งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นายชวลิต นาคทอง ม.6/5 เลขที่ 11 2. น. ส. ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33 รายวิชา ส 43101 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอ่างทองปัทม โรจน์วิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นายชวลิต นาคทอง ม.6/5 เลขที่ 11 2. น. ส. ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33 รายวิชา ส 43101 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอ่างทองปัทม โรจน์วิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นายชวลิต นาคทอง ม.6/5 เลขที่ 11 2. น. ส. ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33 รายวิชา ส 43101 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอ่างทองปัทม โรจน์วิทยาคม

3 ท่านอาจารย์ สมหมาย อุไรโรจน์

4

5

6 ภาคใต้ เป็นพื้นที่ตอนบน ของคาบสมุทรมาลายู บริเวณชายฝั่งทะเลจะเป็น ที่ราบ ส่วนมากประชากรจะอาศัย ทางตะวันออกของภาคใต้ มากกว่า ทางทิศตะวันตก ภาคใต้ตั้งอยู่ในเขตร้อน ศูนย์สูตร จึงมีฝนตกชุก และมีปริมาณน้ำมากกว่า ภาคอื่น

7 ทำเลที่ตั้งของภาคใต้มี ลักษณะที่เป็นคาบสมุทร ยื่นลงทะเล

8 ทำเลที่ตั้งของ ภาคใต้

9 ที่ตั้งสัมบูรณ์ของภาคใต้ เหนือสุด อยู่ที่ ละติจูด 11 องศา 32 ลิปดาเหนือ ใต้สุด อยู่ที่ ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือ ออกสุด อยู่ที่ ลองจิจูด 102 องศา 52 ลิปดา ตะวันออก ตกสุด อยู่ที่ ลองจิจูด 68 องศา 13 ลิปดา ตะวันออก

10 ที่ตั้งสัมพัทธ์ของภาคใต้ ทิศเหนือติด กับ จ. ประจวบคีรีขั นธ์ ทิศใต้ติดกับ ประเทศ มาเลเซีย

11 ที่ตั้งสัมพัทธ์ของภาคใต้ ฝั่งตะวันออกของ ภาคใต้ติดกับ ทะเล อ่าวไทย ฝั่งตะวันตก ของภาคใต้ ติดกับ ทะเล อัน ดามัน

12 ขนาดพื้นที่ ภาคใต้ - มีเนื้อที่ประมาณ 70,715.187 ตาราง กิโลเมตร - มีเนื้อที่ประมาณ เป็นร้อยละ 13.78 ของประเทศ - มีเนื้อที่มากที่สุด เป็นอันดับ สี่ของ ประเทศ

13 การแบ่งเขตการ ปกครองทาง ภูมิศาสตร์ของภาคใต้

14 ภาคใต้แบ่งพื้นที่เป็น 14 จังหวัด

15 1. จ. ชุมพร 2. จ. ระนอง 3. จ. สุราษฎร์ ธานี 4. จ. พังงา 5. จ. นครศรีธรรมราช 6. จ. ภูเก็ต 7. จ. พัทลุง 8. จ. กระบี่ 9. จ. สงขลา 10. จ. ตรัง 11. จ. ปัตตานี 12. จ. สตูล 13. จ. นราธิวาส 14. จ. ยะลา

16 ลักษณะโครงสร้างทาง ธรณีวิทยา

17 - เกิดแนวเทือกเขาขึ้นใน คาบสมุทร - ส่วนใหญ่ทิวเขาทอดตัวใน แนวเหนือใต้ - ประกอบด้วยทิวเขา ตะนาวศรี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และ กา ลาคีรี

18 หินที่พบในเขต ภาคใต้ - หินอัคนี - หินชั้น คือ หินทราย หินดินดาน หินปูน และ ถ่านหิน - หินแปร

19 เขตภูมิลักษณ์ของภาคใต้

20 เขตภูมิลักษณ์ที่ เป็นภูเขา - ทิวเขาภูเก็ต - ทิวเขานครศรีธรรมราช - ทิวเขาสันกาลาคีรี

21 เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นที่ ราบ - ที่ราบชายฝั่งทะเล ตะวันออก ที่ราบลุ่มแม่น้ำ 1. ที่ราบลุ่ม แม่น้ำตาปี 2. ที่ราบลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา - ที่ราบชายฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยแม่น้ำสามสาย 1. แม่น้ำกระบุรี 2. พังงา 3. ตรัง

22 ภูมิลักษณ์ของการประกอบอาชีพ ในภาคใต้

23 1. เพาะปลูก คือ ยางพารา ข้าว มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน และกาแฟ 2. การเลี้ยงสัตว์ กระบือ สุกร เป็ด และไก่ 3. การทำป่า ตัดไม้ขาย 4. การประมง 5. ทำเหมืองแร่ เช่น ดีบุก วุลแฟรม พลวง ทองคำ ยิปซัม และ ลิก ไนท์ 6. อุตสาหกรรม การค้า และบริการ

24 ขอจบการรายงาน เพียงเท่านี้


ดาวน์โหลด ppt 1. นายชวลิต นาคทอง ม.6/5 เลขที่ 11 2. น. ส. ญานิดา พูนสวัสดิ์ ม.6/5 เลขที่ 33 รายวิชา ส 43101 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอ่างทองปัทม โรจน์วิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google