งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับพลังแสงทิพย์ด้วยตัวเอง 1. บูชาพระรัตนตรัยหรือพระศาสดาองค์ใดก็ได้ที่ ท่านเคารพ นับถือ ไหว้พระสวดมนต์แล้วขอ ขมาพระรัตนตรัยได้โปรดให้อภัยในสิ่งที่ลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับพลังแสงทิพย์ด้วยตัวเอง 1. บูชาพระรัตนตรัยหรือพระศาสดาองค์ใดก็ได้ที่ ท่านเคารพ นับถือ ไหว้พระสวดมนต์แล้วขอ ขมาพระรัตนตรัยได้โปรดให้อภัยในสิ่งที่ลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รับพลังแสงทิพย์ด้วยตัวเอง 1. บูชาพระรัตนตรัยหรือพระศาสดาองค์ใดก็ได้ที่ ท่านเคารพ นับถือ ไหว้พระสวดมนต์แล้วขอ ขมาพระรัตนตรัยได้โปรดให้อภัยในสิ่งที่ลูก เคยผิดพลาดพลั้งไปด้วย กาย วาจา ใจ ตั้งแต่ ชาติแรกจนถึงชาติปัจจุบัน ลูกตั้งใจจะไม่ทำ ผิดศีล ผิดจากคิดชั่ว พูดโกหกพูดหยาบคาย ไร้สาระ จะคิดถึงและขอโมทนาบุญกับพระ รัตนตรัย ไม่กลัวความตายเพื่อลูกจะได้ไปอยู่ กับพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระนิพพาน ถ้านับถือ ศาสนาอื่นก็ขอโทษพระศาสดาของท่าน ขอ ติดตามไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าของท่านเมื่อตาย แล้ว

3

4

5

6

7

8 2. เอาจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือพระศาสดา ของท่าน แล้วนึกเอาภาพพระพุทธรูปหรือพระ ศาสดามาประทับที่เต็มใบหน้าของเรา แล้วนึก เอาจิตของเราเข้าไปไว้ในพระวรกายของพระ ศาสดาที่ตรงกลางระหว่างคิ้ว ภาวนาพระคาถา 5 คำ นะ โม พุท ธา ยะ จิตดูลมหายใจเข้าออก พร้อมกับคำภาวนา จนจิตเป็นหนึ่งกับพระ คาถา คือจิตไม่คิดไปนอกเรื่องจากมโนภาพ พระศาสดา ที่เรากำหนดจดจำเอาไว้ในใบหน้า และลมหายใจเข้าออก

9

10

11

12

13

14 วิธีกล่าวขอรับพลังแสงทิพย์ นิพพาน ข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรม ธรรมบิดา ผู้มีพระมหาเมตตา ต่อปวงสรรพ สัตว์ทั้ง 3 โลก ลูกนี้ต่ำต้อยมีบุญน้อย ลูก มองเห็นภัยอันตรายใหญ่ ในนรกโลก มนุษย์ โลก เทวพรหมโลก ลูกไม่ปรารถนาที่จะมา เวียนว่ายตายเกิด เป็นคน เทวดา พรหมอีก ต่อไป ลูกตั้งใจจะเป็นคนดี มีศีล 5 ครบ เคารพ พระรัตนตรัย ขอติดตามองค์สมเด็จพระ พิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าพระ นิพพานทันใดในชาตินี้

15 ลูกกราบขออนุโมทนาสาธุ กับบุญบารมี ของท่านผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทุกๆพระองค์ มี องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย คุณ พ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ เทพเทวดาพรหม ทั้งหมด ขอได้โปรดประทานพลังบุญแห่งแสง ทิพย์นิพพาน พุ่งเข้ามาตรงกลางระหว่างคิ้ว และตา ส่องสว่างเข้ามาลบล้าง กิเลส ตัณหา อุปาทาน อวิชชา อกุศลกรรม ให้หมดไปเร็วไว

16 จิตลูกจะได้ขาวสะอาดสดใส มีปัญญา ทั้งทางโลก ทางธรรม ด้วยประกายแสงทิพย์ อริยธรรม ขอได้โปรดประทานอนุญาต ให้กาย ทิพย์ของลูกเข้าไปนั่งอยู่บน ดอกบัวแก้ว ใน พระวรกายขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษี บรมธรรมบิดา ขอดอกบัวแก้วหมุนตามเข็ม นาฬิกาเป็นทักษิณาวัตร หมุนด้วยความรัก เคารพบูชา และโมทนาสาธุกับบุญบารมี ของ องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกพระองค์ หมุนเพื่อเพิ่มบารมีทั้ง 10 ทัศของลูกให้เต็ม

17 หมุนเพื่อตัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อวิชชา โรคภัยไข้เจ็บ บาปกรรม ให้หมดไปเร็ว ไว หมุนเพื่ออุทิศส่วนกุศล แผ่เมตตาฝากให้ เจ้ากรรมนายเวร ญาติมิตร สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ให้หลุดพ้นภัย จากการเวียนว่ายตายเกิด มีปัญญาฉลาด เข้าใจในพลังแสงทิพย์นิพพาน ถึงอริยมรรค อริยผลทั่วทุกคน ทุกท่านด้วย เทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง


ดาวน์โหลด ppt รับพลังแสงทิพย์ด้วยตัวเอง 1. บูชาพระรัตนตรัยหรือพระศาสดาองค์ใดก็ได้ที่ ท่านเคารพ นับถือ ไหว้พระสวดมนต์แล้วขอ ขมาพระรัตนตรัยได้โปรดให้อภัยในสิ่งที่ลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google