งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษา ค้นคว้า และการทำ รายงาน 1. ความสำคัญของ การศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเป็นไป ในสังคม  มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องที่ค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษา ค้นคว้า และการทำ รายงาน 1. ความสำคัญของ การศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเป็นไป ในสังคม  มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องที่ค้นคว้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษา ค้นคว้า และการทำ รายงาน 1

2 ความสำคัญของ การศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเป็นไป ในสังคม  มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องที่ค้นคว้า  นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง 2

3 ข้อดีของการศึกษา ค้นคว้า  เรียนรู้ได้ตลอดเวลา  เรียนรู้ได้ทุกสถานที่  เรียนรู้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่าง  เรียนรู้ได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 3

4 ประโยชน์ของ การศึกษาค้นคว้า  ได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ในการศึกษาค้นคว้าอย่าง มีหลักเกณฑ์  ประยุกต์ไปใช้กับรายวิชาอื่นๆ  เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองตลอดชีวิต 4

5 ลำดับขั้นตอนการทำ ภาคนิพนธ์ 1. เลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ 2. สำรวจแหล่งความรู้ 3. การรวบรวมบรรณานุกรมเบื้องต้น 4. อ่านจับใจความและจดบันทึก 5. ทำโครงเรื่อง – แบบตัวเลข – แบบ ตัวเลข + อักษร 6. ขั้นเรียบเรียงเนื้อหา 7. ทำรูปเล่ม / นำเสนอ 5

6 การเลือกเรื่องเพื่อ ศึกษาค้นคว้า  เรื่องที่ตนเองสนใจ  เรื่องที่มีประโยชน์  เรื่องที่ตนเองมีความรู้หรือมี ประสบการณ์มาบ้างแล้ว  มีแหล่งความรู้ให้ศึกษาค้นคว้า เพียงพอ 6

7 โครงเรื่องของ การศึกษาค้นคว้า 1. ส่วนประกอบของโครงเรื่อง 1.1 ชื่อเรื่อง 1.2 หัวข้อใหญ่ 1.3 หัวข้อย่อย 1.4 จุดมุ่งหมาย 2. ขอบเขตของโครงเรื่อง 7

8 8 ตัวอย่าง : ผักสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค 1. ความหมายของผักสมุนไพร 2. ส่วนที่นำมาใช้รักษา 3. ผักสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค 3.1 รักษาโรคทางเดินอาหาร 3.2 รักษาโรคทางเดินหายใจ 3.3 รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ 3.4 รักษาโรคอื่นๆ 4. ข้อควรระวังในการใช้ผักสมุนไพร จุดประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผักสมุนไพร พื้นบ้านของไทยที่สามารถปลูก รับประทานได้มาใช้ และประยุกต์ใช้สำหรับส่งเสริมสุขภาพ รักษาโรค หรือบำบัดอาการเบื้องต้นได้ ตัวอย่าง : ผักสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค 1. ความหมายของผักสมุนไพร 2. ส่วนที่นำมาใช้รักษา 3. ผักสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค 3.1 รักษาโรคทางเดินอาหาร 3.2 รักษาโรคทางเดินหายใจ 3.3 รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ 3.4 รักษาโรคอื่นๆ 4. ข้อควรระวังในการใช้ผักสมุนไพร จุดประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผักสมุนไพร พื้นบ้านของไทยที่สามารถปลูก รับประทานได้มาใช้ และประยุกต์ใช้สำหรับส่งเสริมสุขภาพ รักษาโรค หรือบำบัดอาการเบื้องต้นได้


ดาวน์โหลด ppt การศึกษา ค้นคว้า และการทำ รายงาน 1. ความสำคัญของ การศึกษาค้นคว้า  เพื่อให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ความเป็นไป ในสังคม  มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องที่ค้นคว้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google