งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด 9 มาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางราตรี สุขเกิด โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด 9 มาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางราตรี สุขเกิด โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด 9 มาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางราตรี สุขเกิด โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. มาตราตัวสะกด 9 มาตรา 2. คำที่อยู่ในมาตราตัวสะกด

3 มาตราตัวสะกด มีทั้งหมด 9 แม่ คือ 1. แม่ ก - กา 2. แม่ กก 3. แม่ กด 4. แม่ กบ 5. แม่ กง 5. แม่ กง 6. แม่ กน 7. แม่ กม 8. แม่ เกย 9. แม่ เกอว

4 ตัวอย่า ง แม่ ก – กา ได้แก่ กา งา นา ปา มา แม่ กก ได้แก่ กก อก ปก ดก ตก แม่ กง ได้แก่ กง จง ดง ผง คง แม่ กด ได้แก่ กด จด ปด ผด สด แม่ กน ได้แก่ บน จน ดน ตน วน แม่ กบ ได้แก่ กบ จบ พบ สบ นบ

5 แม่ เกย ได้แก่ เกย เอย เตย เสย เขย ตัวอย่า ง แม่ เกอว ได้แก่ เลว เจว เหว เอว แม่ กม ได้แก่ จม ขม ลม นม สม คำที่ประสม สระเอีย เช่น เปีย เสีย ไม่ใช่คำแม่ เกย นะคะ

6 คำว่า กิน เป็นคำที่อยู่ใน มาตราตัวสะกดแม่กน ถูกผิด 12

7 คำว่า เอว อยู่ในมาตรา ตัวสะกดใด แม่ ก - กา แม่ ก - กา แม่ กน แม่ เกอว แม่ กง 15

8 คำในข้อใดสะกดด้วย แม่กนทั้งหมด 15 กันดาร อพยพ วานร คูณ หาร เคารพ ธูป เทียน

9 Alphabet Buttons Appear Here ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ ผลไม้ที่ชอบ ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อ ผลไม้ที่ชอบ 60

10 30 การคูณตัวเลข 1 หลัก 6 × 6 = ?

11 Pi_e_p_le เติมตัวอักษรให้สมบูรณ์

12 บอกครูสิคะว่า เป็น เงินกี่บาท

13 Alphabet Buttons Appear Here จงเติมคำศัพท์ให้ตรง กับรูปภาพ

14 2 X 6 = 7 X 8 = 6 + 9 = 9 X 6 = 10 – 8 = ให้นักเรียนหา คำตอบ 15 – 9 = 13 + 6 = 17 + 9 =

15 Pineapple Banana Strawberry Apple Grapes จงจับคู่ภาพต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง

16 ให้นักเรียนประกอบรูปภาพตามจินตนาการ

17 AB….D…. …. GHIJK …. MN….P…. R STUVW X YZ เติมตัวอักษรที่หายไป FF II QQ OO LL EE CC

18 ให้นักเรียนทำการจับคู่คำศัพท์ไทย - อังกฤษต่อไปนี้ให้ถูกต้อง Mouse Monitor เมาส์ ลำโพง จอภาพ เครื่องพิมพ์ Printer Speaker

19 จงลากคำศัพท์ไปวางใน ช่องว่างให้ถูกต้อง teacher golfer doctor clock

20 2 + 9 = 8 – 6 = 5 x 4 = 3 / 9 = ให้นักเรียนหา ผลลัพธ์ 20 11 15 2 2 3 3

21 ช่วยกันต่อภาพให้ สมบูรณ์.. นะค่ะ

22 Papaya มะละกอ Watermelo n แตงโม Banana กล้วย ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพ - คำศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

23  จังหวัดยะลา  จังหวัด เชียงใหม่  จังหวัด สมุทรปราการ  จังหวัดตาก  ภาคเหนือ  ภาคใต้  ภาคกลาง  ภาคตะวันตก ให้นักเรียนโยงเส้นแต่ละจังหวัดให้ สัมพันธ์กับภาคต่าง ๆ

24 ให้นักเรียนวาดรูปจากคำศัพท์ต่อไปนี้ให้เป็น เรื่องราวเดียวกัน ดวงอาทิตย์ เรือใบ นก ทะเล ต้นไม้

25


ดาวน์โหลด ppt วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด 9 มาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางราตรี สุขเกิด โรงเรียนบ้านปลักชะเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google