งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำ สระว่ายน้ำใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะเวลาศึกษา ก. ค. 2547 – พ. ค. 2548 ประเภทของสระว่ายน้ำ 8 ประเภท จำนวน 40 สระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำ สระว่ายน้ำใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะเวลาศึกษา ก. ค. 2547 – พ. ค. 2548 ประเภทของสระว่ายน้ำ 8 ประเภท จำนวน 40 สระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำ สระว่ายน้ำใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะเวลาศึกษา ก. ค. 2547 – พ. ค. 2548 ประเภทของสระว่ายน้ำ 8 ประเภท จำนวน 40 สระ จำนวนข้อมูลที่ศึกษา 20 ข้อมูล 3 ฤดูกาล จำนวน ตัวอย่าง 476 ตัวอย่าง

2 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2547 – พฤษภาคม 2548 สถานการณ์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สระห้างสรรพสินค้า สระสวนสนุก สระหน่วย งานราชการ สระสโมสร และสมาคม สระโรงแรม สระโรงเรียน สระมหาวิทยาลัย สระคอนโด

3 ประเภทสระว่ายน้ำ

4 ข้อมูลที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรม อนามัยศึกษาวิจัย พ. ร. บ. วัตถุ อันตราย พ. ศ. 2535 ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วย หลักเกณฑ์การประกอบการค้าซึ่ง เป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพ ( การจัดตั้งสระว่ายน้ำ ) พ. ศ. 2530 1. ความเป็นกรด - ด่าง pH 7.2-8.4 2. คลอรีนอิสระคงเหลือ Free residual chlorine 0.6-1.0 ppm0.6-1.0 3. คอมไบน์คลอรีน Combined chlorine 0.5-1.0 ppm 4. ความขุ่น Turbidity 10 ppm 5. ความกระด้าง Calcium Hardness 600 ppm 6. ความเป็นกรด (Acidity) 100 ppm 7. ความเป็นด่าง (Alkalinity) 100 ppm 8. ซัลเฟต (Sulfate) 200 ppm 9. คลอไรด์ (Chloride) 600 ppm 10. แอมโมเนีย (Ammonia) 20 ppm 11. ไนเตรท (Nitrate) 50 ppm 12. ฟลูออไรด์ (Fluoride) 0.7 ppm 13. ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane as tribromoacetic acid) 0.08 ppm 14. ไซยานูริกเอซิด ( Cyanuric acid) 60 ppm 15 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria) ต้องไม่พบ < 10 MPN/100 ml 16. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Faecal coliform bacteria) ต้องไม่พบ 17. อีโคไล (E. coli) ต้องไม่พบไม่พบแบคทีเรียชนิด อีโคไล 18. โททอลเพตเคานท์ (Total plate count) >500 CFU 19. สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ต้องไม่พบไม่พบ จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 20. ซูโดโมแนส ออโรจิโนซ่า (Pseudomonas aeroginosa) ต้องไม่พบ

5 กราฟแสดงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน

6 กราฟแสดงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วง ฤดูฝน ( ก. ค.- ส. ค.47) จำนวน 160 ต. ย. ไม่ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน จำนวน ตัวอย่าง

7 กราฟแสดงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วง ฤดูหนาว ( ม. ค.- มี. ค.48) จำนวน 160 ต. ย. ไม่ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน จำนวน ตัวอย่าง

8 กราฟแสดงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วง ฤดูร้อน ( เม. ย.- พ. ค.48) จำนวน 156 ต. ย. ไม่ได้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน จำนวน ตัวอย่าง

9 ภาพแสดงคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในช่วงฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน ( ไม่ได้มาตรฐาน ) ฤดูฝน ( ก. ค.- ส. ค.47) ฤดูหนาว ( ม. ค.- มี. ค.48) ฤดูร้อน ( เม. ย. - พ. ค.48)

10 การศึกษาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของคลอรีน

11 การศึกษาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของกรดไซยานูริก

12 การศึกษาประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของกรดไซยานูริกและคลอรีน

13 สรุป 1. ผู้ดูแลระบบขาดความรู้ / ความเข้าใจ ในการใช้สารเคมี ที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพ น้ำ 2. สารเคมีที่ใช้เพื่อการฆ่าเชื้อโรคเกิน มาตรฐาน Chlorine lock : ไม่มีประสิทธิภาพใน การ ฆ่าเชื้อโรค 3. พบข้อมูลทางเคมี และเชื้อโรคเกิน ความ ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ 4. ความเป็นกรด - ด่าง มีค่าต่ำกว่า มาตรฐาน (3-6) 5. ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ เจ้าของสระและ ผู้ดูแลสระไม่เคร่งครัดในการใช้ ข้อบังคับ


ดาวน์โหลด ppt โครงการศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำ สระว่ายน้ำใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ระยะเวลาศึกษา ก. ค. 2547 – พ. ค. 2548 ประเภทของสระว่ายน้ำ 8 ประเภท จำนวน 40 สระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google