเรียน /ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา / ค่าครองชีพ

4 3. สถานศึกษาคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาติดตามประกาศผลการคัดเลือก ผ่านระบบ e -Studentloan และประกาศของสถานศึกษา โดยนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมจะอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรในแต่ละ ปีการศึกษา 4. เปิดบัญชี (กรณีขอกู้ยืมค่าครองชีพ) นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา กรณี นับถือศาสนาอิสลาม สามารถเลือกเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา

5 5. ทำสัญญา นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาในระบบ e-Studentloan และสั่งพิมพ์สัญญาจำนวน 2 ชุด พร้อมนำสำเนาสมุดคู่ฝากออมทรัพย์ (หน้าแรก) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือรับรองรายได้ พร้อมกับบุคคล ที่เป็นผู้ค้ำประกัน ไปสถานศึกษาเพื่อทำสัญญากู้ยืม 6. ตรวจสอบสัญญา สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินพร้อมทั้งตรวจสอบการลงทะเบียน (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) โดยให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ลงนามในสัญญาและแบบยืนยันการลงทะเบียนให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 7. รับเงินกู้ยืม ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ค่าครองชีพส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้กู้ยืมเปิดบัญชีไว้ หมายเหตุ : นักเรียน นักศึกษาจะได้รับเงินค่าครองชีพหลังจากส่งเอกสารให้สถานศึกษาครบถ้วนแล้ว และสถานศึกษายืนยันข้อมูลผ่านระบบ โดยเงินค่าครองชีพงวดต่อไปในแต่ละเดือนจะได้รับตามวันที่โอนเงินในครั้งแรก

6 คุณสมบัติผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง) 1
คุณสมบัติผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน คุณสมบัติผู้รับรองรายได้ (ข้อใดข้อหนึ่ง) ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศพันตรีหรือพันตำรวจตรี ขึ้นไป ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองท้องถิ่น ระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป กยศ. ให้โอกาส ... ให้อนาคต


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google