งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จั ดทำโดย นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เข้าสู่ บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จั ดทำโดย นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เข้าสู่ บทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จั ดทำโดย นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เข้าสู่ บทเรียน

2 บทเรียนเรื่อง กราฟ จบบทเรียน 1. กราฟคอลัมน์ 2. กราฟกรวย 3. กราฟเส้น 4. กราฟวงกลม 5. กราฟแท่ง 6. กราฟแผนภูมิ พื้นที่ 7. กราฟ XY ( กระจาย ) 8. กราฟหุ้น 9. กราฟพื้นผิว 10. กราฟ แผนภูมิโดนัท 11. กราฟ แผนภูมิฟอง 12. กราฟ แผนภูมิเรดาร์ ข้อมูลของ กราฟ

3 ประเภทกราฟเหมาะสำหรับ กราฟคอลัมน์เปรียบเทียบข้อมูลเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมักใช้กับจำนวนของสิ่งต่างๆ เช่น จำนวนเงิน จำนวนคน กราฟแท่งรูปทรงกรวยเหมือนกราฟแท่ง แต่แสดงค่าข้อมูลเป็นรูปทรงกรวย กราฟเส้นแสดงค่าข้อมูลและแนวโน้มภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กราฟวงกลมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด กราฟแท่งเหมือนกราฟแท่งแนวตั้ง เพียงแต่แท่งกราฟจะอยู่ในแนวนอน กราฟพื้นที่คล้ายกับเส้น แต่จะแสดงให้เห็นผลรวมและแนวโน้มผลรวมของข้อมูลทั้งหมด กราฟกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข 2 กลุ่ม เพื่อการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น ( linear regression ) หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขหลายชุด เพื่อดูการแบ่งช่วงหรือจับ กลุ่มของข้อมูล กราฟหุ้นใช้แสดงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ ( ที่ประกอบไปด้วย ค่าสูงสุด, ต่ำสุดและค่าอื่นๆ ) ณ แต่ละจุดของเวลาภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมากมักใช้กับราคาหุ้นเพราะสามารถ แสดงราคาสูงสุด - ต่ำสุด และราคาปิดได้ดี กราฟพื้นผิวใช้หาจุดสมดุลของผลลัพธ์จากตัวแปร 2 ตัว โดยตังหนึ่งอยู่ทางแกน X และอีกตัวอยู่ทาง แกน Y พื้นผิวในกราฟที่มีสีเดียวกัน คือจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองให้ ผลลัพธ์ออกมาเท่าหรือใกล้เคียงกัน กราฟรูปโดนัทคล้ายกราฟวงกลมแต่ซับซ้อนกว่า เพราะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปได้ กราฟฟองสบู่คล้ายกับกราฟ XY ( scatter ) แต่มีตัวแปรได้ถึง 3 ตัวโดยตัวที่ 3 จะแสดงด้วยขนาดของ ฟองสบู่ กราฟเรดาร์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแต่ละชุดในรูปของขอบเขตพื้นที่ข้อมูลชุดนั้นๆ ครอบครองโดยข้อมูลแต่ละชุดจะมีจุศูนย์กลางร่วมกัน กลับสู่เมนู

4 1. กราฟคอลัมน์ กลับเข้าสู่ บทเรียน

5 2. กราฟกรวย กลับเข้าสู่ บทเรียน

6 3. กราฟเส้น กลับเข้าสู่ บทเรียน

7 4. กราฟวงกลม กลับเข้าสู่ บทเรียน

8 5. กราฟแท่ง กลับเข้าสู่ บทเรียน

9 6. กราฟแผนภูมิ พื้นที่ กลับเข้าสู่ บทเรียน

10 7. กราฟ XY ( กระจาย ) กลับเข้าสู่ บทเรียน

11 8. กราฟหุ้น กลับเข้าสู่ บทเรียน

12 9. กราฟพื้นผิว กลับเข้าสู่ บทเรียน

13 10. กราฟ แผนภูมิโดนัท กลับเข้าสู่ บทเรียน

14 11. กราฟ แผนภูมิฟอง กลับเข้าสู่ บทเรียน

15 12. กราฟ แผนภูมิเรดาร์ กลับเข้าสู่ บทเรียน Hiperlink

16 เข้าสู่คำถาม

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 จบการ นำเสนอ

27 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จั ดทำโดย นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ เข้าสู่ บทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google