งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แผนกลยุทธ์ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แผนกลยุทธ์ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แผนกลยุทธ์ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่ 5 กรกฎาคม 2547 (ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547)

2 2 ปัจจุบัน ปี พ.ศ. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) แผนระดับชาติ หลังแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพ ของประเทศไทย (2547-2554) กรอบนโยบายนาโนเทคโนโลยี แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (2545-2549) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (2544-2553) กรอบนโยบายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 กรอบเวลาของแผนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (2547-2556)

3 3 สถานภาพของแผนต่าง ๆ แผนกลยุทธ์ด้าน ว&ท แผน ICT แผน biotechnology แผน nanotechnology แผนโลหะและวัสดุ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. อยู่ระหว่างการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ อยู่ระหว่างเสนอ ครม. กำลังจัดทำแผน

4 4 กระบวนการจัดทำ แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) มิ.ย. 45 ระดมความคิดความต้องการ ว&ท ของภาคเอกชน และภาคสังคม 6 ครั้ง ม.ค.-พ.ค. 45 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง (SWOT analysis และกรอบ ความคิดเพื่อยกร่างแผน) ลำดับขั้นตอนการทำงาน มิ.ย. 45- เม.ย.46 ยกร่างแผนกลยุทธ์ฯนำเสนอคณะ อนุกรรมการ (5 ครั้ง) กนวท. (3 ครั้ง) ปรับแก้แผนและเสนอ ครม. 13 ส.ค. 46 ครม. พิจารณาร่างแผนกลยุทธ์ฯ ก.ย.-พ.ย. 46 ปรับแผนกลยุทธ์ฯ ตามข้อเสนอแนะของ ครม. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ นายกอปร กฤตยากีรณ (ประธาน) นายไพจิตร เอื้อทวีกุล นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายโอฬาร ไชยประวัติ นายวิโรจน์ ตันตราภรณ์ นายสมภพ อมาตยกุล นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการ สวทช. (เลขานุการ) ผู้แทน สศช./ สป. วท./ สวทช.(ผู้ช่วยเลขานุการ) คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ นรม.หรือ รองนรม.ที่ นรม.มอบหมาย(ประธาน) รมว. วท. / รมว. ทก. (รองประธาน) ปลัดกระทรวง 9 กระทรวง ผู้แทนจากองค์กรรัฐและเอกชน 10 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 ท่าน ผู้อำนวยการ สวทช. (เลขานุการ) ผู้แทน สศช./ สป. วท./ สวทช.(ผู้ช่วยเลขานุการ)

5 5 Input Process Output ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ กรอบแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน ประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สวทช. เป็นหน่วยงาน หลักในการจัดทำแผนฯ โดยจะผลักดันแผนโดย ใช้กลไกของ NSTC ประชุม NSTC จัดตั้งคณะอนุกรรมการ ฯ คณะอนุกรรมการฯ ให้ความ เห็นชอบแนวทางการจัดทำ แผนฯ โดยใช้ SWOT Analysis Workshop 1 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และกำหนดเป้าประสงค์ ( วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์หลัก ) หน่วยงานต่าง ๆ ส่ง การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนา ว & ท และขององค์กร ร่างเป้าประสงค์ และ SWOT Analysis ของการพัฒนา ว & ท ของประเทศ ไทย ฝ่ายเลขาฯ ยกร่าง เอกสารประกอบการ ประชุม

6 6 Workshop 1 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และกำหนดเป้าประสงค์ ( วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์หลัก ) ร่างเป้าประสงค์ และ SWOT Analysis ของการพัฒนา ว & ท ของประเทศ ไทย Workshop 2 กำหนดกลยุทธ์ Comment จาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาฯ ยกร่าง เอกสารประกอบการ ประชุม กลยุทธ์การพัฒนา ว & ท และ รายละเอียด แผนงาน / โครงการ โดยสังเขป Workshop 3 แนวทางการปรับองค์กร / กลไก และการติดตามประเมินผล Comment จาก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายเลขาฯ ยกร่าง เอกสารประกอบการ ประชุม รายละเอียดโครงการ ที่สอดคล้องกับกล ยุทธ์ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง แนวทางการปรับ องค์กร / กลไกการ ติดตามประเมินผล และหลักเกณฑ์การ พิจารณาโครงการที่ สอดรับกับแผนฯ Input Process Output

7 7 Workshop 3 แนวทางการปรับองค์กร / กลไก และการติดตามประเมินผล แนวทางการปรับ องค์กร / กลไกการ ติดตามประเมินผล และหลักเกณฑ์การ พิจารณาโครงการที่ สอดรับกับแผนฯ พิจารณาโครงการที่สอดรับกับ แผนฯ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก workshop 3 และพัฒนาเป็น โครงการขับเคลื่อนแผนชุด แรก รายละเอียดโครงการ ที่สอดคล้องกับกล ยุทธ์ที่หน่วยงานส่ง เข้ามาเพิ่มเติม แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ( พ. ศ. 2545-2549) ฉบับ สมบูรณ์ นำเสนอแผนฯ ต่อ NSTC เพื่อขอความเห็นชอบ นำเสนอแผนฯ ต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อขอความ เห็นชอบ ความต้องการ ว & ท ในภาค เอกชน และโครงการ ที่ริเริ่ม โดยภาคเอกชน Input Process Output หมายเหตุ : มีการประชุมผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ประกอบ การในภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวด ล้อม 6 ครั้ง มีการประชุมคณะอนุกรรมการ 8 ครั้ง มีการประชุมผู้แทนกระทรวง 4 ครั้ง มีการประชุมคณะทำงาน 7 ครั้ง

8 8 แนวทางการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในปัจจุบัน การใช้อุปสงค์เป็นตัวนำการพัฒนา การมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การเลือกพัฒนาในด้านที่ประเทศมีโอกาส และศักยภาพ มิใช่การลงทุนที่กระจายในวง กว้าง การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (ประเมินผลได้)

9 9 ไต้หวัน: วิสัยทัศน์: Green Silicon Island เป้าหมาย R&D: GERD/GDP = 3% (ปี 2010) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป้าหมาย : life science, energy, ICT,nanotechnology, environment, mechatronics system เกาหลี: วิสัยทัศน์: เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ G7 ด้าน ว&ท เป้าหมาย R&D: GERD/GDP = 4% (ปี 2025) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป้าหมาย : biotechnology, nanotechnology, system-on-chip design, telecommunications ญี่ปุ่น: วิสัยทัศน์: Contribute to the World’s Scientific Knowledge, international competitiveness, sustainable development, safety and quality of life เป้าหมาย R&D: รัฐลงทุน 24 trillion yen ใน 5 ปี วิทยาศาสต์และเทคโนโลยีเป้าหมาย : life science, nanotechnology and materials, ICT, environmental sciences จีน: วิสัยทัศน์: frog leap development of technology เป้าหมาย R&D: GERD/GDP = 1.5% (ปี 2005) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป้าหมาย : biotechnology, ICT, new materials, ICT, space and aviation,advanced manufacturing technology อินเดีย: วิสัยทัศน์: Frontier Science and Cutting Edge Technologies, เป้าหมาย R&D: GERD/GDP = 2% (ปี 2007) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป้าหมาย : biotechnology, nanotechnology, space, electronics, atomic energy,oceanography วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ สิงคโปร์: วิสัยทัศน์: Fostering world-class scientific research and nurturing world-class scientific talent for a vibrant knowledge-based Singapore เป้าหมาย R&D: รัฐลงทุน S$ 4 billions (ภายในปี 2001-2005) วิทยาศาสต์และเทคโนโลยีเป้าหมาย : biotechnology, nanotechnology, ICT, manufacturing technology, material science and engineering มาเลเซีย: วิสัยทัศน์: Promote S&T competence for international competitiveness while ensuring environmental conservation & sustainable development เป้าหมาย R&D: GERD/GDP = 1.5% (ปี 2010) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป้าหมาย : biotechnology, advanced materials, ICT, aerospace, energy

10 10 Major Global Technology and Business Trends ** source: World Information Technology and Services Alliance 1.อุตสาหกรรมด้าน ICT ยังคงครองอันดับหนึ่งของมูลค่าในตลาดโลก 1.1 มูลค่าตลาด ICT ของโลกในปี 2001 อยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านล้านเหรียญ** 1.2 นวัตกรรมที่สำคัญในอนาคตอันใกล้ได้แก่ Ultra-wideband : ความเร็ว 45 เท่าของ Wi-Fi WiMax :เครือข่ายไร้สายรัศมีเกือบ 50 กิโลเมตร RFID :ป้ายสินค้าที่แสดงหมายเลขอ้างอิงด้วยความถี่วิทยุ ซอฟต์แวร์กำจัดสแปม OLED : Organic light-emitting diodes MRAM :เร็วกว่า DRAM 10 เท่า Bioinformatics 2.5 - source: * www.accessexcelence.org * www.researchandmarket.com and Deutsche Bank | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - Biotechnology* Nanotechnology* ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 2.อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกกำลัง เคลื่อนตัวไปสู่ “ เศรษฐกิจโมเลกุล ” (Molecular Economy) โดยมี 2 เทคโนโลยีสำคัญเป็นแรงขับเคลื่อน คือ เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโน เทคโนโลยี

11 11 Source: IMD 2003 สถานภาพของประเทศไทย GERD/GDP vs. GDP per capita Key S&T indicators innovative capacity vs. GDP per capita Source: IMD 2003 Source: WEF 2001-2002

12 12 จุดอ่อน - จุดแข็ง SWOT Analysis : S&T

13 13 อุปสรรค -โอกาส

14 14 ภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ บูรณาการกับระบบเศรษฐกิจและสังคมของไทย คุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม ข้าว กุ้ง ไก่ Biotech Nanotech New materials ICT ยาง เซรามิกส์ อัลลอย โพลีเมอร์ ซิลิกอน แอนนิเมชั่น มัลติมีเดีย ไมโครชิป ซอฟต์แวร์ มันสำปะหลัง อาหารสุขภาพ วัสดุการแพทย์ missile drugs ตรวจกรองโรค วัสดุเคลือบนาโน พลังงานสะอาด สินค้า OTOP สิ่งแวดล้อม กำลังคน โครงสร้างพื้นฐาน ความตระหนัก สังคมเรียนรู้ การแข่งขันที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชน

15 15 พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน การผลิต พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงและ สืบแหล่งที่มา พัฒนาระบบการจัดการ IP มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 20 แห่ง จัดตั้ง Biopark Infrastructure & Institutions สร้างความตระหนักถึงความ ปลอดภัยในการบริโภค ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้ชุมชนใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ท้องถิ่น พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบ HACCP, GMP, ISO, GHP มีกำลังคน ว&ท ด้านอาหารไม่ต่ำกว่า 30,000 คน โดยเป็นนักวิจัยด้านอาหาร ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน Education & Human resources Public awareness and support breeding, fermentation, metabolic engineering, nutragenomics E-commerce, logistics, traceability, bioinformatics hi-throughput screening active packaging, membrane, waste utilization Materials technology ICT Biotechnology Core Technologies Food เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อเป็น ครัวของโลก nanobiotechnology Nanotechnology food science, microbiology, genetics, ecology, toxicology Scientific Knowledge ต้วอย่าง: ภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ บูรณาการกับอุตสาหกรรมอาหาร

16 16 Supply Chain Shrimp Cluster: ตัวอย่างของบูรณาการภาคปฏิบัติ เป้าหมาย: (1) รักษาส่วนแบ่งตลาดโลกได้อย่างน้อย 30% มูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท (2) มีกำลังคน ว&ท 1,500 คนและนักวิจัย 300 คน ค่าใช้จ่าย R&D 1 ล้านบาท/คน/ปี Outcome S&T Effort PROCESSING ผู้แปรรูป, โรงน้ำแข็ง, ผู้ผลิตหีบห่อ, องค์กรรับรอง ให้บริการมาตรฐาน, บริการขนส่ง HATCHERY & NURSERY ฟาร์มเพาะฟัก, ฟาร์มอนุบาล BROODSTOCK BIOTEC FARMING ฟาร์มเลี้ยง,ผู้ผลิตอาหารเคมีภัณฑ์,กรมประมง, สมาคมผู้เลี้ยงกุ้ง EXPORT ผลิตพ่อแม่พันธุ์ดีทดแทน การจับจากธรรมชาติได้ 50% ลูกกุ้งสุขภาพดี (เพิ่มอัตราการรอดให้ได้ 50%) ฟาร์มได้มาตรฐาน GAP, CoC - โรงงานได้มาตรฐาน GMP 90% - มีนวัตกรรมอาหารพร้อม รับประทาน -ทราบข่าวกรองด้านตลาด -มีส่วนร่วมในการสร้าง มาตรฐานสากล โปรแกรมฝึกอบรมและให้ คำปรึกษา โปรแกรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตลูกกุ้ง กฎระเบียบและการ จัดการสถานแปรรูป พัฒนา Intelligence Unit และนักเจรจาทางการค้า NBC, BMC, R&D networks ศูนย์ไบโอเทค, มหาวิทยาลัย เอกชน BIOTEC, กรมประมง, มหาวิทยาลัย กรมประมง กรมประมง, สถาบันอาหาร, สวทช. ก.พาณิชย์, ก. สาธารณสุข, กรมประมง ผู้ส่งออก

17 17 เป้าหมายโดยรวม: สัดส่วนสถานประกอบการที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 35% และสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มจากสินค้า และบริการที่ใช้ความรู้ (knowledge-based industries) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD เพิ่มความสามารถในการจัดการตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่น อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าจุดกึ่งกลางของ IMD Core technologies: 1) ICT 2) Biotechnology 3) Material Technology 4) Nanotechnology KBS Core Technologies Enabling Environment National Innovation System (Clusters) Human Resources วิสัยทัศน์: ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เป็นสังคมความรู้ที่แข่งขันได้ ในสากล มีความมั่นคง และประชาชนมีชีวิตที่ดี การแข่งขันที่ยั่งยืนเศรษฐกิจชุมชนคุณภาพชีวิต/สิ่งแวดล้อม สังคมเรียนรู้ กรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T 2013)

18 18 –วิสัยทัศน์ –เป้าหมาย –กลยุทธ์ –มาตรการ –แนวทางปฏิบัติ –กลไกการบริหารแผนไปสู่การ ปฏิบัติ –การติดตามประเมินผล องค์ประกอบของแผน –องค์ประกอบทุกส่วนต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน –ปัจจุบันได้มีการให้ความสำคัญต่อมาตรการและแนวทาง ปฏิบัติว่าต้องมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม

19 19 Food Auto- mobile TextileHealthTourism Software & Microchip Bio Industry สร้างความตระหนัก ด้าน ว&ท แผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) 4 Core Technologies Scientific Knowledge life science, physics, math, computer, material science Economy Society Youth Environment The Underprivileged OTOP 2 พัฒนากำลังคน 5 ปรับระบบบริหารจัดการ พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต Bio technology ICT Materials technology Nano technology 1 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

20 20 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต “ใช้คลัสเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการเพิ่มขีดความสามารถ ทางเทคโนโลยีและผลิต ภาพภาคการผลิต ยกระดับ เศรษฐกิจ ชุมชนและ คุณภาพบริการทางสังคม” เป้าหมาย เกิดคลัสเตอร์ที่เป็นรูปธรรมใน สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อาทิ กุ้ง ยานยนต์ ซอฟต์แวร์ เป็น ต้น ผู้ประกอบการในเครือข่ายร้อยละ 50 ยกระดับความสามารถทาง เทคโนโลยีของตนขึ้น 1 ระดับ (ระดับ1:แรงงาน,ระดับ2:ทักษะ,ระดับ3:เทคโนโลยี, ระดับ4:วิจัย และพัฒนา) แนวทางดำเนินการ ที่ทำได้ทันที มาตรการสำคัญ พัฒนาการเชื่อมโยง และร่วมมือกันเป็น เครือข่ายในรูปคลัส เตอร์ สร้างแรงจูงใจกระตุ้น การพัฒนา ความสามารถทาง เทคโนโลยีและ นวัตกรรมในคลัสเตอร์ สนับสนุนการพัฒนา คลัสเตอร์ OTOP จัดให้มีสำนักบริหาร จัดการคลัสเตอร์ โดย มอบหมายหน่วยงานที่ รับผิดชอบการพัฒนาแต่ละ อุตสาหกรรมโดยตรง ปรับเงื่อนไขการอุดหนุน ทางการเงินและการคลัง ให้สถาบันการศึกษาใน ส่วนภูมิภาคหนุนคลัสเตอร์ OTOP

21 21 “ สร้าง พัฒนา และนำเข้า บุคลากรความรู้ด้าน ว&ท เพื่อรองรับความ ต้องการของภาคเศรษฐกิจ และสังคม และเตรียมพร้อม เข้าสู่ สังคมความรู้” เป้าหมาย มีนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนมากพอในการพัฒนา เทคโนโลยีสำหรับอนาคต โดยเพิ่ม บุคลากรวิจัยให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 คนต่อประชากร 10,000 คน และมี ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อคนต่อปี บัณฑิตด้าน ว&ท มีคุณภาพสูงตรง ตามความต้องการตลาด ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การศึกษาด้าน ว&ท ในภูมิภาคอิน โดจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากำลังคนด้าน ว&ท แนวทางดำเนินการ ที่ทำได้ทันที มาตรการสำคัญ เร่งสร้างกำลังคนระดับสูง สร้างนักเทคโนโลยีโดย ใช้กลไกโครงการวิจัยขนาด ใหญ่ พัฒนาระบบการผลิต กำลังคนรองรับการพัฒนา ระยะยาว ให้ทุนการศึกษาระดับ มัธยมและปริญญาตรี เสริมความรู้ให้นัก อุตสาหกรรมให้ทันสมัย ตลอดเวลา ให้สถาบันวิจัยสามารถผลิต บุคลากรระดับมหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต นำเข้านักเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญา โทและเอกอย่างเพียงพอ พัฒนาโครงการวิจัยขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานใน ระยะยาว ส่งเสริมเด็กอัจฉริยะโดยเพิ่ม จำนวนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และ จัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประเทศเพื่อนบ้าน ขยายขอบเขตมาตรการ “ภาษี ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 150%” ให้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน ต่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ รับทราบและเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ

22 22 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสถาบัน “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แรงจูงใจ และขีด ความสามารถสถาบันเพื่อ กระตุ้นและสนับสนุนการ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม” เป้าหมาย ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ พัฒนาความสามารถทาง เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (technopreneur) แนวทางดำเนินการ ที่ทำได้ทันที มาตรการสำคัญ พัฒนาศูนย์แห่งความเป็น เลิศที่สำคัญ: ICT, Biotech, Nanotech,New Materials, Life Science พัฒนาอุทยาน วิทยาศาสตร์ พัฒนาบริการเทคนิค ทางด้าน ว&ท พัฒนาระบบแรงจูงใจ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ทดสอบ ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพ และระบบมาตร วิทยา ใช้กลไกตลาดภาครัฐสนับสนุนบริษัท ที่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยี ขยายมาตรการภาษีค่าใช้จ่าย R&D 200% ให้ครอบคลุมการบริจาคและการ ตั้ง professor chair ผลักดันให้เกิดโครงการที่ลงทุนด้าน การพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมตามเงื่อนไขส่งเสริมการ ลงทุนใหม่ ขยายโปรแกรมสนับสนุนเทคโนโลยี แก่อุตสาหกรรม ปรับนโยบายและการจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา

23 23 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความตระหนักด้าน ว&ท “กระตุ้นให้ประชาชน ตระหนักในความสำคัญมี ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับ ว&ท เพื่อให้เกิดแรงสนับสนุนใน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” เป้าหมาย ประชาชนมีความตระหนักและมี ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ว&ท ประชาชนใช้ ว&ท ในการ ประกอบอาชีพและยกระดับ คุณภาพชีวิต ประชาชนทุกตำบลมีแหล่งเรียนรู้ ด้าน ว&ท และสามารถผลิต เนื้อหาข้อมูลจากท้องถิ่นตนเอง ได้ แนวทางดำเนินการ ที่ทำได้ทันที มาตรการสำคัญ กระตุ้นการเรียนรู้และ ความคิดสร้างสรรค์ของ เยาวชนและประชาชน ส่งเสริมให้ นักวิทยาศาสตร์และ นักการเมืองเผยแพร่ ความรู้ทาง ว&ท พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ สื่อด้าน ว&ท เพิ่มโอกาสการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของ ประชาชนทั่วประเทศ สนับสนุนการแข่งขัน ทางวิชาการและการ ประดิษฐ์ ขยายโครงการค่าย วิทยาศาสตร์ ให้นักวิทยาศาสตร์ และนักการเมืองประชา เผยแพร่ความรู้และ ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของ ว&ท สนับสนุนการสร้าง ศูนยการเรียนรู้ของ ชุมชน เผยแพร่ความรู้และ ผลงานด้าน ว&ท ให้ เป็นที่น่าสนใจ ขยายบริการ โครงสร้างพื้นฐานด้าน สารสนเทศและการ สื่อสาร

24 24 กลยุทธ์ที่ 5 ปรับระบบบริหารจัดการด้าน ว & ท “ปรับปรุงระบบบริหาร จัดการด้าน ว&ท ให้มี เอกภาพและประสิทธิภาพ สูง” เป้าหมาย มีระบบบริหารจัดการด้าน ว&ท ที่มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลและดัชนี ว&ท ที่ ครบถ้วน ทันสมัย ได้ มาตรฐานสากล และนำไปใช้ อ้างอิงได้ แนวทางดำเนินการ ที่ทำได้ทันที มาตรการสำคัญ ปรับระบบบริหารจัดการ ด้าน ว&ท ให้มีเอกภาพ ปรับปรุงระบบการ ติดตามประเมินผลให้มี ประสิทธิภาพ ผลักดันให้มีหน่วยงานกำหนด นโยบายเพียงหน่วยงานเดียว จัดตั้งผู้บริหารวิทยาศาสตร์ ระดับสูง (CSO) ประจำกระทรวง หลัก ปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อการ แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐด้วยกัน และระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นครั้ง คราว ปรับศูนย์ข้อมูลด้าน ว&ท ที่มี อยู่ให้มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดย การเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน มอบหมายคณะทำงานที่มี ความเชี่ยวชาญในการติดตาม ประเมินผลดำเนินการดังกล่าว โดยมีความเป็นอิสระ

25 25 กลไกการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ ครม. กนวท. คณะทำ งาน เฉพาะกิจ หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก ระดับ นโยบาย ระดับ ผลักดัน แผน ระดับ ปฏิบัติ ผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง ผู้แทนจากภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน เลขานุการ กนวท.

26 26 ข้อมูลประกอบ

27 27 1. Cluster in Action

28 28 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และโบราณคดี ติดอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย Food เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อเป็นครัวของโลก Auto- mobile เป็นฐานการผลิตยานยนต์พาณิชย์ จักรยานยนต์ และชิ้นส่วนของโลก มูลค่าตลาดในประเทศ 90,000 ล้านบาทในปี 2549 มูลค่าซอฟต์แวร์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าตลาด Software อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยมีการผลิตระดับต้นน้ำ มีการออกแบบและสามารถผลิตไมโครชิปชั้นสูงเพื่อใช้ในประเทศ เช่น สมาร์ทการ์ด เป็นต้น Microchip Textile เป็นศูนย์กลางสิ่งทอ high end ในเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ Tourism เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย Health สินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพิ่มความสามารถในการจัดการและพัฒนา คุณภาพชีวิตให้แก่ท้องถิ่น Social Well-being

29 29 พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน การผลิต พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงและ สืบแหล่งที่มา พัฒนาระบบการจัดการ IP มีศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 20 แห่ง จัดตั้ง Biopark Infrastructure & Institutions Economy Society สร้างความตระหนักถึงความ ปลอดภัยในการบริโภค ส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ ส่งเสริมให้ชุมชนใช้เทคโนโลยี ชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ท้องถิ่น พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบ HACCP, GMP, ISO, GHP มีกำลังคน ว&ท ด้านอาหารไม่ต่ำกว่า 30,000 คน โดยเป็นนักวิจัยด้านอาหาร ไม่ต่ำกว่า 5,000 คน Education & Human resources Public awareness and support breeding, fermentation, metabolic engineering, nutragenomics E-commerce, logistics, traceability, bioinformatics hi-throughput screening packaging, membrane, waste utilisation Materials technology ICT Biotechnology Core Technologies กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) Food เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อเป็น ครัวของโลก nanobiotechnology Nanotechnology food science, microbiology, genetics, ecology, toxicology Scientific Knowledge

30 30 Supply Chain Shrimp Cluster: ตัวอย่างของบูรณาการภาคปฏิบัติ เป้าหมาย: (1) รักษาส่วนแบ่งตลาดโลกได้อย่างน้อย 30% มูลค่ามากกว่า 1 แสนล้านบาท (2) มีกำลังคน ว&ท 1,500 คนและนักวิจัย 300 คน ค่าใช้จ่าย R&D 1 ล้านบาท/คน/ปี Outcome S&T Effort PROCESSING ผู้แปรรูป, โรงน้ำแข็ง, ผู้ผลิตหีบห่อ, องค์กรรับรอง ให้บริการมาตรฐาน, บริการขนส่ง HATCHERY & NURSERY ฟาร์มเพาะฟัก, ฟาร์มอนุบาล BROODSTOCK BIOTEC FARMING ฟาร์มเลี้ยง,ผู้ผลิตอาหารเคมีภัณฑ์,กรมประมง, สมาคมผู้เลี้ยงกุ้ง EXPORT ผลิตพ่อแม่พันธุ์ดีทดแทน การจับจากธรรมชาติได้ 50% ลูกกุ้งสุขภาพดี (เพิ่มอัตราการรอดให้ได้ 50%) ฟาร์มได้มาตรฐาน GAP, CoC - โรงงานได้มาตรฐาน GMP 90% - มีนวัตกรรมอาหารพร้อม รับประทาน -ทราบข่าวกรองด้านตลาด -มีส่วนร่วมในการสร้าง มาตรฐานสากล โปรแกรมฝึกอบรมและให้ คำปรึกษา โปรแกรมถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตลูกกุ้ง กฎระเบียบและการ จัดการสถานแปรรูป พัฒนา Intelligence Unit และนักเจรจาทางการค้า NBC, BMC, R&D networks ศูนย์ไบโอเทค, มหาวิทยาลัย เอกชน BIOTEC, กรมประมง, มหาวิทยาลัย กรมประมง กรมประมง, สถาบันอาหาร, สวทช. ก.พาณิชย์, ก. สาธารณสุข, กรมประมง ผู้ส่งออก

31 31 Auto- mobile เป็นฐานการผลิตยานยนต์พาณิชย์ จักรยานยนต์ และชิ้นส่วนของโลก Economy Society กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) E-commerce, logistics, automation, automotive electronics, CAD/CAM/CAE, embedded software composite materials, metal & alloy, ceramic, rubber, mold & die Materials technology ICT Core Technologies สร้างความตระหนักให้ผู้บริโภค ใช้ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนใน ประเทศที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยร่วม มือกันพัฒนาสินค้ามาตรฐานและ ยกระดับความสามารถในการ ออกแบบ พัฒนาระบบ E-industry จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และรับรองคุณภาพ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ยานยนต์ (เครื่องยนต์ แม่พิมพ์) พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น แม่พิมพ์ machine tools เหล็กแผ่น/ เหล็กหล่อ Infrastructure & Institutions Public awareness and support พัฒนาวิศวกรและนักออกแบบด้าน ยานยนต์ พัฒนาหลักสูตรยานยนต์ร่วมระหว่าง สถาบันศึกษาและโรงงาน มีนักวิจัยด้านยานยนต์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ผลิตวิศวกรป้อนอุตสาหกรรม 4,000 คน Education & Human resources biodegradable plastic Biotechnology material science, metallurgy, thermodynamics, dynamics Scientific Knowledge Self-repaired part Nanotechnology

32 32 Supply Chain ตัวอย่าง Cluster in Action: Automotive Cluster เป้าหมาย: (1) เป็นฐานการผลิตยานยนต์ในเอเชีย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ (2) มีนักวิจัยด้านยานยนต์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 คน 2 nd /3 rd tier suppliers Raw Material Suppliers เครื่องหนัง, ยาง, พลาสติก, เหล็ก Assemblers 1 st tier suppliers - บุคลากรมีความสามารถในการวิจัย และพัฒนา - บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับ ความต้องการของอุตสาหกรรม - มีหลักสูตรการพัฒนาวิศวกรและ ช่างฝึมือ - ส่งเสริมผู้ผลิต SME’s ให้มีศักยภาพ - พัฒนาชิ้นส่วนสำคัญที่มีเทคโนโลยี ระดับสูงได้ในประเทศOutcome การมีอุตสาหกรรมยานยนต์และ ชิ้นส่วนที่เข้มแข็ง ยกระดับความสามารถในการออกแบบ และการผลิต - ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าและ มีความปลอดภัยในการใช้งาน - ผลิตสินค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม - พัฒนาชิ้นส่วนในเชิงพาณิชย์ -ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถทำ R&D ด้วย ตนเอง -มีความร่วมมือในเครือข่ายเพื่อการ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน - มีปริมาณการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ มากขึ้น มีการทำวิจัยและพัฒนาการออกแบบ และกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ภายในประเทศ OEMREM Supporting Industries mold/die and tools S&T Effort สถาบันยานยนต์, สำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม, DIP,BSID, TSAE, BOI,MTEC, NECTEC,สถาบันการศึกษา TAIA,TAPMA, FTI etc. การพัฒนาเทคโนโลยี พื้นฐานเพื่อ SME ’ s Supply Chain Development การพัฒนาและการจัดการ และเทคโนโลยีการออกแบบ การผลิตและการทดสอบ พัฒนามาตรฐาน จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ยานยนต์ การพัฒนาเทคโนโลยีการ ทดสอบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

33 33 Economy Society กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) มูลค่าตลาดในประเทศ 90,000 ล้านบาทในปี 2549 มูลค่าซอฟต์แวร์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าตลาด Software กระตุ้นให้ประชาชนและหน่วย งานต่าง ๆ ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และสินค้าที่ผลิตในประเทศ ส่งเสริมการใช้ open source software Public awareness and support SIPA กระตุ้นการขยายอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ เพิ่ม Software Parkเพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะ นักพัฒนาซอฟต์แวร์และ one stop service จัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานซอฟต์แวร์ ศูนย์จัดหา knowledge worker ในต่างประเทศ Infrastructure & Institutions มีบุคลากรด้าน software 70,000 คนในปี 2549 ฝึกอบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Education & Human resources web service, security, wireless, broadband, embedded sw, ERP, AI computer arts, CAD/CAM ICT Core Technologies information theory, human interface, software engineering, solid state physics Scientific Knowledge information theory, human interface, software engineering and architecture, grid computing Center of Excellence Biotechnology Nanotechnology Materials technology

34 34 หลักสูตร computer science, software engineering, software architecture, พัฒนา พื้นฐานภาษาอังกฤษด้าน ICT หลักสูตร การเรียน/การสอน ความสามารถทางภาษา Software engineers, architects, system analysts, programmers ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ บุคลากรเพื่องานวิจัย/พัฒนา บุคลากรระดับบริหารและปฏิบัติงาน ซอฟต์แวร์เอื้ออาทร ระบบงานพื้นฐาน/สนับสนุนด้าน ต่างๆ open source software/tools/materials การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานพื้นฐาน และงานสนับสนุน ซอฟต์แวร์ระบบงานซับซ้อนเฉพาะด้าน ระบบงานที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยุคใหม่ development tools, Web services, collaborative software การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานเฉพาะด้าน งานธุรกรรมร่วมระหว่างองค์กร Local and Overseas Customers ลูกค้าภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา e-Commerce e-Services ตัวอย่าง Cluster in Action: Software Cluster เป้าหมาย: (1) มูลค่าตลาดในประเทศ 90,000 ล้านบาทในปี 2549 และมีศักยภาพในการทำตลาดต่าง ประเทศเป็น 4 เท่าของตลาดในประเทศ (2) มีกำลังคนด้านซอฟต์แวร์ 70,000 คนในปี 2549 Supply Chain หลักสูตรได้มาตรฐาน มีคุณภาพ หลักสูตรที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของภาคการผลิต บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนา ตนเองใหเก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างบุคลากรระดับมืออาชีพด้าน ICT สามารถป้อนบุคลากรสู่ภาคการ ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ ความต้องการ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้าน ซอฟต์แวร์ สร้างประสบการณ์และความ ชำนาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สร้างงาน สร้างโอกาสให้ SME ลดการนำเข้าซอฟต์แวร์ราคาสูง จากต่างประเทศ สร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความรู้ เป็นฐานการผลิต เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและเอื้ออำนวยการทำธุร กรรมร่วมระหว่างองค์กร เปิดโอกาสการให้บริการไร้ พรมแดน การร่วมลงทุนกับ ต่างประเทศ สร้างพลวัตรและสร้างนวัตกรรมให้ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยOutcome SIPA, NSTDA กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างมาตรฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระจายสื่อการสอนแบบเปิดสู่สถาบันการศึกษา SIPA, NSTDA สถาบันการศึกษา งานค้นคว้า/วิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้น สูงยุคใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัย ศูนย์องค์ ความรู้ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ คลังข้อมูลผู้ชำนาญการฯ SIPA, NSTDA, ATCI, ATSI, BOI, สถาบัน การเงิน ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อ งานพื้นฐานและงานสนับสนุน การรับรอง มาตรฐานซอฟต์แวร์ สร้างความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนา ซอฟต์แวร์เชิง Service-Oriented ใช้ความรู้ ขั้นสูงและเทคโนโลยีสมัยใหม่ SIPA, NSTDA, ATCI, ATSI, BOI, สถาบัน การเงิน ภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างอุปสงค์ให้ภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างงานขนาดใหญ่จากภาครัฐ ป้องกันการ ละเมิดลิขสิทธิ์ road show สู่ต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การเงิน ก. ICT ก.พาณิชย์ ก.อุตสาหกรรม ก.ยุติธรรม ก.มหาดไทย S&T Effort

35 35 Economy Society กระตุ้นให้ภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความสนใจในการผลิตและใช้ ไมโครชิปที่ผลิตในประเทศ Public awareness and support Multi-Project Chip fabrication service Thailand Microelectronics Center (TMEC) Thailand IC Design Incubator (TIDI) Thailand Embedded System Association Infrastructure & Institutions ผลิตบุคลากรด้านอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงปีละ ประมาณ 3,000 คน TMEC ผลิตบุคลากร microelectronics ปีละ ประมาณ 80 คน Education & Human resources Product Design Technology Embedded System Microchip design and manufacturing ICT Core Technologies advanced ceramics and polymers Materials technology อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยมีการผลิตระดับต้นน้ำ มีการออกแบบและสามารถผลิตไมโครชิปชั้นสูงเพื่อใช้ในประเทศ เช่น สมาร์ทการ์ด เป็นต้น Microchip Scientific Knowledge solid state physics, semiconductor physics chemistry, molecular biology, quantum mechanics กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) nanoelectronics nanomaterials nanobiotechnology Nanotechnology Biotechnology

36 36 End Users บริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บริการ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ และ Smart card เป็นต้น Supply Chain เกิดอุตสาหกรรมออกแบบ IC สร้างมูลค่าเพิ่มใน ประเทศมากกว่า 3,000 ล้าน บาท/ปี เกิดอุตสาหกรรม Wafer Fabrication สร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า 400,000 ล้านบาท/ปี ลดต้นทุนการผลิต (logistics) ได้ 10% “Clustering effect” ทำให้ อุตสาหกรรมปลายน้ำมี ความยั่งยืน Wafer Fabrication Candidates จากภาคเอกชน (อาทิ Philips, Infineon, Oki) IC Design บริษัทเอกชน (อาทิ Silicon Craft, Digital Gateway) Outcome IC Packaging and Testing บริษัทเอกชนทั้ง MNCs และนักลงทุนท้องถิ่น ส่งเสริมการลงทุนและ พัฒนาความสามารถ ทางเทคโนโลยีของ นักลงทุนท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐาน (คลีนรูม ระบบก๊าซและน้ำ) S&T Effort พัฒนาหลักสูตรการออกแบบ IC และ Prototyping TIDI, มหาวิทยาลัย TMEC BOI, NSTDA ตัวอย่าง Cluster in Action: Microchip Cluster เป้าหมาย: (1) ยกระดับมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ E&E ที่ผลิตในประเทศจาก 30% เป็นมากกว่า 50% (~ 2 แสนล้านบาท) (2) ผลิตกำลังคน ว&ท สำหรับอุตสาหกรรมไมโครชิปปีละ 1,000 (รองรับการเกิดของโรงงาน 1-2 โรงต่อปี)

37 37 silkworm strain development, natural fiber nanoscience, chemistry, polymer science Economy Society E-commerce,logistics, fabric design, ERP, embedded software fiber synthesis, dyeing and finishing, machine and tools, technical textile Materials technology ICT Core Technologies Scientific Knowledge กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) Textile เป็นศูนย์กลางสิ่งทอ high end ในเอเชียใต้และเอเชียอาคเนย์ Biotechnology กระตุ้นให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี สะอาด ส่งเสริมให้ประชาชนนิยมตราสินค้าไทย และผ้าไทย ประกวดบริษัทสิ่งทอดีเด่น Public awareness and support พัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้านเทคโนโลยี การตลาด การผลิต และเทคโนโลยี จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สร้างโรงงานต้นแบบขนาดเล็ก ศูนย์พัฒนาตัวอย่าง และต้นแบบผลิตภัณฑ์ Sizing Center ศูนย์บริการและฝึกอบรมซอฟต์แวร์สิ่งทอ Infrastructure & Institutions พัฒนานักเทคโนโลยีเส้นใยและนักออกแบบ เครื่องนุ่งห่ม ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ บริหารหลักสูตรสิ่งทอ ถ่ายทอดความรู้จากบริษัท LSEs ไปยัง SMEs ให้มีหลักสูตรสหกิจ Education & Human resources nanomaterials Nanotechnology

38 38 Core Technologies เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบ จัดการของเสีย/มลพิษใน โรงแรม/ที่พัก/การเดินทาง /การจัดการน้ำ/ไฟฟ้า ecology, biodiversity, environmental science, geography, archeology, anthropology, sociology Economy Society ระบบตรวจสอบคนเข้าเมือง ระบบการ link การจองตัว, book โรงแรม เทคโนโลยีการสื่อสาร ดาวเทียม ระบบควบคุมการจราจรทาง อากาศ ICT Scientific Knowledge กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) ท่องเที่ยว Biotechnology การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ จัดการการท่องเที่ยว และดูแลรักษา ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน Public awareness and support ระบบข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ระบบสนับสนุนเพื่อการขุด/ค้นหาและ อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรโบราณคดีและ ความหลากหลายทางชีวภาพ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ Infrastructure & Institutions นักจัดการการท่องเที่ยวที่มีทักษะด้าน tourism management 300 คน หลักสูตรการจัดกาาการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ โบราณคดี และวัฒนธรรม Education & Human resources เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และโบราณคดี ติดอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย การบูรณะโบราณสถาน เช่น แนนักติโลซิส การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุ ภัณฑ์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว เช่น พลาสติกเลียนแบบ ธรรมชาติ กระดาษ recycle Nanotechnology Materials technology

39 39 life science, herbal medicine, toxicology, ecology Economy Society กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) เป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย สุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรู้ถึง โอกาสการทำธุรกิจ พัฒนาระบบประเมินและกำหนด มาตรฐานสมุนไพร โรงพยาบาล สถาน ดูแลผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนา Life Science Center Infrastructure and Institutional support Public awareness and support ์ ศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรด้าน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Education & Human resources medical image processing, health care information system Core Technologies ICT neutraceutical foods, herbal medicine, pharmacogenomics Biotechnology medical matierials Materials technology Scientific Knowledge Nanotechnology

40 40 Proteomics, pharmacogenomics, molecular biology and genetics, biophysics, immunology เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาธุรกิจชีวภาพสมัยใหม่ สร้างรายได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่ง เพิ่มการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ อุตสาหกรรม ชีวภาพ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพ แก่ประชาชน ระบบปกป้องสิทธิข้อมูลพันธุกรรม ส่วนบุคคล สร้าง bio-park หรือ bioincubator พัฒนา life science centre for excellence ส่งเสริม TNCs ลงทุน R&D ในไทย พัฒนา venture capital Infrastructure and Institutional support ์ นำเข้าบุคลากรความรู้ สร้าง bio-entrepreneurs Education & Human resources bioinformatics, health-care personal information system (smart card), high throughput screening เทคโนโลยีหลัก ICT DNA fingerprinting, drug delivery system, gene therapy, protein engineering Biotechnology membrane, capsule Materials technology Scientific Knowledge Bionanopartele synthesis and application Nanotechnology Public awareness and support กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556)

41 41 Economy Society food science, microbiology, material science สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า จากภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ ว&ท ในการยกระดับคุณภาพสินค้า Public awareness and support Scientific Knowledge มีเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ขยาย Internet ชุมชน, E-commerce ส่งเสริม IP สำหรับภุมิปัญญาไทย พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาไทย Infrastructure & Institutions ์ พัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมและ ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ประกอบการ จัดอบรมด้าน GHP Education & Human resources computer aided design, E-commerce fermentation, herbal characterisation packaging, natural dyeing, ceramics Materials technology ICT Biotechnology Core Technologies กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) สินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ร้อยละ 80 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ขยายกิจกรรมคลีนิค เทคโนโลยี Nanotechnology

42 42 Biocontrol Bioenergy Economy Society กรอบแผนกลยุทธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2547 – 2556) เพิ่มความสามารถในการจัดการและพัฒนา คุณภาพชีวิตให้แก่ท้องถิ่น Social Well-being Environment The Underprivileged Youth biodiversity, ecology, medical science, ergonomics สร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก การวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อใช้ ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และขจัดความเชื่อที่ผิด ๆ Public awareness and support Scientific Knowledge พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเละ เครือข่ายโทรคมนาคม พัฒนาระบบบริการ on-line พัฒนาระบบ E-government, E-health Infrastructure & Institutions ์ พัฒนาการศึกษาทั่วประเทศให้มี คุณภาพ E-learning, E-education พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะใน 2 ภาษา Education & Human resources internet, telecommunications, E-commerce recyclable material, solar cell, fuel cell, biomaterial Materials and Nanotechnology ICT Biotechnology Core Technologies Nanotechnology

43 43 2. กำลังคนด้าน ว&ท

44 44 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ปีการศึกษา 2542-2543 ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

45 45 เปรียบเทียบกำลังการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ที่มา : Science & Engineering Indicators 2002 และกระทรวงศึกษาธิการ

46 46 พยากรณ์ความต้องการกำลังคนด้าน ว&ท สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2556 Growth rateกำลังคนด้าน ว&ท อาหาร 1 10%25,549คน (2556) ยานยนต์ 1 12%34,532คน (2556) ซอฟต์แวร์ 2 >30%70,000คน (2549) ไมโครชิป 3 17%30,000คน(2556) สิ่งทอ 1 12%12,411คน (2556) หมายเหตุ: 1. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2. องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (SIPA) 3. ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

47 47 พยากรณ์ความต้องการกำลังคนด้าน ว&ท สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปี 2556 หมายเหตุ: คำนวณจากฐานข้อมูลเดิมของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

48 48 3. Center of Excellence

49 49 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในประเทศไทย (Center of Excellence : CoE) สถานภาพปัจจุบัน ยังไม่มีการให้คำนิยามที่ชัดเจน โดยทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเป็นศูนย์วิจัย เฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง ที่มีความล้ำหน้าในเรื่องนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น สถาบันวิจัยที่ทำงานวิจัยพื้นฐานหรือทฤษฎี และสถาบันที่วิจัยที่ทำงานวิจัย ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรม ยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ CoE จากรัฐบาล ปัจจุบัน ศูนย์วิจัยเฉพาะทางอาจจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ศูนย์วิจัยที่ทำวิจัยเพียงอย่างเดียว 2) ศูนย์วิจัยที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบด้วย

50 50 สถาบันวิจัยเฉพาะทางในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ : มีจำนวน 20 แห่ง เน้นงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ (สิ่งทอ) และงานวิจัยพื้นฐาน มหิดล : มีจำนวน 14 แห่ง เน้นงานวิจัยด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรศาสตร์ : มีจำนวน 24 แห่ง เน้นงานวิจัยสาขาเกษตร เชียงใหม่ : มีจำนวน 3 แห่ง เน้นงานวิจัยสาขาเกษตร พลังงาน วัสดุศาสตร์ life science เทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น : มีจำนวน 7 แห่ง เน้นงานวิจัยสาขาทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร การแพทย์ สงขลานครินทร์ : มีจำนวน 7 แห่ง เน้นงานวิจัยสาขาทรัพยากรทางทะเล สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชีวการแพทย์ การเกษตร KMITL : มีจำนวน 4 แห่ง เน้นงานวิจัยสาขาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ IT เทคโนโลยี การเกษตร KMUTT: มีจำนวน 3 แห่ง เน้นงานวิจัยสาขาวัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์) อุตสาหกรรมการ เกษตรและชีวเคมี สถาบันวิจัยเฉพาะทางใน สวทช. มีจำนวน 94 แห่ง เน้นงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในประเทศไทย (Center of Excellence : CoE)

51 51 ออสเตรเลีย ลาขาวิจัย : ต้องทำงานวิจัยในสาขาใหม่ และมีความสำคัญ สิทธิพิเศษ : ได้เงินอุดหนุนนานสูงสุด 9 ปี สถานภาพปัจจุบัน : มีจำนวน 11 แห่ง ในปี 2000 แคนาดา สาขาวิจัย : เน้นงานวิจัยในสาขายานยนต์ จีโนม สิ่งแวดล้อม และด้านสังคม สิทธิพิเศษ: ได้รับเงินอุดหนุนเป็นระยะเวลา สูงสุด 7 ปี จำนวน 2 ครั้ง สถานภาพปัจจุบัน : มีจำนวน 18 แห่ง ในปี 2000 จีน สาขาวิจัย: เน้นงานวิจัยพื้นฐาน และ งานวิจัยในสาขาใหม่ๆ สิทธิพิเศษ : ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพิ่มขึ้น สถานภาพปัจจุบัน : - ญี่ปุ่น สาขาวิจัย : IT, อาหาร, ทรัพยากร, สุขภาพ, พลังงาน สิทธิพิเศษ : ได้รับเงินอุดหนุนเป็น ระยะเวลา 5 ปี สถานภาพปัจจุบัน : มีจำนวน 44 แห่ง และจะเพิ่มขึ้นอีก 25 แห่งภายในปี 2002 เกาหลีใต้ สาขาวิจัย : งานวิจัยพื้นฐาน และงาน ประยุกต์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สิทธิพิเศษ : ได้รับเงินอุดหนุนเป็นระยะ เวลา 9 ปี สถานภาพปัจจุบัน : มีจำนวน 48 แห่ง ตัวอย่างศูนย์แห่งความเป็นเลิศในต่างประเทศ ฟินแลนด์ สาขาวิจัย : material, automation, genetics สิทธิพิเศษ : ได้รับเงินอุดหนุนเป็น ระยะเวลา 5 ปี สถานภาพปัจจุบัน : ปี 1999 มี 17 แห่ง และ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 26 แห่งภายในปี 2007

52 52 ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย นโยบายและมาตรการ ควรมีการมอบหมายให้มีหน่วยงายที่ทำหน้าที่คัดเลือก รับรองสถานะ และประเมินผล การดำเนินงานของ CoE รัฐบาลควรให้สิทธิพิเศษแก่ CoE โดยการให้เงินอุดหนุนระยะยาว และใช้กลไกการ ประเมินเป็นเครื่องมือในการตัดสินการเพิ่ม/ลด/ยกเลิกสิทธิในการรับเงินอุดหนุน หลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นหน่วยงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัย/กระทรวง เป็นเครือข่ายนักวิจัยจากหลายหน่วย งาน / เป็นกลุ่มนักวิจัย งานวิจัยที่ทำต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ระดับ โลกและมีผลกระทบสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย ทีมนักวิจัยต้องมีความสามารถเป็นเลิศในสาขาเฉพาะทางนั้นๆ ซึ่งอาจพิจารณาจาก ผลงานวิจัยที่ผ่านมา จำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ จำนวนการจดสิทธิ บัตรทั้งในและต่างประเทศ การติดตามประเมินผล ออกกฎบังคับให้ CoE ส่งรายงานประจำปีให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแล ให้มีการประเมินผลทุกๆ 3 ปี และควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินให้มีีความเหมาะสม อยู่เสมอ

53 53 4. ปัจจัยย่อยด้าน โครงสร้างพื้นฐานทาง ว&ท

54 54 ปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์

55 55 ปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางวิทยาศาสตร์

56 56 ปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt 1 แผนกลยุทธ์ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556) โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google