งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง จัดทำโดย กราฟ นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง จัดทำโดย กราฟ นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง จัดทำโดย กราฟ นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าสู่บทเรียน

2 บทเรียนเรื่องกราฟ 1.กราฟคอลัมน์ 7.กราฟ XY (กระจาย) 2.กราฟกรวย
8.กราฟหุ้น 3.กราฟเส้น 9.กราฟพื้นผิว 4.กราฟวงกลม 10.กราฟแผนภูมิโดนัท 5.กราฟแท่ง 11.กราฟแผนภูมิฟอง 6.กราฟแผนภูมิพื้นที่ 12.กราฟแผนภูมิเรดาร์ ข้อมูลของกราฟ จบบทเรียน

3 กลับสู่เมนู ประเภทกราฟ เหมาะสำหรับ กราฟคอลัมน์
เปรียบเทียบข้อมูลเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมักใช้กับจำนวนของสิ่งต่างๆ เช่น จำนวนเงิน จำนวนคน กราฟแท่งรูปทรงกรวย เหมือนกราฟแท่ง แต่แสดงค่าข้อมูลเป็นรูปทรงกรวย กราฟเส้น แสดงค่าข้อมูลและแนวโน้มภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กราฟวงกลม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละค่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด กราฟแท่ง เหมือนกราฟแท่งแนวตั้ง เพียงแต่แท่งกราฟจะอยู่ในแนวนอน กราฟพื้นที่ คล้ายกับเส้น แต่จะแสดงให้เห็นผลรวมและแนวโน้มผลรวมของข้อมูลทั้งหมด กราฟกระจาย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข 2 กลุ่ม เพื่อการวิเคราะห์แบบเชิงเส้น ( linear regression ) หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขหลายชุด เพื่อดูการแบ่งช่วงหรือจับกลุ่มของข้อมูล กราฟหุ้น ใช้แสดงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ (ที่ประกอบไปด้วย ค่าสูงสุด, ต่ำสุดและค่าอื่นๆ ) ณ แต่ละจุดของเวลาภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมากมักใช้กับราคาหุ้นเพราะสามารถแสดงราคาสูงสุด - ต่ำสุด และราคาปิดได้ดี กราฟพื้นผิว ใช้หาจุดสมดุลของผลลัพธ์จากตัวแปร 2 ตัว โดยตังหนึ่งอยู่ทางแกน X และอีกตัวอยู่ทางแกน Y พื้นผิวในกราฟที่มีสีเดียวกัน คือจุดที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสองให้ผลลัพธ์ออกมาเท่าหรือใกล้เคียงกัน กราฟรูปโดนัท คล้ายกราฟวงกลมแต่ซับซ้อนกว่า เพราะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปได้ กราฟฟองสบู่ คล้ายกับกราฟ XY ( scatter ) แต่มีตัวแปรได้ถึง 3 ตัวโดยตัวที่ 3 จะแสดงด้วยขนาดของฟองสบู่ กราฟเรดาร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแต่ละชุดในรูปของขอบเขตพื้นที่ข้อมูลชุดนั้นๆครอบครองโดยข้อมูลแต่ละชุดจะมีจุศูนย์กลางร่วมกัน กลับสู่เมนู

4 1.กราฟคอลัมน์ กลับเข้าสู่บทเรียน

5 2.กราฟกรวย กลับเข้าสู่บทเรียน

6 3.กราฟเส้น กลับเข้าสู่บทเรียน

7 4.กราฟวงกลม กลับเข้าสู่บทเรียน

8 5.กราฟแท่ง กลับเข้าสู่บทเรียน

9 6.กราฟแผนภูมิพื้นที่ กลับเข้าสู่บทเรียน

10 7.กราฟ XY (กระจาย) กลับเข้าสู่บทเรียน

11 8.กราฟหุ้น กลับเข้าสู่บทเรียน

12 9.กราฟพื้นผิว กลับเข้าสู่บทเรียน

13 10.กราฟแผนภูมิโดนัท กลับเข้าสู่บทเรียน

14 11.กราฟแผนภูมิฟอง กลับเข้าสู่บทเรียน

15 12.กราฟแผนภูมิเรดาร์ Hiperlink กลับเข้าสู่บทเรียน

16 นำเสนอ Hiperlink เข้าสู่คำถาม

17 คำถาม 1.ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ก.ไก่ ข.ไข่ ค.ถูกทุกข้อ ง.ไม่มีใครรู้

18 ถูกต้องครับ คำถามถัดไป

19 คำถาม =เท่าไร ก.0 ข.1 ค.2 ง.3

20 ถูกต้องครับ คำถามถัดไป

21 คำถาม =เท่าไร ก.0 ข.1 ค.2 ง.3

22 ถูกต้องครับ คำถามถัดไป

23 คำถาม 4. 1*1=เท่าไร ก.0 ข.1 ค.2 ง.3

24 ถูกต้องครับ คำถามถัดไป

25 คำถาม *1/1=เท่าไร ก.0 ข.1 ค.2 ง.3

26 ถูกต้องครับ จบการทำข้อสอบ จบการนำเสนอ

27 คุณตอบผิด จบการทำแบบทดสอบ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง จัดทำโดย กราฟ นายเทวา หาระโคตร ปวช.2 กลุ่ม.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google