งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัส 3200 - 1001 หนังสือหมวดวิชาชีพพื้นฐาน หลักเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัส 3200 - 1001 หนังสือหมวดวิชาชีพพื้นฐาน หลักเศรษฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัส หนังสือหมวดวิชาชีพพื้นฐาน หลักเศรษฐศาสตร์

2 สอนโดย อ.ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร.083-9893239
สอนโดย อ.ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร

3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

4 เศรษฐศาสตร์คืออะไร เศรษฐศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งของสังคมศาสตร์ เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ กิจกรรมการผลิต การกระจายสินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตได้ไปสู่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ กิจกรรม

5 บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ คือ อดัม สมิท (Adam Smith) กล่าวว่า “เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยทรัพย์ อันหมายถึงเศรษฐทรัพย์ ถ้าใครมีมากย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง อยู่ดีกินดี”

6 เศรษฐศาสตร์ คือ “เศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมเกี่ยวกับการเลือก ปัจจัยการผลิตอันที่มีอยู่อย่างขาดแคลน เพื่อผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไปบำบัดความต้องการของมนุษย์อันมีอยู่อย่างไม่จำกัด”

7 แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์
1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro - economics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยย่อย ๆ ในสังคม 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro economics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของส่วนรวมหรือระดับประเทศ

8 การสร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
วิธีอนุมาน ศึกษาจากเหตุไปหาผล เป็นการ ศึกษาจากสิ่งที่ไม่รู้ให้กลายเป็นสิ่งที่รู้หรือเป็นจริง วิธีอุปมาน ศึกษาจากผลเพื่อหาสาเหตุ เป็นการ ศึกษาจากสิ่งที่รู้หรือเป็นจริงและค้นหาเหตุผล

9 หน่วยเศรษฐกิจ หน่วยงานที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค และการจำแนกแจกจ่ายสินค้า องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจจึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล

10 วงจรกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตลาดสินค้าและบริการ ซื้อสินค้าและบริการ ขายสินค้าและบริการ จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าและบริการ รายรับจากการขาย รายจ่าย ผลผลิต สินค้าและบริการ สินค้าและบริการ (ผู้บริโภค) ครัวเรือน (เจ้าของปัจจัยการผลิต) ธุรกิจ (ผู้ผลิต) รัฐบาล ภาษี ภาษี รายจ่าย ปัจจัยการผลิต ค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัย รายได้จากการขายปัจจัย ขายปัจจัยการผลิต ซื้อปัจจัยการผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต

11 ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐาน (basic economic problem)
1 ผลิตอะไร (what to produce) 2 ผลิตอย่างไร (how to produce) 3 ผลิตเพื่อใคร (for whom )

12 1.ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม Capitalism
รูปแบบระบบเศรษฐกิจ 1.ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม Capitalism - ประชาชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ - ธุรกิจมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ - ใช้ระบบราคา - มีการแข่งขันอย่างเสรี - รัฐไม่ได้เข้าไปควบคุมกิจการต่างๆ

13 2.ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม Socialism
- รัฐเป็นเจ้าของการผลิตและดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจที่สำคัญเสียเอง - ประชาชนยังสามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ได้บ้าง - ระบบราคามีบทบาทน้อยกว่าแบบทุนนิยม - ระบบนี้มี 2 ลักษณะ คือ ระบบสังคมนิยมแบบอ่อน และระบบสังคมนิยมแบบแข็ง

14 3.ระบบเศรษฐกิจแบบผสม Mixed Economy
1. ประชาชนและธุรกิจมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ 2. รัฐจะเข้าไปดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญและคนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ 3. ระบบราคายังคงมีบทบาทสำคัญ แต่ราคาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดจากกลไกตลาดอย่างเสรี

15 กับวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับบริหาร
เศรษฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์

16 ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์
1 ช่วยให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และมีเหตุผล 2 เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจ หน่วยธุรกิจสามารถนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น 3 ในด้านของส่วนรวม ถ้าประชาชนมีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ก็จะสามารถประกอบอาชีพในอันที่จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและส่วนรวม


ดาวน์โหลด ppt รหัส 3200 - 1001 หนังสือหมวดวิชาชีพพื้นฐาน หลักเศรษฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google