งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช
จัดทำโดย ด.ช. ทัพพ์ ทองลุน ด.ช สิทธิชัย เรืองฤทธิ์ เลขที่ 3 ม.1/2 next

2 การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ น้ำและก็าซคาบอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล เพื่อใช้เป็นอาหารและ แหล่งพลังงานในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิต next

3 ปัจจัยต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
1. คลอโรพลาสต์ 2. คลอโรฟิลล์ 3. แสงสว่าง 4. คาบอนไดออกไซด์ 5. น้ำ next

4 การสืบพันธุ์ของพืช next
ดอกไม้เป็นอวัยวะสำคัญของพืชดอกเนื่องจากทำหน้าที่ ผลิตเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่ง เมื่อผสมเกสรจะเกิดผลและเมล็ด next

5 ส่วนประกอบของดอก กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย next

6 1.ข้อใดเป็นเหตุผลของการสังเคราะห์ด้วยแสง?
ก.เพื่อการเจริญเติบโต ข.เพื่อได้น้ำ ค.เพื่อดูดก็าซออกซิเจน ง.เพื่อดูดก็าซคาบอนไดออกไซด์

7 ถูกครับ!!! next

8 ผิดครับ… next

9 2. ข้อใดปัจจัยต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช?
ก. ดิน ข. อากาศ ค. น้ำ ง. ไฟ

10 ถูกครับ!!! next

11 ผิดครับ… ผิดครับ… next

12 3. ข้อใดคืออวัยวะสำคัญการสืบพันธุ์ของพืช?
ก. ลำต้น ข. ใบ ค. ดอก ง. ราก

13 ถูกครับ!!! next

14 ผิดครับ… next

15 4.ข้อใดไม่ปัจจัยต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช?
ก. คลอโรฟิลล์ ข. แมลง ค. น้ำ ง. แสงสว่าง

16 ถูกครับ!!! next

17 ผิดครับ… next

18 5. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของดอก?
ก. ลำต้น ข. ใบ ค. ราก ง. กลีบดอก

19 ถูกครับ!!! next

20 ผิดครับ… next

21 END


ดาวน์โหลด ppt วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google