งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับการ นำเสนอ วิวัฒนาการของธรร มาภิบาล ความหมายของธรร มาภิบาล หลักธรรมาภิ บาล แนวคิดและ รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับการ นำเสนอ วิวัฒนาการของธรร มาภิบาล ความหมายของธรร มาภิบาล หลักธรรมาภิ บาล แนวคิดและ รูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ลำดับการ นำเสนอ วิวัฒนาการของธรร มาภิบาล ความหมายของธรร มาภิบาล หลักธรรมาภิ บาล แนวคิดและ รูปแบบ

3 วิวัฒนาการของ ธรรมาภิบาล ในช่วงต้น พ. ศ. 2523 ธนาคารโลก (World Bank) และกองทุน นานาชาติ ได้เข้ามามีบทบาทในการ สนับสนุนและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับ การปกครองที่ดี หรือที่เรียกกันทั่วไป ว่า “Good Governance” หรือ ธรรมาภิ บาล

4 ธรรมาภิบาล เป็น แนวคิดที่ใช้ในสาขารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ โดย เป็นคำ ที่อยู่รวมกับกลุ่มคำ ประชาธิปไตย ประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน วิวัฒนาการของ ธรรมาภิบาล

5 ธรรมาภิบาลเป็น มิติใหม่ที่เน้นบทบาทของ ผู้บริหารในการที่จะ ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ - มีการตรวจสอบ สามารถประเมินผลงานได้ อย่างชัดเจน - มีการแข่งขันเพื่อการ จัดการบริการที่ดีขึ้น วิวัฒนาการของ ธรรมาภิบาล

6 ความหมายของ ธรรมาภิบาล 1. องค์การ สหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) ธรรมาภิบาล คือ การมี ส่วนร่วมของประชาชน และสังคมอย่างเท่าเทียม กัน และมีคำตอบพร้อม เหตุผลที่สามารถชี้แจง กันได้

7 2. United Nations and Development Programme (UNDP) ธรรมาภิบาล หมายถึง การดำเนินงานของภาค การเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจที่จะจัดการ กิจการของประเทศในทุกระดับ ประกอบด้วยกลไก กระบวนการ และสถาบันต่าง ๆ ที่ประชาชนและกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์ ปกป้องสิทธิ ของตนเองตามกฎหมาย และแสดงความเห็นที่ แตกต่างกันบนหลักการของการมี ส่วนร่วม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การ ส่งเสริมหลักนิติธรรม ความหมายของ ธรรมาภิบาล

8 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ. ศ.2542 การบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็น แนวทางสำคัญในการจัดระเบียบ ให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค ประชาชน ความหมายของธรร มาภิบาล

9 4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีความมุ่งหมายให้บรรลุ เป้าหมายตามที่มาตรา 6 บัญญัติไว้ คือ - เกิดประโยชน์สุขของประชาชน - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ - มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น - มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ สถานการณ์ - ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนอง ความต้องการ - มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ ความหมายของ ธรรมาภิบาล

10

11

12

13

14

15 15 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พศ 2542 1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไป ตามกฎหมาย การกำหนดกฎ กติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดโดย คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก 2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนให้ ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ 3. หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิด โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่ สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ 5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความ รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้น ในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับ ผลดีและผลเสียจากการ กระทำของตน 6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้ สมบูรณ์ยั่งยืน 9 Good Governance

16

17

18

19

20 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและ การทำงานเพื่อตอบสนอง ความคาดหวังและความ ต้องการของประชาชนที่มี ความสลับซํบซ้อนหลาก หลาย และเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและ การทำงานเพื่อตอบสนอง ความคาดหวังและความ ต้องการของประชาชนที่มี ความสลับซํบซ้อนหลาก หลาย และเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทำงาน ให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่าย ต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ระชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทำงาน ให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่าย ต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ระชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกำกับดูแล ตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจและสามารถตรวจสอบ ได้ รวมทั้งทำให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคม โดยรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกำกับดูแล ตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจและสามารถตรวจสอบ ได้ รวมทั้งทำให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อสังคม โดยรวม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีด สมรรถนะสูงบุคลากรมีความ พร้อมและความสามารถในการ เรียนรู้คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีด สมรรถนะสูงบุคลากรมีความ พร้อมและความสามารถในการ เรียนรู้คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 20

21

22


ดาวน์โหลด ppt ลำดับการ นำเสนอ วิวัฒนาการของธรร มาภิบาล ความหมายของธรร มาภิบาล หลักธรรมาภิ บาล แนวคิดและ รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google