งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 1 Introduction to Information Retrieval For Web mining.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 1 Introduction to Information Retrieval For Web mining."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 1 Introduction to Information Retrieval For Web mining

2 Information Retrieval โลกของ ICT : ▫ คำต่างๆ เช่น searching, google, keyword, … ▫ การค้นหาในอดีตและปัจจุบัน ▫ การสืบค้นข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information)องค์ ความรู้ (Knowledge) ปัญญา (Wisdom) 2

3 Information Retrieval ▫ ขบวนการสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval) 3

4 Information Retrieval Information Retrieval (IR) is finding material (usually documents) of an unstructured nature (usually text) that satisfies an information need from within large collections (usually stored on computers). Unstructured Format / Free-Form / Semi- Structure structured Format / Well-defined Syntax Finding : Browsing, Searching Creating : Expert system, Artificial Intelligence 4

5 Unstructured (text) vs. structured (database) data in 1996 5

6 Unstructured (text) vs. structured (database) data in 2009 6

7 Unstructured data in 1680 Which plays of Shakespeare contain the words Brutus AND Caesar but NOT Calpurnia? One could grep all of Shakespeare’s plays for Brutus and Caesar, then strip out lines containing Calpurnia? Why is that not the answer? ▫Slow (for large corpora) ▫NOT Calpurnia is non-trivial ▫Other operations (e.g., find the word Romans near countrymen) not feasible ▫Ranked retrieval (best documents to return)  Later lectures 7 Sec. 1.1

8 Information Retrieval เป้าหมายของ IR ▫ Text Retrieval ▫ Speech Retrieval ▫ Image Retrieval ▫ Music Retrieval ▫ Cross-Language Retrieval ▫ Question-Answering System ▫ etc. 8

9 Information Retrieval IR Models ▫ Classical Boolean Model : อาศัยทฤษฎี Set Theory ซึ่งเป็น พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การสืบค้นทางนี้จึงเป็นเพียงลักษณะการ match และ un-Match เท่านั้น ▫ Vector Space Model โดยใช้หลักการของ Matrix algebra แต่ละหน่วยใน Matrix จะเป็นค่าน้ำหนักที่ขึ้นอยู่กับความถี่ของ เทอมที่ปรากฏในเอกสาร (Term Frequency) และความถี่ของ เทอมในเอกสารทั้งหมดในค่าผกผัน (Inverse Document Fequency ) คำสอบถามก็จะเขียนเป็น Vector ▫ Probabilistic Relevance Model ใช้ทฤษฎี Probability Theory โดยการใช้ค่าเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็นในการ matching ระหว่างสองค่า 9

10 Information Retrieval ขั้นตอนการประมวลผล IR ▫ การทำดรรชนี (Indexing) เป็นการสร้างตัวแทนเอกสาร ▫ การจัดรูปแบบคำสอบถาม (Query Formulation) เป็นการสร้าง ตัวแทนคำสอบถาม : and, or,not, * (pattern) ▫ การเทียบเคียงจับคู่ (matching) ตัวแทนคำสอบถามกับตัวแทน เอากสาร : ขึ้นอยู่กับการใช้โมเดล เช่น Boolean Model หรือ Vector Model ▫ การเลือก (selection) รายการผลลัพธ์ที่ตรงประเด็น : Title, abstract ▫ การปรับเปลี่ยนคำสอบถามใหม่ (Query Reformulation) : Query Expression การเพิ่มเทอมในการสอบถาม Relevance Feedback การป้อนความเกี่ยวพันธ์ย้อนกลับ 10

11 The classic search model Corpus TASK Info Need Query Verbal form Results SEARCH ENGINE Query Refinement Get rid of mice in a politically correct way Info about removing mice without killing them How do I trap mice alive? mouse trap Misconception?Mistranslation?Misformulation?

12 How good are the retrieved docs? การประเมิน (Performance Evaluation) Precision : Fraction of retrieved docs that are relevant to user’s information need Recall : Fraction of relevant docs in collection that are retrieved 12 Sec. 1.1

13 Bigger collections Consider N = 1 million documents, each with about 1000 words. Avg 6 bytes/word including spaces/punctuation ▫6GB of data in the documents. 13 Sec. 1.1

14 Tokenizer Token stream. Friends RomansCountrymen Inverted index construction Linguistic modules Modified tokens. friend romancountryman Indexer Inverted index. friend roman countryman 24 2 13 16 1 More on these later. Documents to be indexed. Friends, Romans, countrymen. Sec. 1.2

15 Indexer steps: Token sequence Sequence of (Modified token, Document ID) pairs. I did enact Julius Caesar I was killed i' the Capitol; Brutus killed me. Doc 1 So let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious Doc 2 Sec. 1.2

16 Indexer steps: Sort Sort by terms ▫And then docID Core indexing step Sec. 1.2

17 Indexer steps: Dictionary & Postings Multiple term entries in a single document are merged. Split into Dictionary and Postings Doc. frequency information is added. Why frequency? Will discuss later. Sec. 1.2

18 Where do we pay in storage? 18 Pointers Terms and counts Later in the course: How do we index efficiently? How much storage do we need? Sec. 1.2 Lists of docIDs

19 The index we just built How do we process a query? ▫Later - what kinds of queries can we process? 19 Today’s focus Sec. 1.3

20 Query processing: AND Consider processing the query: Brutus AND Caesar ▫Locate Brutus in the Dictionary;  Retrieve its postings. ▫Locate Caesar in the Dictionary;  Retrieve its postings. ▫“Merge” the two postings: 20 128 34 248163264123581321 Brutus Caesar Sec. 1.3

21 The merge Walk through the two postings simultaneously, in time linear in the total number of postings entries 21 34 12824816 3264 12 3 581321 128 34 248163264123581321 Brutus Caesar 2 8 If the list lengths are x and y, the merge takes O(x+y) operations. Crucial: postings sorted by docID. Sec. 1.3

22 Intersecting two postings lists (a “merge” algorithm) 22

23 Query optimization What is the best order for query processing? Consider a query that is an AND of n terms. For each of the n terms, get its postings, then AND them together. Brutus Caesar Calpurnia 12358162134 248163264128 1316 Query: Brutus AND Calpurnia AND Caesar 23 Sec. 1.3

24 Query optimization example Process in order of increasing freq: ▫start with smallest set, then keep cutting further. 24 This is why we kept document freq. in dictionary Execute the query as (Calpurnia AND Brutus) AND Caesar. Sec. 1.3 Brutus Caesar Calpurnia 12358162134 248163264128 1316

25 IR vs. databases: Structured vs unstructured data Structured data tends to refer to information in “tables” 25 EmployeeManagerSalary SmithJones50000 ChangSmith60000 50000IvySmith Typically allows numerical range and exact match (for text) queries, e.g., Salary < 60000 AND Manager = Smith.

26 Unstructured data Typically refers to free text Allows ▫Keyword queries including operators ▫More sophisticated “concept” queries e.g.,  find all web pages dealing with drug abuse Classic model for searching text documents 26

27 Semi-structured data In fact almost no data is “unstructured” E.g., this slide has distinctly identified zones such as the Title and Bullets Facilitates “semi-structured” search such as ▫Title contains data AND Bullets contain search … to say nothing of linguistic structure 27

28 More sophisticated semi-structured search Title is about Object Oriented Programming AND Author something like stro*rup where * is the wild-card operator Issues: ▫how do you process “about”? ▫how do you rank results? The focus of XML search 28

29 Clustering, classification and ranking Clustering: Given a set of docs, group them into clusters based on their contents. Classification: Given a set of topics, plus a new doc D, decide which topic(s) D belongs to. Ranking: Can we learn how to best order a set of documents, e.g., a set of search results 29

30 More sophisticated information retrieval Cross-language information retrieval Question answering Summarization Text mining … 30

31 Resources for today’s lecture Introduction to Information Retrieval, chapter 1 Any questions? 31


ดาวน์โหลด ppt Chapter 1 Introduction to Information Retrieval For Web mining.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google