งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า

2

3 อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า คือ พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็น วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนาที่ปฏิบัติ สืบทอดกันมา หรือเป็นการแสดง ออกถึงความเชื่อทางศาสนา

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การเสริมสร้างความดีงาม และความ บริสุทธิ์ของผู้ร่วมพิธีกรรมเป็นพื้นฐาน

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ศาสนพิธีต่าง ๆ ที่กระทำกันในศาสนาพุทธ เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมาย ซึ่ง การประกอบพิธีกรรมนั้น ต้องอาศัยความ ร่วมแรงร่วมใจของคน เพื่อให้สังคมเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า - สำรวมกาย - สำรวมวาจา - สำรวมใจ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า พระสงฆ์ถือเป็น พุทธสาวก นำอาหารมา ถวาย

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การใส่บาตรเป็นวิธีการถวายอาหารพระสงฆ์

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 1. ขณะรอให้ทำจิตตั้งมั่นโดยไม่เจาะจง 2. ก่อนตักบาตร กล่าวคำอธิษฐานว่า สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 2. ก่อนตักบาตร กล่าวคำอธิษฐานว่า สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ ขอจง เป็นเครื่องนำมาซึ่งความสิ้นกิเลสเถิด

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ขณะตักบาตรควรถอดรองเท้า 4. ควรตักข้าวให้เต็มทัพพี 5. อย่าเอาทัพพีเคาะขอบบาตร 6. ขณะตักบาตรควรมีกิริยานอบน้อม 7. อย่าชวนพระสนทนาขณะตักบาตร

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 8. ถวายดอกไม้ธูปเทียน 9. เมื่อตักบาตรแล้ว อธิษฐานดังนี้

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทาฯ สรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็น สรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการ กล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแต่ ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 10. อย่าเอาเงินใส่บาตร 11. เมื่อบาตรพระเต็ม ควรหาภาชนะมาใส่ 12. ไม่ฆ่าสัตว์เจาะจงมา ทำอาหารถวายพระ 13. หลังตักบาตรควร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ทำบุญตักบาตร

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า. อธิบายความหมาย ขั้นตอนการ ปฏิบัติและความดี งามที่เกิดจาก การปฏิบัติพิธีกรรม ต่าง ๆ ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google