งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. ทัพพ์ ทองลุน ด. ช สิทธิชัย เรืองฤทธิ์ เลขที่ 3 ม.1/2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. ทัพพ์ ทองลุน ด. ช สิทธิชัย เรืองฤทธิ์ เลขที่ 3 ม.1/2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. ทัพพ์ ทองลุน ด. ช สิทธิชัย เรืองฤทธิ์ เลขที่ 3 ม.1/2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช next

2 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้น้ำและก็าซคาบอนได ออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล เพื่อใช้เป็น อาหารและแหล่งพลังงานในการเจริญเติบโตและ ดำรงชีวิต next

3 ปัจจัยต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของ พืช 1. คลอโรพลาสต์ 2. คลอโรฟิลล์ 3. แสงสว่าง 4. คาบอนไดออกไซด์ 5. น้ำ next

4 การสืบพันธุ์ของพืช ดอกไม้เป็นอวัยวะสำคัญของพืชดอกเนื่องจากทำ หน้าที่ ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งเมื่อผสมเกสรจะเกิดผล และเมล็ด next

5 ส่วนประกอบของดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย next

6 1. ข้อใดเป็นเหตุผลของการ สังเคราะห์ด้วยแสง ? ก. เพื่อการเจริญเติบโต ข. เพื่อได้น้ำ ค. เพื่อดูดก็าซออกซิเจน ง. เพื่อดูดก็าซคาบอนไดออกไซด์

7 ถูกครับ !!! next

8 ผิดครับ … next

9 2. ข้อใดปัจจัยต่อการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช ? ก. ดิน ข. อากาศ ค. น้ำ ง. ไฟ

10 ถูกครับ !!! next

11 ผิดครับ … next

12 3. ข้อใดคืออวัยวะสำคัญการ สืบพันธุ์ของพืช ? ก. ลำต้น ข. ใบ ค. ดอก ง. ราก

13 ถูกครับ !!! next

14 ผิดครับ … … next

15 4. ข้อใดไม่ปัจจัยต่อการสังเคราะห์ ด้วยแสงของพืช ? ก. คลอโรฟิลล์ ข. แมลง ค. น้ำ ง. แสงสว่าง

16 ถูกครับ !!! next

17 ผิดครับ … … next

18 5. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของ ดอก ? ก. ลำต้น ข. ใบ ค. ราก ง. กลีบดอก

19 ถูกครับ !!! next

20 ผิดครับ … … next

21 END


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. ทัพพ์ ทองลุน ด. ช สิทธิชัย เรืองฤทธิ์ เลขที่ 3 ม.1/2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google