งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดและ แนวทางขั้นตอนในการปรับ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดย ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดและ แนวทางขั้นตอนในการปรับ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดย ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดและ แนวทางขั้นตอนในการปรับ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดย ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่

2 สืบเนื่องจากการประชุม ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 49 และ 15 ธ.ค.49 รนม. (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) ได้พิจารณาเกี่ยวกับบทบาท ผวจ. และระบบบริหารจังหวัด โดยเห็นว่า ผวจ.ควรมีบทบาทใน 2 มิติ คือ - บทบาทเป็นผู้ประสานงานส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการและประสาน ความร่วมมือกับส่วนราชการในภูมิภาค เพื่อจัดให้มีการเชื่อมโยง ประสานงานภายในจังหวัดของตนให้มีการทำงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น - บทบาทในฐานะของ ผวจ.โดยบริหารจัดการ ดูแลชุมชนและอปท. ให้เข้มแข็งและแก้ไขปัญหาสังคม รนม. มอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการทดลองเพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาท ผวจ. ที่มา

3 สรุปผลการประชุมร่วมเพื่อหารือบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด (14 พ.ย.49).... ยุทธศาสตร์จังหวัด ปรับยุทธศาสตร์จังหวัดปัจจุบันให้สอดรับกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 5 ด้าน (สำหรับส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขทั้ง 5 ด้าน (รวมถึงยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด) จังหวัดก็สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวง ทบวง กรม) เน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดโครงการ จังหวัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ สงเคราะห์ เศรษฐกิจ พอเพียง (เน้นเกษตร ทฤษฎีใหม่) ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ชุมชน การให้ บริการ ยุทธศาสตร์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ประเด็น ยุทธศาสตร์อื่นๆ

4 องค์ประกอบของยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข การบริการ ประชาชน ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ชุมชน เศรษฐกิจ พอเพียง การ สงเคราะห์

5 ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด ประด็นยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสงเคราะห์ ประเด็นยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจพอเพียง(เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1.1 การจัดตั้งเคาน์เตอร์ บริการของรัฐ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาบริการ ประชาชนทั้งที่จังหวัด อำเภอ และหน่วยการปกครองท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุน ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 2 : การลดข้อขัดแย้ง ในการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติใน ชุมชน กลยุทธ์ที่ 1 : การให้ทุนการศึกษา สงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส (ครอบครัวยากจนต่ำกว่ามาตรฐาน) การจัดทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชน โดยมีเงื่อนไขว่าจบการศึกษาแล้วต้อง มาอยู่ในชุมชน กลยุทธ์ที่ 2 : การสงเคราะห์ด้านอาชีพ ระยะสั้นที่เห็นผลทันตาแก่ครอบครัว ยากจนที่อยากออกจากภาคการเกษตร (พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด) กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการเกษตร เป็นไปตามแนวทางเกษตร ทฤษฎีใหม่ สำหรับเกษตรกรที่ ยากจนและยังอยากอยู่ใน ภาคการเกษตร กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการ พัฒนาเกษตรกรบนพื้นที่สูง กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มี ลู่ทางในการตลาด ทั้งตลาดระดับ ภูมิภาค ระดับประเทศ และการส่งออก กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างแผน ผลิตภัณฑ์ชุมชนในลักษณะ Supply chain และ cluster 1.3 การพัฒนา Branding และ Packaging 1.1 ให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1.2 การจัดตั้งศูนย์ บริการร่วมอำเภอยิ้ม (AmphorGovernment Outlet : AGO) 1.3 จัดตั้งศูนย์บริการ ร่วม (Service Link) 1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบวิจัยและพัฒนา 1.4 การส่งเสริมด้านการ ผลิตผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ 1.2 อุดหนุนการจัดการ พื้นฐานในระดับไร่นา ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริการประชาชน 1.3 อุดหนุนทุนเพื่อ จัดหาพันธุ์พืช/ พันธุ์สัตว์ 1.1 การให้ความรู้ ด้าน การจัดการ การผลิต การตลาด

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การสงเคราะห์ กลยุทธ์ที่ 1 - การให้ทุนการศึกษาสงเคราะห์ ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส (ครอบครัว ยากจนต่ำกว่ามาตรฐาน) เช่น กรณีที่หัวหน้าครอบครัว (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย) ป่วยหรือ พิการไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัว ได้ ลูกหลานที่เป็นเด็กเยาวชนต้อง ดูแลโดยลำพัง กลยุทธ์ที่ 2 - การสงเคราะห์ด้านอาชีพระยะสั้น ที่เห็นผลทันตา เช่น กรณีครอบครัวยากจนที่ต่ำกว่า ระดับมาตรฐานในชุมชนนั้นๆ และ อยากออกจากภาคการเกษตร (พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด) - การจัดทุนการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ทั้งการศึกษาภาคบังคับ ภาคสามัญ ภาควิชาชีพ (ช่าง เทคนิค ครู พยาบาลฯลฯ) โดยมี เงื่อนไขว่าจบการศึกษาแล้วต้องมา อยู่ในชุมชน

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจพอเพียง (เน้นเกษตรทฤษฎีใหม่) กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาการเกษตร เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎี ใหม่ สำหรับเกษตรกรที่ยากจน และยังอยากอยู่ในภาคการเกษตร กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการ ทำการเกษตรบนพื้นที่สูง 1.1 ให้ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1.2 อุดหนุนการจัดการ พื้นฐานในระดับไร่นา 1.3 อุดหนุนทุนเพื่อจัดหา พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุน ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่อ อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชน เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น โครงการที่นำผลของศูนย์ศึกษาการ พัฒนาตามพระราชดำริมาใช้เป็น ประโยชน์ให้กว้างขวางเหมาะสมกับ แต่ละชุมชน เช่น - การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว โดยวิธีแกล้งดิน - การพัฒนาพื้นที่พุหรือเว็ตแลนด์ - การปลูกหญ้าแฝก - โครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ป่าชายเลน ป่าชุมชน (จุดเน้นคือชุมชนทำได้ด้วนตนเองและ ใช้กระบวนการชุมชน) กลยุทธ์ที่ 2 : การลดข้อขัดแย้งใน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งเรื่องนากุ้ง-นาข้าว พื้นที่ น้ำเค็ม-น้ำจืด ผลกระทบการเลี้ยง หมูในชุมชน โครงการฟื้นฟูและลด มลพิษทางน้ำและทางอากาศใน ระดับชุมชน

9 ยุทธศาสตร์ย่อย : ผลิตภัณฑ์ชุมชน กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มี ลู่ทางในการตลาด ทั้งตลาดระดับ ภูมิภาค ระดับประเทศ และการส่งออก เป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ชุมชนขนาดย่อม และชุมชนที่มี ความสามารถในการแข่งขัน 1.1 การให้ความรู้ด้านการ จัดการ การผลิต การตลาด 1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ วิจัยและพัฒนา 1.3การพัฒนา Branding และ Packaging กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างแผน ผลิตภัณฑ์ชุมชนในลักษณะ Supply chain และ cluster 1.4 การส่งเสริมด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ

10 ยุทธศาสตร์ย่อย : การบริการประชาชน 1.1 การจัดตั้ง เคาน์เตอร์บริการของรัฐ เช่น การจัดตั้งเคาน์เตอร์ บริการที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาบริการ ประชาชนทั้งที่จังหวัด อำเภอ และ หน่วยการปกครองท้องถิ่น 1.2 การจัดตั้งศูนย์บริการ ร่วมอำเภอยิ้ม (Amphor Government Outlet : AGO) เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม อำเภอยิ้มที่จังหวัดนนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 1.3 จัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Service Link) เช่น ตัวแบบของบริการร่วมด้าน สาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่ง จัดตั้งที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.เมืองชลบุรี อ.บางละมุง อ.เมืองนครปฐม และ 4 เขต ใน กทม. ตัวแบบด้านบริการร่วมด้าน วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่ อบต.สุเทพ

11 วิสัยทัศน์จังหวัด : พัฒนาความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (ระดับชุมชน และครอบครัว) ในพื้นที่โดยการดำเนินการให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัยดี ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานทำอย่างทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นในสภาพแวดล้อมที่ดี ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ประสิทธิผล พัฒนาองค์กร แผนที่ยุทธ์ศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัด คนไทยอยู่ดีมีสุข เกษตรกรรายย่อย ในภาคการเกษตร มีความเข้มแข็งขึ้น การมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ครอบครัวยากจน ในชุมชนลดลง ประชาชนพึงพอใจการให้บริการ ของภาครัฐ รายได้จาก ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มสูงขึ้น พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทุนมนุษย์ พัฒนาระบบบริหารความรู้ พัฒนาระบบคุณภาพ การบริหารงาน การมีส่วนร่วม/ โปร่งใส ความสะดวกสบาย คุณภาพ จัดทุนการศึกษา สงเคราะห์ด้าน อาชีพระยะสั้น (Quick Win) ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง อุดหนุนการจัดพื้นฐาน ระดับไร่นา อุดหนุนทุนเพื่อจัดหา พันธุ์พืช/สัตว์ พัฒนาเกษตรกรบน พื้นที่สูง อนุรักษ์ พัฒนาและ ฟื้นฟูระดับชุมชน ลดข้อขัดแย้งในการ ใช้ทรัพยากร ให้ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต การตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบ วิจัยและพัฒนา พัฒนาBranding และ Packaging ส่งเสริมด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ จัดตั้งเคาน์เตอร์บริการ ของรัฐ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม อำเภอยิ้ม จัดตั้งศูนย์บริการร่วม ประสิทธิภาพ สนับสนุนและยกระดับ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกรรายย่อย ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติฯ ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและการ ขยายโอกาส พัฒนาระบบการให้ บริการภาครัฐ

12 กลไกการดำเนินการ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( กบจ.) คณะทำงานระดับจังหวัด คณะทำงานระดับอำเภอ ปัญหา / ความต้องการของ หมู่บ้านหรือชุมชน วิทยากรกระบวนการ ปัญหา / ความต้องการใน ภาพรวมของอำเภอ ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด

13 องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ คณะทำงานระดับจังหวัดคณะทำงานระดับอำเภอ องค์ประกอบ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ผู้ซึ่ง ผวจ. แต่งตั้งจากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนตาม ความเหมาะสม เป็นคณะทำงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และผู้แทนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการร่วม อำนาจ หน้าที่ จัดทำกรอบแนวทาง (Check list) และเค้าโครง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของจังหวัดให้สอดคล้องกับ สภาพของจังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดทำยุทธศาสตร์อยู่ ดีมีสุขจังหวัด สรรหาวิทยากรกระบวนการในระดับอำเภอ/ ตำบลและสร้างคามรู้ความเข้าใจให้แก่วิทยากร อำนวยการ ประสาน และติดตามการจัดทำ ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขของจังหวัดให้แล้วเสร็จตาม แผนปฏิบัติการที่กำหนด บูรณาการกิจกรรม/แผนงานและโครงการตาม ยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุขของระดับอำเภอเป็นระดับ จังหวัดเพื่อเสนอ ก.บ.จ.พิจารณาเห็นชอบ องค์ประกอบ นายอำเภอ เป็นประธาน ผู้ซึ่งนายอำเภอ แต่งตั้งจากผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนตาม ความเหมาะสม เป็นคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอที่นายอำเภอ มอบหมายและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการร่วม อำนาจ หน้าที่ จัดทำกรอบแนวทาง (Check list) และเค้าโครง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของอำเภอให้สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่ของอำเภอ อำนวยการ ประสาน และกำกับการปฏิบัติงาน ของวิทยากรกระบวนการและการจัดทำ ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขของอำเภอให้แล้วเสร็จตาม แผนปฏิบัติการที่จังหวัดกำหนด บูรณาการกิจกรรม/แผนงานและโครงการตาม ความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามกรอบ ยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุข

14 วิทยากรกระบวนการ องค์ประกอบ ตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนากร /ครู/ ธ.ก.ส./อสม. ฯลฯ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรเครือข่ายเครือข่ายที่มีใน พื้นที่ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน้าที่ของ วิทยากรใน ระดับตำบล ทำความเข้าใจในขั้นตอนของงาน ศึกษาสภาพปัญหา และศักยภาพของชุมชน/หมู่บ้าน และระบุตัวแทน ของคนในหมู่บ้านที่เป็นคนที่มีความรอบรู้ (โดยไม่ต้องมีตำแหน่ง) และเป็น ตัวแทนจากหลายกลุ่มกิจกรรม หมู่บ้านละไม่เกิน 30 คน เพื่อร่วมประชุม เชิญและชี้แจงตัวแทนดังกล่าวให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธีการประชุมพร้อม ทั้งนัดหมายวันประชุม จัดการประชุมตามวัน เวลาที่กำหนด จัดทำบัญชีปัญหาและบัญชีความต้องการของหมู่บ้านและตำบล (กิจกรรม/ แผนงาน/โครงการ) จำนวน อำเภอละ 5 -7 คน โดยให้จัดเป็นทีมรับผิดชอบเป็นตำบล ทั้งนี้ในการจัดทีมให้จัด ผสมมีทั้งตัวแทนของส่วนราชการและที่มิใช่ส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น หน้าที่ของ วิทยากรใน ระดับอำเภอ กำกับให้วิทยากรตำบลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนตามที่กำหนด กำหนดวัน เวลาที่จะลงไปปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน จัดการประชุมในระดับอำเภอตามวัน เวลาที่กำหนด จัดทำบัญชีปัญหาและบัญชีความต้องการ (กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ)ใน ระดับอำเภอ

15 การเตรียมการ การจัดทำ เค้าโครง ยุทธศาสตร์ ในระดับจังหวัด การดำเนินการ ประชาคมใน ระดับอำเภอ/ตำบล กำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข 5 ด้าน สำนักงานก.พ.ร. จัดส่งกรอบ ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขให้ จังหวัดนำร่อง จังหวัดปรับ กรอบที่ได้รับ ให้สอดคล้อง กับสภาพเงื่อนไข และปัญหาใน จังหวัด จังหวัดแต่งตั้ง คณะทำงานระดับ จังหวัด/อำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติ การการดำเนินงาน จังหวัดจัดทำกรอบ แนวทาง (Check list) และเค้าโครง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ของจังหวัดโดยดึง โครงการและกิจกรรม จากยุทธศาสตร์จังหวัด (เดิม) ที่อยุ่ในกรอบของ ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขทั้ง 5 ด้านออกมา จังหวัดจัดหาวิทยากร กระบวนการและประชุม ชี้แจงวิทยากรฯ สำหรับการดำเนินการ สร้างความเข้าใจใน ชุมชน จังหวัดจัดส่งกรอบ แนวทาง (Check list) และเค้าโครงยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข จังหวัด (พร้อม ทั้งกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุขทั้ง 5 ด้าน) ไปให้ อำเภอเพื่อนำไปทำ ประชาคม อำเภอพิจารณาปรับเป็นกรอบของอำเภอที่สอดคล้องกับ พื้นที่ และพิจารณาว่าโครงการที่จังหวัดส่งมาอยู่ในพื้นที่/ ตำบลใดแล้วส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้ชุมชนนั้น อำเภอจัดประชุมชี้แจงวิทยากรตำบล/อำเภอ ตำบล จัดทำประชาคมเพื่อ 1. วิเคราะห์สภาพปัญหาว่าอะไรคือ ปัญหาระดับบุคคล/ ครัวเรือน อะไรคือปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน อะไรคือปัญหา ร่วมของกลุ่มหมู่บ้าน อะไรที่เป็นทุนทางสังคมของหมู่บ้าน 2. ปัญหาดังกล่าวจะแก้ไขได้อย่างไรและระบุ ความ ต้องการของพื้นที่ โดยแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-4 (กรณีที่ชุมขนใดมีแผนแม่บทชุมชนให้นำแผนดังกล่าวมา ทบทวนด้วย) 3. พิจารณาว่าแผนงาน/โครงการ ที่ส่วนราชการจัดส่งมา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนหรือไม่ หากไม่ สอดคล้อง มีแผนงาน/โครงการใดที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติม แผนงาน/โครงการดังกล่าวเป็นแผนงานที่ชุมชนสามารถ ดำเนินการได้โดยชุมชนของตนเอง หรือการช่วยเหลือ ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการปรับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวคิด “ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข” จังหวัดนำแผนงาน/ โครงการตามประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1-4 ที่ได้รับจากอำเภอ มารับฟังความคิดเห็น จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อ จัดลำดับความสำคัญ ของแผนงาน/โครงการ สำหรับประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 5 จังหวัด กับอำเภอร่วมกัน พิจารณากำหนดโดยดู จากความพร้อมของ พื้นที่ประกอบกับความ ต้องการของลูกค้า จังหวัดจัดทำสรุป ภาพรวมแผนงาน/ โครงการ แยกเป็น 5 ด้าน นำเสนอ กบจ.และ ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. ประมวลเป็นตัวแบบและ นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา และอาศัยกันระหว่างชุมชน หรือใช้งบประมาณของ ท้องถิ่น หรือต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ (กรณีที่ไม่มีผู้ทำ) ตำบลจัดทำบัญชีระบุปัญหา ความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งข้อเสนอและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งให้อำเภอ อำเภอประมวลข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละชุมชน และจัด ประชุมเพื่อพิจารณาภาพรวมและกำหนดเป็นแผนงาน/ โครงการระดับอำเภอจัดส่งให้จังหวัด การปรับแผนจังหวัด

16 กรอบของอำเภอที่ปรับให้สอดคล้องกับสภาพของ พื้นที่ แผนงาน/โครงการที่จะลงในพื้นที่ (หากมี) สิ่งที่ตำบลจะได้จากอำเภอ

17 สิ่งที่ตำบลต้องทำ ด้านการสงเคราะห์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หาครอบครัวเป้าหมายที่ยากจนซึ่งต่ำกว่า มาตรฐานในชุมชนนั้นๆ หรือครอบครัวที่ หัวหน้าครอบครัวป่วยหรือพิการไม่สามารถ หาเลี้ยงครอบครัวที่เป็นเยาวชนได้ เพื่อจัด ให้ทุนการศึกษา หาครอบครัวที่ยากจนต่ำกว่ามาตรฐานใน ชุมชนนั้นๆ และอยากออกนอกภาค การเกษตร เพื่อจัดพัฒนาอาชีพระยะสั้นตาม ความต้องการของตลาด หาเกษตรกรรายครัวเรือนที่ยากจนและยัง อยากอยู่ในภาคการเกษตร เพื่อนำเกษตร ทฤษฎีใหม่ไปใช้ โดยแยกตามกิจกรรมที่ ต้องการ คือ - ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - การอุดหนุนการจัดการพื้นฐานในระดับ ไร่นา - การอุดหนุนทุนเพื่อจัดหาพันธุ์พืชหรือ พันธุ์สัตว์ กรณีเป็นเกษตรกรบนพื้นที่สูง - ให้ระบุครัวเรือนเกษตรกรบนพื้นที่สูง - ระบุความต้องการความช่วยเหลือหรือ กิจกรรมที่ต้องการดังกล่าวข้างต้น

18 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้นำกิจกรรมของศูนย์การศึกษาการ พัฒนาตามพระราชดำริมาปรับใช้ให้ เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ให้หาผลิตภัณฑ์ที่มีลู่ทางในตลาด โดย จำแนกว่าเป็นตลาดระดับภูมิภาคหรือ ระดับประเทศและการส่งออก ให้ระบุปัญหาและกิจกรรม/โครงการที่ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับ ชุมชน รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับการแก้ไขข้อ ขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรในระดับชุมชน หาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ในชุมชนและชุมชนที่มีความสามารถในการ แข่งขน หากลุ่มของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีลักษณะ ส่งเสริมการผลิตของกลุ่มในพื้นที่หนึ่งที่อาจ สนับสนุนการผลิตในอีกพื้นที่หนึ่ง ระบุความต้องการหรือกิจกรรมที่ต้องการ ให้การช่วยเหลือ คือ -การให้ความรู้ด้านการจัดการ การผลิต หรือ การตลาด -การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบวิจัยและ พัฒนา -การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์และการบรรจุ ภัณฑ์ -การส่งเสริมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และ วัตถุดิบ สิ่งที่ตำบลต้องทำ

19 แผนการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดนำร่อง วันกิจกรรมผลผลิต 20 และ 29 ธ. ค.49 รองนายกรัฐมนตรี ( นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ) ประธาน ก. พ. ร. มอบนโยบาย และแนวทางดำเนิน เกี่ยวกับบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด  นโยบายและกรอบ การดำเนินการ  Kick off จังหวัดนำ ร่อง การบรรยายเรื่อง “ กรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข และ แนวทางในการดำเนินการ ” โดย นายมนุชญ์ วัฒน โกเมร กรรมการ ก. พ. ร. เลขาธิการ ก. พ. ร. และ ศ. ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 3 ม. ค.49 – 14 ก.พ..50 จังหวัด / อำเภอ ดำเน ิ นการตามขั้นตอนที่กำหนด บัญชีความต้องการ ของชุมชนในระดับ ตำบลและอำเภอ  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมี สุข พร้อม แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปี 2550 – 2551 15 ก.พ..50 จังหวัดจัดส่งยุทธ ศ าสตร์อยู่ดีมีสุข พร้อม แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปี 2550 – 2551 ให้สำนักงาน ก. พ. ร. ก.พ.50 สำนักงาน ก. พ. ร. นำตัวแบบเสนอ ก. พ. ร. เพื่อ พิจารณาและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ตัวแบบการจัดทำ ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ที่ผ่านการพิจารณา ของ ก. พ. ร.

20

21

22

23 ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด..... ยุทธศาสตร์ย่อยด้าน...... 1.ชื่อโครงการ.............................................................................................. 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล อะไรคือที่มาที่ไป หลักการและเหตุผล ของโครงการ 3. วัตถุประสงค์ของโครงการอะไรคือวัตถุประสงค์ของโครงการ 4. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ระดับจังหวัด ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการนี้คืออะไร 5. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนี้บรรลุผลผลิต และผลลัพธ์คืออะไร 6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ความพร้อมของโครงการ โครงการนี้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ใด (ในระดับกระทรวง กรม กลุ่มจังหวัด และจังหวัด) 7. ผู้รับผิดชอบใคร (หน่วยงานใด) คือผู้จัดการโครงการ (project manager) 8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้อง 9. ทรัพยากรที่ต้องใช้นอกเหนือจากงบประมาณแล้ว โครงการนี้ต้องใช้ทรัพยากรใด เพิ่มเติมอีกบ้าง เช่น ทุนความรู้ ทุนทางสังคม ทุนการจัดการ เป็นต้น 10. งบประมาณงบประมาณของโครงการนี้ เท่ากับเท่าไร (ปี 50 ปี 51...) 11. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (stakeholders) หรือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากโครงการ ใครคือผู้ที่ได้รบผลกระทบจากโครงการนี้ และได้รับผลกระทบ อย่างไร 12. โครงการที่เกี่ยวข้องมีโครงการใดที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับโครงการนี้ 13. ความเสี่ยงอะไรคือความเสี่ยงที่สำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ไม่ประสบ ความสำเร็จ 14. ระยะเวลา และกิจกรรมที่สำคัญของ โครงการ อะไรคือกิจกรรมที่สำคัญของโครงการ และระยะเวลาที่ต้องใช้ (นำเสนอรูปแบบของ Gantt chart) รายละเอียดโครงการ...................................................

24 แผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เป้า ประสงค์ตัวชื้วัดเป้า หมาย โครงการ งบปนะมาณผู้รับผิดชอบหมาย เหตุ 5051 การสงเคราะห์ ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ทุนศึกษา สงเคราะห์ การ สงเคราะห์ อาชีพ เศรษฐกิจ พอเพียง ทรัพยากร ธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ ชุมชน บริการ กำหนดไว้เป็นมาตรฐานตายตัวเจรจาทำคำรับรองกันผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรอง แผนปฏิบัติราชการประจำปี

25 ประเด็น ยุทธศาสตร์กลยุทธ์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย เหตุ 5051 การ สงเคราะห์ ครอบครัว ผู้ด้อยโอกา ส ทุนศึกษา สงเคราะห์ สนับสนุน และ ยกระดับ ผู้ด้อยโอกา ส ร้อยละของ ผู้สำเร็จ การศึกษาภาค บังคับ (มัธยมศึกษา ตอนต้น)ที่ ได้รับการศึกษา สูงขึ้น การ สงเคราะห์ อาชีพ ร้อยละที่ลดลง ของจำนวน ครัวเรือน ยากจนที่มี รายได้ต่ำกว่า เกณฑ์จปฐ. ระดับ ความสำเร็จ ของการแก้ไข ปัญหาสังคม และพัฒนา คุณภาพชีวิต แผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข แผนปฏิบัติราชการประจำปี

26 ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 5051 เศรษฐกิจ พอเพียง ให้ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริมและ พัฒนา เกษตรกร รายย่อยให้ เข้มแข็ง ระดับ ความสำเร็จ ของการ ส่งเสริม ความ เข้มแข็งให้ เกษตรกร รายย่อย อุดหนุนการ จัดการ พื้นฐานใน ระดับไร่นา ผลผลิต สินค้าเกษตร เป้าหมาย เฉลี่ยต่อไร่ ทุนเพื่อ จัดหาพันธุ์ พืช/พันธุ์สัตว์ ระดับ ความสำเร็จ ของการ ป้องกัน แก้ไขปัญหา และเฝ้าระวัง โรคไข้หวัด นก การ พัฒนาการ เกษตรทฤษฎี ใหม่ แผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข แผนปฏิบัติราชการประจำปี

27 ประเด็น ยุทธศาสตร์กลยุทธ์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 5051 ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม การ อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู ระดับ ชุมชน การลด ข้อ ขัดแย้งใน การใช้ ทรัพยากร ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม ของชุมชน ในการ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติ ระดับ ความสำเร็จ ของการบริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม ระดับ ความสำเร็จ ของการพัฒนา คุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติของ จังหวัด แผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข แผนปฏิบัติราชการประจำปี

28 ประเด็น ยุทธศาสตร์กลยุทธ์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ งบประมาณผู้รับผิดชอบหมาย เหตุ 5051 ผลิตภัณฑ์ ชุมชน ให้ ความรู้ ด้านการ จัดการ การผลิต การตลาด ผลักดัน ผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพื่อ เพิ่มมูลค่า และการ ขยาย โอกาส จำนวนผู้ประกอบ วิสาหกิจชุมชน ขนาดย่อมมีความรู้ ด้านการจัดการ การผลิตและ การตลาด พัฒนา ผลิด ภัณฑ์ แบบวิจัย และ พัฒนา ร้อยละของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การ พัฒนา brandin g และ packagi ng จำนวนผลิตภัณฑ์ ได้รับการพัฒนา branding และ packaging การ ส่งเสริม ด้านการ ผลิต ผลิตภัณ ฑ์และ วัตถุดิบ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของรายได้การ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข แผนปฏิบัติราชการประจำปี

29 ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 5051 บริการจัดตั้ง เคาน์เตอร์ บริการ ของรัฐ พัฒนาระบบ การ ให้บริการ ภาครัฐ ระดับ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินการ จัดตั้ง ศูนย์บริการ ร่วม จัดตั้ง ศูนย์บริกา รร่วม อำเภอยิ้ม ร้อยละของ ระดับความพึง พอใจของ ผู้รับบริการ จัดตั้ง ศูนย์บริกา รร่วม ร้อยละของ จำนวนตำบล/ หมู่บ้านที่ผ่าน เกณฑ์ เมืองไทย แข็งแรง แผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข แผนปฏิบัติราชการประจำปี

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายก

31 …SWOT จังหวัดนครนายก... จุดแข็ง (Strengths)  มีแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศวิทยา เช่น อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ และมีแหล่งวัฒนธรรม โบราณสถานทางประวัติศาสตร์  เมืองธรรมชาติระดับโลกที่ใกล้กรุงเทพฯ 100 ก.ม.  พื้นที่และแหล่งน้ำเหมาะแก่การพัฒนาการเกษตร  ทำเลที่ตั้งเอื้อประโยชน์ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่ง ซื้อขายใน กทม. ซึ่งมีกำลังซื้อสูง  มีสถานศึกษาชั้นนำ เช่น จปร.,มศว.,มสธ., ราชภัฏสวนดุสิต, เตรียมทหาร, ว.เซ็นเทเรซ่า ซึ่งสามารถช่วยเสริมด้านสังคมฐานความรู้ได้ดี จุดแข็ง (Strengths)  มีแหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศวิทยา เช่น อุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ และมีแหล่งวัฒนธรรม โบราณสถานทางประวัติศาสตร์  เมืองธรรมชาติระดับโลกที่ใกล้กรุงเทพฯ 100 ก.ม.  พื้นที่และแหล่งน้ำเหมาะแก่การพัฒนาการเกษตร  ทำเลที่ตั้งเอื้อประโยชน์ที่สามารถเชื่อมโยงแหล่ง ซื้อขายใน กทม. ซึ่งมีกำลังซื้อสูง  มีสถานศึกษาชั้นนำ เช่น จปร.,มศว.,มสธ., ราชภัฏสวนดุสิต, เตรียมทหาร, ว.เซ็นเทเรซ่า ซึ่งสามารถช่วยเสริมด้านสังคมฐานความรู้ได้ดี จุดอ่อน (Weaknesses)  มีพื้นที่ดินเปรี้ยวประมาณ 554,091 ไร่ ทำให้ มีต้นทุนการผลิตสูง  ประชาชนยังขาดความมีจิตสำนึกของการมี ส่วนร่วมกับภาครัฐ  ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมขาดการ รวมตัวที่เข้มแข็ง ขาดมาตรฐานการบริการ ขาดการบริหารจัดการพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว อย่างเหมาะสม ที่พักแรมไม่เพียงพอรองรับ การท่องเที่ยว/การประชุมสัมมนา  การพัฒนาของชุมชน อุตสาหกรรม และการ เกษตรกรรมขาดการกำกับ โดยผังเมืองที่ดี  การพัฒนาระบบชลประทานของแม่น้ำและ คลองต่างๆ ขาดการบูรณาการของผังเมือง ที่ดี  ประชาชนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. จุดอ่อน (Weaknesses)  มีพื้นที่ดินเปรี้ยวประมาณ 554,091 ไร่ ทำให้ มีต้นทุนการผลิตสูง  ประชาชนยังขาดความมีจิตสำนึกของการมี ส่วนร่วมกับภาครัฐ  ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมขาดการ รวมตัวที่เข้มแข็ง ขาดมาตรฐานการบริการ ขาดการบริหารจัดการพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว อย่างเหมาะสม ที่พักแรมไม่เพียงพอรองรับ การท่องเที่ยว/การประชุมสัมมนา  การพัฒนาของชุมชน อุตสาหกรรม และการ เกษตรกรรมขาดการกำกับ โดยผังเมืองที่ดี  การพัฒนาระบบชลประทานของแม่น้ำและ คลองต่างๆ ขาดการบูรณาการของผังเมือง ที่ดี  ประชาชนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. โอกาส (Opportunities)  ประชากรโลกสนใจการท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขภาพมากขึ้น  กรุงเทพฯ เผชิญกับปัญหาการพัฒนาที่ปราศจาก ผังเมืองที่ดี จึงเป็นโอกาสให้จังหวัดนครนายกซึ่งเป็น เมืองบริวารได้รับการพัฒนา  ประเทศที่พัฒนาแล้ว สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสำนักงานในประเทศไทย ทำให้นครนายกมีโอกาส ร่วมในการพัฒนารองรับกิจการดังกล่าว  นโยบายเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ (FTA) เป็น โอกาสที่จะพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของผลไม้ การเกษตร อุตสาหกรรมและOTOP ที่โดดเด่น สู่ ประเทศคู่ค้า  การพัฒนาต้นทุนแหล่งน้ำต่างๆ การแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม มลภาวะ และมีแผนพัฒนาการเกษตร  รัฐบาลเริ่มเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการวางผังเมือง ที่ดีและการพัฒนาตามผังเมืองที่ดี โอกาส (Opportunities)  ประชากรโลกสนใจการท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สุขภาพมากขึ้น  กรุงเทพฯ เผชิญกับปัญหาการพัฒนาที่ปราศจาก ผังเมืองที่ดี จึงเป็นโอกาสให้จังหวัดนครนายกซึ่งเป็น เมืองบริวารได้รับการพัฒนา  ประเทศที่พัฒนาแล้ว สนใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสำนักงานในประเทศไทย ทำให้นครนายกมีโอกาส ร่วมในการพัฒนารองรับกิจการดังกล่าว  นโยบายเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศ (FTA) เป็น โอกาสที่จะพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพของผลไม้ การเกษตร อุตสาหกรรมและOTOP ที่โดดเด่น สู่ ประเทศคู่ค้า  การพัฒนาต้นทุนแหล่งน้ำต่างๆ การแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม มลภาวะ และมีแผนพัฒนาการเกษตร  รัฐบาลเริ่มเข้าใจและให้ความสำคัญต่อการวางผังเมือง ที่ดีและการพัฒนาตามผังเมืองที่ดี อุปสรรค (Threats)  การแข่งขันด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสูง  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีอุปสรรคด้าน กฎหมาย จึงทำให้ไม่สามารถส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ตามต้องการ  ภาครัฐยังขาดการวางแผนพัฒนาการเกษตร ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง  การพัฒนาการผังเมืองไม่ได้รับความสนใจและ ขาดงบประมาณ  ปัญหามลภาวะที่ต้องแก้ไข แต่ขาดงบประมาณ  จังหวัดไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณของ ตนเองได้ และการตั้งงบประมาณของ ส่วนราชการต่างๆ ยังเป็นแบบเดิมๆ ขาดการ บูรณาการกับยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างจริงจัง อุปสรรค (Threats)  การแข่งขันด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสูง  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีอุปสรรคด้าน กฎหมาย จึงทำให้ไม่สามารถส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ตามต้องการ  ภาครัฐยังขาดการวางแผนพัฒนาการเกษตร ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง  การพัฒนาการผังเมืองไม่ได้รับความสนใจและ ขาดงบประมาณ  ปัญหามลภาวะที่ต้องแก้ไข แต่ขาดงบประมาณ  จังหวัดไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณของ ตนเองได้ และการตั้งงบประมาณของ ส่วนราชการต่างๆ ยังเป็นแบบเดิมๆ ขาดการ บูรณาการกับยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างจริงจัง SWOT

32 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายกปัจจุบัน วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1 เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก มีแหล่งท่องเที่ยว ที่สมบูรณ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมและ สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลายสู่ระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้ผังพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว “เมืองท่องเที่ยวเชิง นิเวศระดับโลกและ น่าอยู่ เมืองใหม่มาตรฐาน ผังเมืองสูงล้ำยุค เพิ่มฐานเศรษฐกิจ แก่ประชาชน อนุรักษ์ฟื้นฟู ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมควบคู่ การพัฒนา การเกษตรก้าวหน้า สู่สากลและเป็น สังคมฐานความรู้ ” 1.เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับโลก 2. เมืองน่าอยู่ 3. การเกษตรก้าวหน้าสู่สากล 4. สังคมฐานความรู้ 2.1 เป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบิน สุวรรณภูมิ มีการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมดี มีปัจจัยและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน และพอเพียง มีการวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างมีระบบ เศรษฐกิจดี สภาพสังคมได้รับการพัฒนา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี 3.1 เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้ มาตรฐานเพื่อการส่งออก 4.1 ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 4.2 ให้คนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่า ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทำให้ชุมชน สังคม มีความสมานฉันท์ และสันติสุข

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

34 SWOT จังหวัดพิษณุโลก จุดแข็ง (Strengths)  ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือตอนล่าง มี โครงข่ายเชื่อมโยงกับทุกภูมิภาคของประเทศ “อินโดจีน”  มีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีสถานประกอบธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ทั้งค้าส่งและค้าปลีกที่ทันสมัยครบ วงจร  มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งที่มีขีดความสามารถใน การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการระดับศูนย์ เขต ภาคและเป็นที่ตั้งของสถาบันฝีมือ แรงงานภาค9  มีศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รวมจิตใจของประชาชน คือพระพุทธชิน ราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ของภาคเหนือและมีแหล่ง วิชาการด้านการเกษตรที่เอื้อต่อการเกษตรกรรม  เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ  เป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านความมั่นคงของประเทศทั้งในเชิง ยุทธศาสตร์การปกครองและการทหาร จุดแข็ง (Strengths)  ที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือตอนล่าง มี โครงข่ายเชื่อมโยงกับทุกภูมิภาคของประเทศ “อินโดจีน”  มีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  มีสถานประกอบธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ทั้งค้าส่งและค้าปลีกที่ทันสมัยครบ วงจร  มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งที่มีขีดความสามารถใน การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการระดับศูนย์ เขต ภาคและเป็นที่ตั้งของสถาบันฝีมือ แรงงานภาค9  มีศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รวมจิตใจของประชาชน คือพระพุทธชิน ราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มีระบบชลประทานเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ของภาคเหนือและมีแหล่ง วิชาการด้านการเกษตรที่เอื้อต่อการเกษตรกรรม  เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ  เป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านความมั่นคงของประเทศทั้งในเชิง ยุทธศาสตร์การปกครองและการทหาร จุดอ่อน (Weaknesses)  พื้นที่การเกษตรมีปัญหาอุทกภัยซ้ำซากเป็น ประจำทุกปี เช่น อ.บางระกำ,อ.บางกระทุ่ม  ไม่มีศูนย์กลางการขนส่งที่ครบวงจร  ไม่มีตลาดกลางสินค้าการเกษตรที่เป็นระบบ ครบวงจร  สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการ บำรุงรักษาและขาด ความสามารถการบริหารจัดการ  ขาดข้อมูลด้านการจัดหากำลังคนของ ตลาดแรงงาน จุดอ่อน (Weaknesses)  พื้นที่การเกษตรมีปัญหาอุทกภัยซ้ำซากเป็น ประจำทุกปี เช่น อ.บางระกำ,อ.บางกระทุ่ม  ไม่มีศูนย์กลางการขนส่งที่ครบวงจร  ไม่มีตลาดกลางสินค้าการเกษตรที่เป็นระบบ ครบวงจร  สถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการ บำรุงรักษาและขาด ความสามารถการบริหารจัดการ  ขาดข้อมูลด้านการจัดหากำลังคนของ ตลาดแรงงาน โอกาส (Opportunities)  ครม.มีมติให้เป็นพื้นที่พัฒนา “สี่แยกอินโดจีน”และมีข้อตกลงการประชุม ระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion-GMS) เห็นชอบให้มีการพัฒนาพื้นที่แนวเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสามารถขยายฐานการ ผลิตด้านการเกษตร การส่งออก และการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประเทศ เพื่อนบ้าน  กรอบนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับ การพัฒนาด้านการคมนาคมจะส่งผลให้สามารถเพิ่มตลาดการค้าได้มากขึ้น  มีโอกาสเขื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตอนล่างกับจังหวัดพิจิตร  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  สศช.กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเป็นฐานการ ผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปครบวงจร  เป็นเมืองคู่หรือเมืองพี่เมืองน้องกับเมือง เจ๋อจียงของสาธารณประชาชนจีน โอกาส (Opportunities)  ครม.มีมติให้เป็นพื้นที่พัฒนา “สี่แยกอินโดจีน”และมีข้อตกลงการประชุม ระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion-GMS) เห็นชอบให้มีการพัฒนาพื้นที่แนวเศรษฐกิจเชื่อมโยงตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor)  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสามารถขยายฐานการ ผลิตด้านการเกษตร การส่งออก และการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประเทศ เพื่อนบ้าน  กรอบนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านประกอบกับ การพัฒนาด้านการคมนาคมจะส่งผลให้สามารถเพิ่มตลาดการค้าได้มากขึ้น  มีโอกาสเขื่อมโยงภาคการผลิตอุตสาหกรรมกับกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตอนล่างกับจังหวัดพิจิตร  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ  สศช.กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการขนส่งและเป็นฐานการ ผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปครบวงจร  เป็นเมืองคู่หรือเมืองพี่เมืองน้องกับเมือง เจ๋อจียงของสาธารณประชาชนจีน อุปสรรค (Threats)  ต้นทุนที่เป็นปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น เช่น น้ำมัน ราคาแพง ค่าขนส่ง สินค้าที่เพิ่มขึ้น  ธุรกิจท้องถิ่นถูกคุกคามโดยทุนต่างชาติ  กรอบนโยบายความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดน ระหว่างไทยกับ กัมพูชา ลาวและพม่า ที่สนับสนุนให้ประเทศ เพื่อนบ้านผลิตสินค้า บางชนิดอาจส่งผลกระทบกับราคาผลผลิตใน ประเทศ  ข้อกำหนดและมาตรการกีดกันทางการค้าใน เรื่องคุณภาพและความ ปลอดภัยจากสารตกค้าง อุปสรรค (Threats)  ต้นทุนที่เป็นปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น เช่น น้ำมัน ราคาแพง ค่าขนส่ง สินค้าที่เพิ่มขึ้น  ธุรกิจท้องถิ่นถูกคุกคามโดยทุนต่างชาติ  กรอบนโยบายความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดน ระหว่างไทยกับ กัมพูชา ลาวและพม่า ที่สนับสนุนให้ประเทศ เพื่อนบ้านผลิตสินค้า บางชนิดอาจส่งผลกระทบกับราคาผลผลิตใน ประเทศ  ข้อกำหนดและมาตรการกีดกันทางการค้าใน เรื่องคุณภาพและความ ปลอดภัยจากสารตกค้าง

35 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลกปัจจุบัน วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.1เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการขนส่งสินค้าและ ผู้โดยสาร “เมืองบริการสี่แยก อินโดจีน” 1.ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริการด้าน การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 2.ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทค โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของภาคเหนือตอนล่าง 3.ส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพให้เป็นศูนย์ บริการแก่ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยพัฒนามาตรฐานการบริการให้เป็นสากล และให้เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง (Healthy Province) 4.ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีการปรับปรุง ให้บริการให้มีคุณภาพและอยู่ในระดับ มาตรฐานให้ประชาชนและพนักงานมีหัวใจ แห่งการบริการ(Service Mind) ในฐานะ เจ้าของบ้านที่ดี 2.1เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร(ICT) ของภาคเหนือตอนล่าง 3.1เป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลและ เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (Healthy Province )เพื่อเสริมสร้างไปสู่ความเป็น ประเทศไทยแข็งแรง 4.1ภาครัฐและเอกชนมีการบริการที่ได้มาตรฐานและ มีคุณภาพ 6.ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการประชุม ภายในประเทศและส่งเสริมกิจกรรมการ ท่องเที่ยว กีฬาและวิชาการ 5.พัฒนาการบริการจัดการการผลิตสินค้า การเกษตรที่เชื่อมโยงการตลาดและ การแปรรูป 5.1เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีการจัดการผลิตและ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตามความต้องการของตลาด 6.1เป็นศูนย์กลางจัดการประชุมภาคเหนือตอนล่างและ ระดับประเทศตลอดจนให้บริการด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัด 7.ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงามเป็น เอกลักษณ์และมีความปลอดภัย 7.1เป็นเมืองที่มีความสะอาดสวยงามปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 8.1เป็นเมืองที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนทาง เศรษฐกิจและสังคม 8.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการแก้ไขปัญหา ความยากจนและสังคมเชิงบูรณาการ


ดาวน์โหลด ppt กรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดและ แนวทางขั้นตอนในการปรับ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดย ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google