งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวใจ Heart นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวใจ Heart นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวใจ Heart นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

2 ระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ ระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ เป็นระบบเลือดแบบปิด ซึ่งทำหน้าที่ ลำเลียงอาหาร แก็สออกซิเจน ไปสู่ เซลล์ต่างๆ และนำแก็ส คาร์บอนไดออกไซด์และของเสียต่างๆ ออกจากเซลล์ รักษาสมดุลของร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ต่อสู้และ ป้องกันสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งเชื้อโรคที่ เข้าสู่ร่างกาย ระบบไหลเวียนเลือด ประกอบด้วย หัวใจหลอดเลือด และ เลือด

3 หัวใจ Heart หัวใจ (Heart) เป็นอวัยวะที่ประกอบขึ้นด้วย กล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ หัวใจ ) ด้านหน้าระหว่างปอดทั้ง 2 ข้าง เหนือกับบังลม (Diaphragm) โดยค่อนข้างซ้ายเล็กน้อย หัวใจเป็น อวัยวะที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อทั้งหมด ภายใน กลางทำหน้าที่เปรียบเสมือนปม 2 อันทํางานพร้อม กัน หัวใจจะวางตัวอยู่ในถุงตันที่เรียกว่า เยื่อหุ้ม หัวใจ (Pericardial sac) เป็น Fibrous connective tissue หุ้มหัวใจไว้ ภายในถุงมีของเหลวหล่อลื่นอยู่ เพื่อป้องกันอันตรายจากการเสียดสีกับอวัยวะ ข้างเคียงขณะที่หัวใจมีการบีบและคลายตัว

4 ผนังด้านนอกของหัวใจจะมีหลอดเลือดโคโร นารี (Coronary) ทั้งหลอดเลือดแดงและหลอด เลือดดำ ทำหน้าที่นำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ หัวใจ ภายในหัวใจมีลักษณะเป็นโพรงมี 4 ห้อง โดยแบ่งเป็นห้องบน 2 ห้อง เรียกว่า เอเตรียม (Atrium) ห้องล่าง 2 ห้อง เรียกว่า เวนตริเคิล (Ventricle) หัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้ายมีลิ้น ไบคัสพิด (Bicuspid) คั่นอยู่ ส่วนห้องบนขวาและ ล่างขวามีลิ้นไตรคัสพิด (Tricuspid) คั่นอยู่ ซึ้งลิ้น ทั้งสองนี้ทำหน้าที่คอยปิด - เปิด เพื่อไม่ให้เลือด ไหลย้อยกลับ หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดโดยการ บีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นจังหวะ ทำให้เลือดไหลไปตามหลอดเลือดต่างๆ หลอด เลือดแดงจะขยายตัวตามจังหวะการบีบตัวของ หัวใจ เราสามารถจับจังหวะนี้ได้ตรงตำแหน่ง หลอดเลือดที่อยู่ใกล้กับผิวหนัง เรียกว่า ชีพจร (Pulse)

5 The Heart Pulmonary Artery Superior Venacava Aorta Pulmonary Vein Pulmonary Semilunar Vale Right Atrium Tricuspid Valve Right Ventricle Left Atrium Aortic Semilunar Vale Bicuspid Valve Left Ventricle

6 หัวใจ

7

8

9

10 กระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ห้องเอเตรียมขวาจะรับเลือดจากหลอดเลือดดำซุพีเรีย เวนาคาวา (Superior Venacava) ซึ่งนำเลือดจากศีรษะและ แขน และรับเลือดจากหลอดเลือดดำอินฟีเรีย เวนาคาวา (Inferior Venacava) ซึ่งนำเลือดมาจากลำตัวและขาเข้าสู่ หัวใจ เมื่อเอเตรียมขวาบีบตัว เลือดจะเข้าสู่เวนตริเคิลขวาโดย ผ่านลิ้นไตรคัสพิด จากนี้เมื่อเวนตริเคิลบีบตัว เลือดจะผ่าน ลิ้นพัลโมนารี เซมิลูนาร์ (Pulmonary Semilunar Value) ซึ่ง เปิดเข้าสู่หลอดเลือดแดงพัลโมนารี (Pulmonary Artery) หลอดเลือดนี้นำเลือดไปยังปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก็ส โดย ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และรับออกซิเจน เลือดที่มี ออกซิเจนสูงนี้จะไหลกลับสู่หัวใจทางหลอดเลือดดำพัลโมนารี (Pulmonary Vein) เข้าสู่ห้องเอเตรียมซ้าย เมื่อเอเตรียมซ้าย บีบตัว เลือดก็จะผ่านลิ้นไบคัสพิด เข้าสู่ห้องเวนตริเคิลซ้าย แล้วเวนตริเคิลซ้ายบีบตัวดันเลือดให้ไหลผ่านลิ้นเอออร์ติก เซ มิลูนาร์ (Aortic Semilunar Value) เข้าสู่เอออร์ตา (Aorta) ซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ จากเอออร์ตาจะมีหลอดแตก แขนงแยกไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

11 กระบวนการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด

12 ลักษณะการบีบตัว – คลายตัวของหัวใจ

13 คำศัพท์ Right Atrium = หัวใจห้องบนขวา Right Ventricle = หัวใจ ห้องล่างขวา Left Atrium = หัวใจห้องบนซ้าย Left Ventricle = หัวใจ ห้องล่างซ้าย Tricuspid Valve = ลิ้นหัวใจไตรคัสปิดวาล์ว ( กั้นระหว่างหัวใจห้องบน ขวากับล่างขวา ) Bicuspid Valve (Mitral Vale)= ลิ้นหัวใจไบคัสปิดวาล์ว ( กั้นระหว่าง หัวใจห้องบนซ้ายกับล่างซ้าย ) Pulmonary Vale = ลิ้นหัวใจพัลโมนารีเซมิลูนาร์ ( กั้นระหว่างหัวใจ ห้องล่างขวากับเส้นเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี ) Aortic Vale = ลิ้นหัวใจเอออร์ติกเซมิลูนาร์ ( กั้นระหว่างหัวใจห้องล่าง ซ้ายกับเส้นเลือดเอออร์ตา ) Pulmonary Artery = เส้นเลือดพัลโมนารี อาร์เทอรี ( รับเลือดจากห้องล่างขวาไปฟอกที่ปอด ) Pulmonary Vein = เส้นเลือดพัลโมนารีเวน ( รับเลือดจากปอดส่งเข้า หัวใจห้องล่างซ้าย ) Superior Venacava = เส้นเลือดสุพีเรียเวนาคาวา ( รับเลือดดำจาก ร่างกายส่วนบน เช่น ศีรษะ คอ ไหล่ ไปที่ห้องบนขวา ) Inferior Venacava = เส้นเลือดอินฟีเรียเวนาคาวา ( รับเลือดดำจาก ร่างกายส่วนล่าง เช่น ขา เอว ลำตัว ไปที่ห้องบนขวา )

14 ให้นักเรียนศึกษากลไกการทำงานของหัวใจจากวีดีโอต่อไปนี้

15 The End


ดาวน์โหลด ppt หัวใจ Heart นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน วิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google