งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเดิน ทางไกล โดย นายสมหมาย พิทักษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเดิน ทางไกล โดย นายสมหมาย พิทักษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเดิน ทางไกล โดย นายสมหมาย พิทักษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

2 จุดประสงค์ 1. บอกความหมายของ การเดินทางไกลได้ 2. วางแผนการจัด กิจกรรมเดินทางไกลได้ 3. จัดกิจกรรมเดิน ทางไกลได้

3 ความหมาย การเดินทางไกล หมายถึง การเดินทางจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมี การกำหนดระยะทาง เส้นทาง และกิจกรรมที่ เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม กิจกรรม

4 ประโยชน์การเดิน ทางไกล 1. ฝึกความอดทนและ ความไม่ประมาทความ รอบคอบของสมาชิก 2. ฝึกให้สมาชิกยุว กาชาดรู้จักการเตรียม ตัวและเตรียมสิ่งที่ จำเป็นในการเดิน ทางไกล

5 ประโยชน์การเดิน ทางไกล 3. ฝึกให้สมาชิกรู้จัก สังเกตและมีความจำดี 4. ทำให้เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ และทำงาน เป็นขบวนการหมู่พวก 5. ทำให้สมาชิกชื่นชม ธรรมชาติ และเรียนรู้ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

6 การวางแผนการเดิน ทางไกล เป็นกิจกรรมพิเศษ สามารถจัดได้ทุก ระดับชั้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ สมาชิกมีความอดทนอยู่ ในระเบียบวินัย รู้จัก ช่วยตนเอง รู้จักอยู่และ ทำงานร่วมกับผู้อื่น

7 การวางแผนการเดิน ทางไกล มีดังนี้ 1. การวางแผนเดินทางไกล แบบไม่พักแรม 1.1 เขียนโครงการ 1.2 ขออนุมัติโครงการต่อ นายกหมู่ยุวกาชาด 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการ 1.4 สำรวจเส้นทางและ จัดทำแผนที่

8 1.5 ขออนุญาตผู้ปกครอง 1.6 ประชุมชี้แจงสมาชิก ยุวกาชาด ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว 1.7 ปฏิบัติกิจกรรมเดิน ทางไกล 1.8 ประเมินผล 1.9 สรุป - รายงาน

9 2. การวางแผนเดิน ทางไกลแบบพักแรม ยุวกาชาดระดับ 3 อาจจัด กิจกรรมเดินทางไกลและ อยู่ค่ายพักแรมนอก สถานศึกษา หรือออก ต่างจังหวัด จำเป็นต้อง เพิ่มขั้นตอน โดยขอ อนุญาตต้นสังกัด /

10 2. การวางแผนเดิน ทางไกลแบบพักแรม มีรายละเอียดโครงการ / กำหนดการ / แผนที่สังเขป ที่ตั้ง / ค่ายพักแรม / หนังสือ ยินยอมจากผู้ปกครอง เมื่ออนุมัติแล้วดำเนินการ ได้

11 การเตรียมตัวในการเดิน ทางไกล 1. การเตรียมตัวส่วนบุคคล 1.1 การเตรียมสุขภาพ ร่างกายให้สมบูรณ์ 1.2 การเตรียมเครื่องใช้ ส่วนตัว

12 ข้อแนะนำในการบรรจุ เครื่องหลัง 1. เครื่องหลัง ควรให้มี ขนาดเหมาะสม 2. การบรรจุสิ่งของลงใน เครื่องหลัง 3. อาหารสด ควรจัด เมนูอาหาร ชนิดทำง่าย ใช้เวลาประกอบไม่นาน

13 การเตรียมตัวในการเดิน ทางไกล 2. การเตรียมตัวของหน่วย 2.1 การจัดเตรียม เครื่องใช้ประจำหน่วย เช่น หม้อข้าว / หม้อแกง / กระทะ / ถังน้ำฯลฯ 2.2 การจัดเตรียมอาหาร ของหน่วย คำนึงถึงความ เพียงพอกับจำนวน สมาชิกฯ

14 การปฏิบัติตนระหว่าง การเดินทางไกล 1. อย่าเดินเหยียบย่ำต้นข้าว และพืชต่างๆที่ปลูกไว้ 2. อย่าหักหรือถอนต้นไม้และ พืชต่างๆที่ปลูกไว้ 3. อย่าต้อนปศุสัตว์ให้แตก กระจาย 4. อย่ารื้อถอนรั้ว หรือห้ามหยิบ ฉวยโดยพลการ 5. ไม่ควรเดินตามทางรถไฟ 6. การเดินทางไกลไม่ใช่เป็น การ ” แข่งขันการเดิน ”

15 การรักษาสุขภาพอนามัย ระหว่างเดินทางไกล 1. สุขภาพทาง กาย 2. สุขภาพจิต 3. การรักษา อนามัยผู้อื่น

16 กิจกรรมที่ควรจัดในการ เดินทางไกล - การผจญภัย - แผนที่ เข็มทิศ - การสังเกตและจำ - การ สำรวจ - การรายงานแบบเรียงความ หรือร้อยกรอง - การสังเกตและจำ - การ สำรวจ - บุกเบิก - ธรรมชาติศึกษา ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การเดิน ทางไกล โดย นายสมหมาย พิทักษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google