งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม By Amporn Thiengtrongdee 5/3/2012 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิชาจุลชีวและปรสิตวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม By Amporn Thiengtrongdee 5/3/2012 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิชาจุลชีวและปรสิตวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม By Amporn Thiengtrongdee 5/3/2012 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิชาจุลชีวและปรสิตวิทยา

2 ฉลากผักและผลไม้ เลข 4 หลักขึ้นต้นด้วย 4 เช่น 4xxx, 4922 เป็นผักและผลไม้ทั่วไป เลข 5 หลักขึ้นต้นด้วย 9 เช่น 9xxxx, 99222 เป็นผักและผล Organic เลข 5 หลักขึ้นต้นด้วย 8 เช่น 8xxxx, 89222 เป็นผักและผล GMO (genetically Modified)

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม 2.ตระหนักถึงความสำคัญของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม 3.สามารถนำความรู้เรื่องจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและใช้กับ ชีวิตประจำวันได้

4 สาระการเรียนรู้ 1.จุลินทรีย์ในน้ำ 2.จุลินทรีย์ในนม 3.จุลินทรีย์ในอาหาร 4.จุลินทรีย์ในอากาศ 5.จุลินทรีย์ในดิน 6.จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และการประยุกต์ใช้

5 จุลินทรีย์ในน้ำ น้ำในธรรมชาติจะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ แม้แต่ในน้ำพุร้อน จะพบจุลินทรีย์ประเภท Thermoduric จุลินทรีย์ที่พบอาจจะเป็น flora หรือ contaminants ที่มาจากคนหรือสัตว์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติด เชื้อต่างๆ จุลินทรีย์ช่วยสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อมโดยย่อย สลายต่อเป็นทอดๆ เช่น oxidation pond และการ เรืองแสงของปลาก็เกิดจาก luminenesent bacteria ที่อาศัยอยู่ในปลานั้นๆ ดังนั้น จึงต้องมีการประเมินคุณภาพน้ำ ที่จะนำมาใช้

6 การประเมินคุณภาพของน้ำ น้ำดื่ม การนับจำนวนเชื้อทั่วไป (Total aerobic count) เพื่อประเมิน ความสะอาด และหาเชื้อที่เป็นตัวบ่งชี้ (indicator organisms) เป็นการบอกว่าน้ำนั้นปลอดภัยจากโรคทางเดินอาหารหรือไม่ ซึ่ง indicator นี้จะสัมพันธ์กับโรคที่มาจากแหล่งเดียวกัน เช่นลำไส้ ของคนและสัตว์ indicator ที่นิยมใช้คือ coliforms ซึ่งเป็น แบคทีเรียแกรมลบ ไม่สร้างสปอร์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดและ แก๊สได้ภายใน 48 ชั่วโมง ที่ 35 องศาเซลเซียส ถ้าพบแสดงว่า มีการปนเปื้อนอุจจาระของคนและสัตว์ ถ้าจะให้แน่นอนก็ตรวจ fecal coliforms ควบคู่ไปด้วย และเพิ่มอุณหภูมิเป็น 44.5 องศา เซลเซียส คุณภาพน้ำดื่มทั่วๆไป Total coliforms ไม่ควรเกิน 4 ตัว/100 ml

7 การประเมินคุณภาพของน้ำ น้ำในสระว่ายน้ำ น้ำในแหล่งน้ำทั่วๆไปเช่น ชายหาด ทะเล น้ำตก จะมีเชื้อจาก ร่างกาย ปาก จมูกของผู้ใช้ ถ้าน้ำหมุนเวียนไม่เพียงพอ ที่จะฆ่า เชื้อเหล่านั้น จะทำให้ติดโรคได้เช่น การเกิดตาแดงจากเชื้อ Hemophilus aegytius คุณภาพน้ำตามที่สาธารณ Total coliforms ไม่ควรเกิน 200 ตัว/ 100 ml เชื้อที่ตรวจเพิ่มเติมคือ Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa เชื้อเหล่านี้เป็นปัญหาที่สำคัญและ ทนทานต่อสิ่งแวดล้อมมาก

8 จุลินทรีย์ในน้ำที่ทำให้ เกิดโรค

9 Salmonella typhi  ไทฟอยด์ Salmonella paratyphi  พาราไทฟอยด์ Shigella dysenteriae  บิด Vibrio cholerae  Vibrio parahaemolyticus  Diarrhoea Staphylococcus aureus อาหารเป็นพิษ Clostridium botulinum อาหารเป็นพิษ

10 จุลินทรีย์ในน้ำที่ทำให้เกิดโรค ( ต่อ ) Clostridium perfringens  แผล gas gangreen Leptospira  Leptospirosis Klebsiella pneumonia Proteus mirabilis ท้องร่วงในเด็ก Hepatitis A virus Entameaba histolytica บิด ameabiasis Giardia lambia เป็น Protozoa  Diarrhoea จากน้ำและอาหาร

11 เกิดโรคอะไรได้บ้าง ?

12 เกิดโรคฉี่หนู ? (Leptospirosis)

13 เชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ เชื้อที่พบจะมาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณนั้น จากดิน คน สัตว์ โดยลมมีส่วนทำให้แพร่กระจายของเชื้อ เชื้อจะ แขวนลอยอยู่ในฝุ่นหรือตัวกลางอื่นๆ (aerosols) เช่น เสมหะ ฝุ่นจากโรงงาน โรงฆ่าสัตว์ โรงงานกำจัดน้ำเสีย โรงพยาบาล ซึ่งเชื้อในโรงพยาบาลเป็นสาเหตุของการเกิด โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (nosocomial infection) ในห้องเตรียมยาฉีด ยาตา ห้องผ่าตัด จะต้องเป็น sterile area โดยอาจใช้การอบ หรือ แผ่นกรอง HEPA (High efficiency particular air filter) กรองได้ 0.3 ไมครอน

14 จุลินทรีย์ในอากาศที่ทำ ให้เกิดโรค

15 โรคที่เกิดจาก Virus ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้ทรพิษ หัด คางทูม หัดเยอรมัน อีสุกอีใส

16 Bacteria Streptococcus pyogenes ไข้ดำแดง Corynebacterium diphtheriae คอตีบ Bordetella pertussis ไอกรน Heamophilus influenza Streptococcus pneumonia Klebsiella pneumonia Mycobacterium tuberculosis

17 Bacteria Rickettsia prowazekii ไข้รากสาดใหญ่ Bacillus anthracis Streptococal menigitis ไข้กาฬหลังแอ่น Legionella pneumophila เกิดโรค legionaires Coccidiodes immitis ปอดติดเชื้อ Histoplasma capsulatum ปอดติดเชื้อ

18 หนอนพยาธิ Enterobius vermicularis ติดต่อโดยหายใจเอาไข่พยาธิเข้าไป

19 Universal Precautions

20

21

22

23

24 แบคทีเรียก่อโรคที่อยู่ในดิน Clostridium botulinum Clostridium tetani Bacillus anthracis Acinetobacter Pseudomonas pseudomallei เกิดโรค melloidosis

25 หนอนพยาธิที่อยู่ในดิน Hook worm ระยะ filariform larva Strongyloides stercoralis ระยะ filariform larva

26

27 จุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำนม Streptococcus pyogenes เกิดโรค Scarlet fever Staphylococcus aureus เกิดอาหารเป็นพิษ Salmonella typhi  ไทฟอยด์ Entamoeba histolytica

28 จุลินทรีย์ในอาหารที่ทำให้เกิดโรค

29 จุลินทรีย์ก่อโรคที่อยู่ในอาหาร Staphylococcus aureus อาหารเป็นพิษ Clostridium botulinum อัมพาตของกล้ามเนื้อ Aspergilus flavus สร้างอัลฟาทอกซินทำลายตับ Samonella typhi Shigella dysenteriae เกิดโรคบิด Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus พบเชื้อมากในอาหาร ทะเล ทำให้ท้องร่วงอย่างรุนแรง

30 จุลินทรีย์ก่อโรคที่อยู่ในอาหาร Bacillus anthracis รับประทานเนื้อวัวที่มีเชื้อเข้าไป Opisthorchis viverrini กินเนื้อปลาที่มี Metacercaria เข้าไป  พยาธิใบไม้ตับ Entamoeba histolytica Hepatitis A virus รับประทานอาหารที่มีเชื้อ HAV เข้าไป ทำให้ตับอักเสบ Hepatitis E virus รับประทานอาหารที่มีเชื้อ HEV เข้าไป ทำให้ตับอักเสบ

31 จุลินทรีย์ก่อโรคที่อยู่ในอาหาร Tinea solium พยาธิตืดหมู กินเนื้อหมู ระยะ Cysticercus cellulosae Tinea saginata พยาธิตืดวัว กินเนื้อวัว ระยะ Cysticercus bovis Trichinella spiralis กินเนื้อหมูที่มีตัวอ่อน อยู่ในกล้ามเนื้อหมู เกิดโรค Trichinosis Giardia lambia กินเชื้อระยะติดต่อทำให้ มีพยาธิสภาพต่อระบบทางเดินอาหาร

32 จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ แบคทีเรียชนิดเดียวกัน อาจก่อให้เกิดทั้งโทษ และประโยชน์ ขึ้นกับสภาพการที่เป็นอยู่ ซึ่ง แบคทีเรียที่ให้ประโยชน์มีมากกว่าให้โทษ ß streptococci เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด แต่ก็เป็นแหล่ง enzyme streptokinase ที่ใช้ รักษาโรคโลหิตแข็งตัวในกระแสเลือดได้

33 ประโยชน์ของแบคทีเรียและการประยุกต์ใช้ 1.การควบคุมร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ 2.การใช้เป็นยาและการผลิตยา 3.การใช้เป็นอาหาร ผลิตอาหารและปรุงแต่งอาหาร 4.การผลิตสารเคมีและเชื้อเพลิง 5.การใช้ทางการเกษตร 6.การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดของเสีย 7.การทดสอบ วิเคราะห์ วินิจฉัย 8.อื่นๆ

34 การควบคุมร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ ร่างกายคน ผิวหนัง ช่องปาก ช่องคลอด ลำไส้ จะมี Normal flora ซึ่งจะให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ผิวหนังมี staphylococci ทำให้ผิวหนังมีสภาพ เป็นกรด pH 3-5 ช่องคลอดมี Lactobacilli ปรับ pH ช่องคลอดสตรี วัยเจริญพันธุ์ให้เป็น 4.4-4.6 ป้องกันการติดเชื้อ หนองใน รา อื่นๆ ลำไส้มี แบคทีเรียที่สร้างวิตามิน เค บี เช่น niacin, thiamine, folic acid, biotin

35 การควบคุมร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ สร้างสารต้านจุลชีพ bacteriocin เช่น colicin จาก Escherichia coli ซึ่งช่วยทำลายเชื้อชนิด อื่นๆที่ทำให้เกิดโรค คนที่รับประทานยาปฏิชีวนะ นานๆและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างช่องคลอดเป็น ประจำ ทำให้เสียสมดุลทางธรรมชาติ อาจเกิด ภาวะขาดวิตามินหรือเกิดการติดเชื้อรา Candida ในปาก ทางเดินปัสสาวะหรือช่องคลอด

36 การใช้เป็นยา แบคทีเรียก่อโรคเมื่อทำให้ตายหรือลดความรุนแรงลง ใช้ทำวัคซีนป้องกันโรค Bordeteiia pertusis ฆ่าด้วยสารเคมีแล้วใช้ทำวัคซีน ป้องกันโรคไอกรน Mycobacterium tuberculossis ทำให้อ่อนความ รุนแรง ใช้เป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค เชื้อไม่ก่อโรคบางชนิดนำมาเป็นยา Clostridium butyricum, Lactobacillus acidophilus ในรูปของเซลล์แห้งใช้รักษาโรคอาหารเป็นพิษหรือ อุจจาระร่วง L. acidophilus ใช้ในผู้ที่มีปัญหาย่อยน้ำตาลแล็กโตส และช่วยลดคลอเรสเตอรอลในซีรัม

37 การผลิตยา วัคซีน Meningococcal polysaccharide vaccine ผลิตจาก โพลีแซ็กคาไรด์ที่เป็นแคปซูลของ Neisseria meningitidis type A, C เพื่อป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมอง อักเสบจาก epidemic meningococci pneumococcal polysaccharide vaccine ผลิตจาก โพลีแซ็กคาไรด์ที่เป็นแคปซูลของ Streptococcus pneumoniae เพื่อป้องกันปอดบวมจาก pneumococci

38 การผลิตยา เอนไซม์ จะออกฤทธิ์ที่อุณหภูมิกาย 37 °C asparaginase ผลิตจาก Escherichia coli ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด Streptokinase ผลิตจาก ß-hemolytic streptococci ใช้รักษาโรคโลหิตแข็งตัวในกระแส เลือด Callagenase ผลิตจาก Clostridium histolyticum ใช้บรรเทาการอักเสบเนื่องจากเนื้อตายจากการติด เชื้อ

39 การผลิตยา วิตามิน riboflavin (B 2) ผลิตจาก Clostridium butyricum, C. acetobutyricum ใช้รักษาปาก เปื่อย เนื่องจากการขาดวิตามินนี้ Cyanocobalamin (B 12) ผลิตจาก Bacillus megaterium, B coagulans, Propionibacterium freudenreichii, P. shermanii ใช้รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจาก ขาดวิตามินนี้

40 การผลิตยา วิตามิน Mycobacterium smegmatis ให้สาร carotinoid ที่ใช้เพื่อผลิตวิตามินเอ Gluconobacter oxydans ให้สาร L-sorbose ที่ใช้เพื่อการผลิตวิตามินซี

41 การผลิตยา กรดอะมิโน L-glutamine ผลิตได้จาก Bacillus flavum, Clostridium glutamicum ใช้รักษาแผลในกระเพาะ อาหาร L-arginine ผลิตจาก 2 ตัวนี้เช่นกัน ใช้ลดสภาวะการมี แอมโมเนียในเลือดสูง และบรรเทาความผิดปกติของตับ L-cysteine ใช้รักษาหลอดลมอักเสบผลิตโดยเอนไซม์ ที่ได้จาก Aerobacter aerogenes คือ cysteine desulfhydrase กรดอะมิโนใช้เป็นสารอาหารทดแทนผู้ที่ได้รับโปรตีนจาก อาหารไม่พอ

42 การผลิตยา ยาปฏิชีวนะ acitracin ผลิตได้จาก Bacillus licheniformis ใช้รักษา โรคผิวหนังที่ติดเชื้อแบคทีเรีย streptomycin ผลิตได้จาก Streptomyces griseus ใช้ รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียแกรมลบ และวัณโรค erythromycin ผลิตได้จาก S. erythraeus ใช้รักษา ติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก Amphotericin B ผลิตได้จาก S. nodosus รักษาเชื้อรา

43 การผลิตยา ตัวยับยั้งเอนไซม์ Clavulanic acid ผลิตได้จาก streptomyces clavuligerus มีสูตรโครงสร้างคล้ายยาปฏิชีวนะ กลุ่มเพนนิซิลิน มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียต่ำ แต่มีฤทธิ์ ยับยั้งเอนไซม์บีตา-แลกแตม ที่แบคทีเรียบาง ชนิดผลิตทำให้ดื้อเพนนิซิลินได้ จึงนำมาผสมกับ ยา กลุ่มเพนนิซิลิน เช่น amoxycillin หรือ ticarcillin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ ให้ยากลุ่มนี้

44 การผลิตยา ยาต้านมะเร็ง Actinomycin D เป็นยาปฏิชีวนะที่มีกลไกการออกฤทธิ์ ต่อดีเอ็นเอผลิตได้จาก streptomyces antibioticus ทอกซอยด์ Diphtheria toxoid ผลิตได้จาก exotoxin ของ Corynebacterium diphtheriae ที่ทำให้หมดพิษลง ใช้ป้องกันโรคคอตีบ Tetanus toxoid ผลิตได้จาก exotoxin ของ clostridium tetani ที่ทำให้หมดพิษลง ป้องกันโรค บาดทะยัก

45 การผลิตอาหาร อาหารหมัก เป็นการผลิตอาหารตั้งแต่โบราณ โดยใส่ จุลินทรีย์ลงในอาหารที่มีสารที่มันนำไปใช้ได้ จุลินทรีย์ จะปล่อยเอนไซม์ชนิดต่างๆมาย่อยสลายสารนั้นแล้ว แปรเปลี่ยนกลิ่น รส ตามต้องการ อาหารหมักประเภทนม ได้แก่นมเปรี้ยวต่างๆและเนย (cheese) แบคทีเรียนี้ได้แก่ Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Propionibacterium shermanii โดยเชื้อนี้เปลี่ยน น้ำตาลแล็กโทสในนมเป็นกรดแล็กติก ทำให้นมเปรี้ยว และจับตัวเป็นก้อนแข็ง

46 การผลิตอาหาร อาหารหมักประเภทเนื้อสัตว์ ได้แก่ไส้กรอกต่างๆ แหนม ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาจ่อม กุ้งจ่อม แบคทีเรียที่มีบทบาท ได้แก่ Pediococcus cerevisiae, P. acidilactici, Micrococcus surantiacus, Lactobacillus plantarum โดยเชื้อเหล่านี้ให้กรดแล็กติก ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไนเตรท รีดักชั่น อาหารหมักประเภทแป้ง ได้แก่ขนมปังฝรั่งเศสชนิดเปรี้ยว แบคทีเรียที่ใช้ได้แก่ Lactobacillus sanfrancisco อาหารหมักประเภทผัก กิมจิ กะหล่ำดองเปรี้ยว หน่อไม้ดอง แบคทีเรียที่ใช้เป็นชนิดที่ให้กรดแล็กติก ได้แก่ Lactobacillus brevis, L. plantarum, P. cerevisiae สุดท้ายจากการหมักจะได้กรดแล็กติก คาร์บอนไดออกไซด์ แอลกอฮอล์และกรดน้ำส้ม

47 การผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร น้ำส้มสายชู ผลิตได้โดยปฏิกิริยาการเปลี่ยนแอลกอฮอล์ เป็นกรดน้ำส้ม จาก Acetobacter pasteurianum, Gluconobacter oxydans, G. suboxydans ผงชูรส มีองค์ประกอบคือ monosodium L-glutamate โดยใช้กรด L-glutamic เป็นวัตถุดิบซึ่งผลิตจาก Clostridium glutamicum,C. lilium, Brevibacterium divaricatum, B. flavum, Microbacterium flavum var. glutamicum และ Arthrobacter aminofaciens ซีอิ๊ว ใช้แบคทีเรียทนเกลือ Bacillus spp. นอกจากให้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและรสพิเศษแล้วยังเป็น สารป้องกันการเสียด้วย

48 การผลิตสารเคมี สารเคมี กรดซิติก ใช้เป็นสารแต่งรส สารกันเสีย และ antioxidant ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ขนมหวาน เครื่องดื่มมึนเมา ยา เครื่องสำอาง Sodium citrate เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือด Gluconic acid เป็นวัตถุดิบในการผลิต calcium gluconaate เป็นยาเพิ่มแคลเซี่ยม ตัวทำละลาย acetone, butanol ใช้ในการสกัดสาร

49 เชื้อเพลิง แอลกอฮอล์ใช้ยีสต์ในการหมัก แต่ใช้แบคทีเรีย ผลิตได้คือ Zymomonas mobilis แก๊สชีวภาพ ประกอบด้วยมีเทน แบคทีเรีย ที่เกี่ยวข้องคือ Metanobacterium เกิดจาก สารอินทรีย์ใต้พื้นดิน ปัจจุบันใช้กากพืช มูลสัตว์ หมักก็ได้

50 ใช้ทางเกษตร การทำปุ๋ย อาหารเสริมให้สัตว์ วิตามิน กรดอะมิโน ผลิตยาที่ใช้กับสัตว์ กำจัดแมลงเช่น Bacillus thuringiensis ฆ่าลูกน้ำและหนอนแก้วได้ ปรับปรุงสายพันธุ์

51 การบำบัดน้ำเสีย การวัดความเสียของน้ำใช้ค่า BOD (biochemical oxygen demand) คือปริมาณ ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อย สลายอินทรีย์สาร ค่าสูงแสดงว่าน้ำเสียมาก น้ำธรรมชาติที่สะอาดมีค่า BOD 100-200 มิลลิกรัมต่อลิตร

52 ขั้นตอนของการบำบัดน้ำเสีย 1.Sedimentation ปล่อยให้น้ำเสียตกตะกอน 2.Activated sludge น้ำเสียวนเวียนให้อากาศ เข้าไปเป็นการเติมออกซิเจน ย่อยสารในน้ำ ผ่าน aerobic pathway 3.Sludge digester ย่อยตะกอนที่เหลือด้วย จุลินทรีย์ผ่าน anaerobic pathway เหมาะกับ น้ำเสียที่มีค่า BOD สูงเหนียวข้น 4.Chlorination เป็นการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

53 แบคทีเรียที่ใช้ Bacillus subtilis ช่วยย่อยแป้งและโปรตีน Nocardia corallina ย่อยฟีนอล Pseudomonas putida ย่อยสารที่ไม่ละลายน้ำ ให้ละลายน้ำได้ เช่น น้ำมัน

54 การทดสอบวิเคราะห์ วินิจฉัย Bacillus sterothermophilus ใช้ทดสอบ ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน Sarcina lutea ใช้ทดสอบการตกค้างของ ยาปฏิชีวนะในอาหาร เพราะไวต่อยาปฏิชีวนะมาก ประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้แก่การสกัดแยกโลหะ

55 EM (Effective microoganism) เกิดจากกระบวนการหมักแบบไม่มีอากาศ ต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่น น้ำตาล รำข้าว โปรตีนเป็นอาหารของ EM ไม่สามรถใช้ร่วมกับสารเคมีได้ EM ทำงานได้ดีในที่มืด จึงควรใช้ตอนเย็น

56 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1.สังเกต 2.สงสัย 3.อยากรู้ 4.ทดลองทำ


ดาวน์โหลด ppt จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม By Amporn Thiengtrongdee 5/3/2012 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 วิชาจุลชีวและปรสิตวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google