งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย 2.น.ส.ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย 2.น.ส.ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย 2.น.ส.ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33
1.นายชวลิต นาคทอง ม.6/5 เลขที่ 11 2.น.ส.ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33 รายวิชา ส43101 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

3 ท่านอาจารย์ สมหมาย อุไรโรจน์
เสนอ ท่านอาจารย์ สมหมาย อุไรโรจน์ รายวิชา ส43101 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

4

5

6 ภาคใต้ เป็นพื้นที่ตอนบนของคาบสมุทรมาลายู
บริเวณชายฝั่งทะเลจะเป็นที่ราบ ส่วนมากประชากรจะอาศัยทางตะวันออกของภาคใต้มากกว่า ทางทิศตะวันตก ภาคใต้ตั้งอยู่ในเขตร้อนศูนย์สูตร จึงมีฝนตกชุกและมีปริมาณน้ำมากกว่าภาคอื่น

7 ทำเลที่ตั้งของภาคใต้มีลักษณะที่เป็นคาบสมุทรยื่นลงทะเล

8 ทำเลที่ตั้งของภาคใต้

9 ที่ตั้งสัมบูรณ์ของภาคใต้
เหนือสุด อยู่ที่ละติจูด 11 องศา 32 ลิปดาเหนือ ออกสุด อยู่ที่ลองจิจูด 102 องศา 52 ลิปดาตะวันออก ใต้สุด อยู่ที่ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ตกสุด อยู่ที่ลองจิจูด 68 องศา 13 ลิปดาตะวันออก

10 ที่ตั้งสัมพัทธ์ของภาคใต้
ทิศเหนือติดกับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทิศใต้ติดกับ ประเทศมาเลเซีย

11 ที่ตั้งสัมพัทธ์ของภาคใต้
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเล อ่าวไทย ฝั่งตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเล อันดามัน

12 ขนาดพื้นที่ภาคใต้ -มีเนื้อที่ประมาณ 70,715.187ตารางกิโลเมตร
-มีเนื้อที่ประมาณ เป็นร้อยละ ของประเทศ -มีเนื้อที่มากที่สุดเป็นอันดับ สี่ของประเทศ

13 การแบ่งเขตการปกครองทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้

14 ภาคใต้แบ่งพื้นที่เป็น 14 จังหวัด

15 1.จ.ชุมพร 2.จ.ระนอง 3.จ.สุราษฎร์ธานี 4.จ.พังงา 5.จ.นครศรีธรรมราช 6.จ.ภูเก็ต 7.จ.พัทลุง 9.จ.สงขลา 8.จ.กระบี่ 11.จ.ปัตตานี 10.จ.ตรัง 12.จ.สตูล 14.จ.ยะลา 13.จ.นราธิวาส

16 ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา

17 -เกิดแนวเทือกเขาขึ้นในคาบสมุทร
-ส่วนใหญ่ทิวเขาทอดตัวในแนวเหนือใต้ -ประกอบด้วยทิวเขา ตะนาวศรี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และ กาลาคีรี

18 หินที่พบในเขตภาคใต้ -หินอัคนี
-หินชั้น คือ หินทราย หินดินดาน หินปูน และ ถ่านหิน -หินแปร

19 เขตภูมิลักษณ์ของภาคใต้

20 เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นภูเขา
-ทิวเขาภูเก็ต -ทิวเขานครศรีธรรมราช -ทิวเขาสันกาลาคีรี

21 เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นที่ราบ
-ที่ราบชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่ราบลุ่มแม่น้ำ 1.ที่ราบลุ่มแม่น้ำตาปี 2.ที่ราบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา -ที่ราบชายฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยแม่น้ำสามสาย 1.แม่น้ำกระบุรี 2.พังงา 3.ตรัง

22 ภูมิลักษณ์ของการประกอบอาชีพในภาคใต้

23 1.เพาะปลูก คือ ยางพารา ข้าว มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และกาแฟ
2.การเลี้ยงสัตว์ กระบือ สุกร เป็ด และไก่ 3.การทำป่า ตัดไม้ขาย 4.การประมง 5.ทำเหมืองแร่ เช่น ดีบุก วุลแฟรม พลวง ทองคำ ยิปซัม และ ลิกไนท์ 6.อุตสาหกรรม การค้า และบริการ

24 ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้


ดาวน์โหลด ppt โดย 2.น.ส.ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google