งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนังสือหมวด วิชาชีพพื้นฐาน หลัก เศรษฐศาสตร์ หลัก เศรษฐศาสตร์ รหัส 3200 - 1001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนังสือหมวด วิชาชีพพื้นฐาน หลัก เศรษฐศาสตร์ หลัก เศรษฐศาสตร์ รหัส 3200 - 1001."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนังสือหมวด วิชาชีพพื้นฐาน หลัก เศรษฐศาสตร์ หลัก เศรษฐศาสตร์ รหัส 3200 - 1001

3 สอนโดย อ. ขวัญตา จั่นอิ๊ด โทร. 083-9893239

4 บท ที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์

5 เศรษฐศาสตร์คืออะไร เศรษฐศาสตร์คืออะไร เศรษฐศาสตร์คืออะไร เศรษฐศาสตร์เป็น สาขาวิชาหนึ่งของ สังคมศาสตร์ เป็นการศึกษา พฤติกรรมของมนุษย์ที่ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ กิจกรรมการผลิต การกระจาย สินค้าและบริการต่างๆที่ผลิต ได้ไปสู่ผู้บริโภคและ ผู้ใช้บริการ กิจกรรม

6 บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ คือ อดัม สมิท (Adam Smith) กล่าว ว่า “ เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่า ด้วยทรัพย์ อันหมายถึงเศรษฐ ทรัพย์ ถ้าใครมีมากย่อมเป็นผู้ มั่งคั่ง อยู่ดีกินดี ”

7 เศรษฐศาสตร์ คือ....... เศรษฐศาสตร์ คือ....... เศรษฐศาสตร์ คือ....... “ เศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นวิชาที่ ศึกษาถึงพฤติกรรมของ มนุษย์ในสังคมเกี่ยวกับการ เลือก ปัจจัยการผลิตอันที่มี อยู่อย่างขาดแคลน เพื่อผลิต สินค้าและบริการอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด ไปบำบัด ความต้องการของมนุษย์อันมี อยู่อย่างไม่จำกัด ”

8 แขนงของวิชา เศรษฐศาสตร์ แขนงของวิชา เศรษฐศาสตร์ 1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro - economics) เป็น การศึกษาพฤติกรรมทาง เศรษฐกิจของหน่วยย่อย ๆ ใน สังคม 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro economics) เป็น การศึกษาพฤติกรรมทาง เศรษฐกิจของส่วนรวมหรือ ระดับประเทศ

9 การสร้างทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ 1. วิธีอนุมาน ศึกษาจากเหตุไป หาผล เป็นการ ศึกษาจากสิ่งที่ ไม่รู้ให้กลายเป็นสิ่งที่รู้หรือเป็น จริง 2. วิธีอุปมาน ศึกษาจากผลเพื่อ หาสาเหตุ เป็นการ ศึกษาจาก สิ่งที่รู้หรือเป็นจริงและค้นหา เหตุผล

10 หน่วยเศรษฐกิจ หน่วยงานที่มีอยู่ในระบบ เศรษฐกิจ ทำหน้าที่ด้าน ต่างๆ เกี่ยวกับการผลิต การ บริโภค และการจำแนก แจกจ่ายสินค้า องค์ประกอบของระบบ เศรษฐกิจจึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ครัวเรือน ธุรกิจ และ รัฐบาล

11 วงจรกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ตลาดสินค้าและ บริการ ( ผู้บริโภค ) ครัวเรือน ( เจ้าของปัจจัยการผลิต ) ( ผู้บริโภค ) ครัวเรือน ( เจ้าของปัจจัยการผลิต ) รัฐบา ล ธุรกิจ ธุรกิจ ( ผู้ผลิต ) ธุรกิจ ธุรกิจ ( ผู้ผลิต ) ตลาดปัจจัย การผลิต ตลาดปัจจัย การผลิต รายรับจากการขาย จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าและบริการ ขายสินค้าและบริการ ซื้อสินค้าและบริการ รายได้จากการขายปัจจัย ขายปัจจัยการผลิต ค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัย ซื้อปัจจัยการผลิต สินค้าและบริการสินค้าและบริการ ภาษีภาษี รายจ่าย ปัจจัยการผลิต รายจ่าย ผลผลิต

12 ปัญหาเศรษฐกิจ พื้นฐาน (basic economic problem) 1 ผลิตอะไร (what to produce) 2 ผลิตอย่างไร (how to produce) 3 ผลิตเพื่อใคร (for whom )

13 - มีการแข่งขันอย่าง เสรี - ประชาชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ได้อย่างเต็มที่ - ธุรกิจมีเสรีภาพในการ ประกอบอาชีพ - ใช้ระบบราคา รูปแบบระบบเศรษฐกิจ 1. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 1. ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม Capitalism - รัฐไม่ได้เข้าไปควบคุม กิจการต่างๆ

14 - รัฐเป็นเจ้าของการผลิตและดำเนิน กิจการทางเศรษฐกิจที่สำคัญเสียเอง - ระบบราคามีบทบาทน้อยกว่า แบบทุนนิยม - ประชาชนยังสามารถมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์ได้บ้าง 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 2. ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม Socialism - ระบบนี้มี 2 ลักษณะ คือ ระบบ สังคมนิยมแบบอ่อน และระบบ สังคมนิยมแบบแข็ง

15 1. ประชาชนและธุรกิจมี กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ได้อย่างเต็มที่ 2. รัฐจะเข้าไปดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญและคนส่วน ใหญ่ใช้ประโยชน์ 3. ระบบราคายังคงมีบทบาท สำคัญ แต่ราคาที่เกิดขึ้นอาจจะ ไม่ได้ถูกกำหนดจากกลไกตลาด อย่างเสรี 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม 3. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม Mixed Economy

16 ความสัมพันธ์ระหว่าง วิชาเศรษฐศาสตร์ กับวิชาอื่น เศรษฐศาสตร์กับบริหาร เศรษฐศาสตร์กับ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กับ นิติศาสตร์

17 ประโยชน์ของวิชา เศรษฐศาสตร์ ประโยชน์ของวิชา เศรษฐศาสตร์ 1 ช่วยให้การดำรงชีวิตประจำวัน เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์และมี เหตุผล 2 เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นแก่ผู้ ประกอบอาชีพธุรกิจ หน่วยธุรกิจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น 3 ในด้านของส่วนรวม ถ้าประชาชนมี ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ก็จะ สามารถประกอบอาชีพในอันที่จะ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ ตนเองและส่วนรวม


ดาวน์โหลด ppt หนังสือหมวด วิชาชีพพื้นฐาน หลัก เศรษฐศาสตร์ หลัก เศรษฐศาสตร์ รหัส 3200 - 1001.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google