งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจประมงและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดย ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการรองเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจประมงและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดย ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการรองเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจประมงและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดย ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการรองเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

2 ความสำคัญ ของภาค การเกษตร แรงงานภาคการเกษตรเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศไทย ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ1

3 ความสำคัญ ของภาค การเกษตร เกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีปัญหาความยากจนสูงสุด ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ อาชีพรายได้สุทธิ ( บาทต่อครัวเรือน ต่อปี ) ลูกจ้างทั้งหมด 313,080 - ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ นักวิชาการ / บริหาร เสมียนพนักงาน (White Collar) 389,844 - ผู้ปฏิบัติงานในการผลิต / ก่อสร้าง คนงานเกษตร คนงานทั่วไป 190,896 เกษตรกร ( ไม่รวมรายได้นอก เกษตร ) 22,411 2

4 แรงกดดันจาก “... โลกาภิวัฒน์...” 3

5 4

6 ห่วงโซ่ การผลิตสินค้าประมงแช่ เยือกแข็งเพื่อการส่งออก จับจากธรรมชาติ ประมง พื้นบ้าน ประมง พาณิชย์ ท่าเทียบเรือ / แพปลา สถานแปรรูป เบื้องต้น โรงงานแช่ แข็ง คลังสินค้า และการ ส่งออก 5

7 ห่วงโซ่ การผลิตสินค้าประมงแช่ เยือกแข็งเพื่อการส่งออก จากการเพาะเลี้ยง พ่อแม่ พันธุ์ ฟาร์ม เลี้ยง โรงเพาะ ฟัก สถานแปร รูปเบื้องต้น โรงงานแช่ แข็ง คลังสินค้ า ตลาด / แพ ส่งออก 6

8 ปัญหา และอุปสรรคใน อุตสาหกรรมอาหารทะเล ต้นน้ำต้นน้ำ กลางน้ำกลางน้ำ ปลายน้ำ  ขาดแคลนวัตถุดิบจับจากทะเลและการ เพาะเลี้ยง จากโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome)  ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น  ราคาวัตถุดิบขาดเสถียรภาพ  ขาดแคลนวัตถุดิบจับจากทะเลและการ เพาะเลี้ยง จากโรคระบาด EMS (Early Mortality Syndrome)  ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น  ราคาวัตถุดิบขาดเสถียรภาพ  ปัญหาการถูกกล่าวหาด้านการใช้แรงงาน เด็ก และแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรม  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  มาตรการสุขลักษณะและการกีดกันทาง การค้า เช่น ยาปฎิชีวนะ, การกำหนดค่า MRLs, มาตรฐานด้านแรงงาน  ปัญหาการถูกกล่าวหาด้านการใช้แรงงาน เด็ก และแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรม  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  มาตรการสุขลักษณะและการกีดกันทาง การค้า เช่น ยาปฎิชีวนะ, การกำหนดค่า MRLs, มาตรฐานด้านแรงงาน  วิกฤติเศรษฐกิจในตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมให้ มีการทำการประมงอย่างยั่งยืนของประเทศคู่ ค้า  มาตรการทางการค้า อาทิ AD กุ้งขาว, การ ตัดสิทธิประโยชน์ GSP ของสหภาพยุโรป เป็นต้น  วิกฤติเศรษฐกิจในตลาดหลัก เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมให้ มีการทำการประมงอย่างยั่งยืนของประเทศคู่ ค้า  มาตรการทางการค้า อาทิ AD กุ้งขาว, การ ตัดสิทธิประโยชน์ GSP ของสหภาพยุโรป เป็นต้น 7

9 ปัญหา และอุปสรรคใน อุตสาหกรรมอาหารทะเล 8

10 ปั จจัยนำไปสู่ความสำเร็จ 3 S. Quality Control Contract Farming Help Self Groups. + Safety + Security + Sustainability + สนับสนุนเงินส่งเสริม (Sources of funds) + จัดหาปัจจัยการผลิต (Provide Material) + การให้ความรู้ (Knowledge) + การเพิ่มทักษะประสบการณ์ (Skill) + การรับซื้อผลผลิต (Marketing) + จัดตั้งสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย + การสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมการค้า + มีความร่วมมือและประสานกันได้ดีกับ เกษตรกร ชาวประมง โดยมีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา + มีความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานรัฐที่ กำกับดูแล + มีระบบการควบคุมสุขลักษณะที่ดีตลอดห่วงโซ่ นับตั้งแต่การเพาะเลี้ยงจนถึงการส่งออก อาทิ GAP CoC GMP HACCP ISO + มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อยกระดับ มาตรฐานการผลิตให้ได้รับการยอมรับ + มีความสามารถผลิตสินค้าได้ หลากหลายตามความต้องการของ ลูกค้า + มีระบบการจัดการขนส่งสินค้าที่มี ประสิทธิภาพสามารถส่งมอบสินค้า ได้ตรงเวลา 9

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจประมงและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดย ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการรองเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการธุรกิจประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google