งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแบ่งแยกอำนาจ และ สถาบันทางการเมือง ความหมาย และการจัดตั้งสถาบันทาง การเมือง ที่มาของสถาบันทางการเมือง คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแบ่งแยกอำนาจ และ สถาบันทางการเมือง ความหมาย และการจัดตั้งสถาบันทาง การเมือง ที่มาของสถาบันทางการเมือง คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแบ่งแยกอำนาจ และ สถาบันทางการเมือง ความหมาย และการจัดตั้งสถาบันทาง การเมือง ที่มาของสถาบันทางการเมือง คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน - การ ควบคุมตรวจสอบ 1

2 ความหมาย และการจัดตั้งสถาบัน ทางการเมือง กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่จัดตั้งสถาบัน/องค์กร ต่างๆของรัฐ “สถาบัน” เป็นนามธรรม เป็นภาพลักษณ์ ซึ่งอาจมีหลาย ฝ่าย หลายองค์กรรวมอยู่ในสถาบันนั้น เช่นสถาบัน พระมหากษัตริย์ สถาบันฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันฝ่าย บริหาร สถาบันฝ่าย ตุลาการ สถาบันทางทหาร การตีความอย่างกว้าง (ในทางการเมือง) เช่นสถาบัน พระมหากษัตริย์อาจรวมองค์พระมหากษัตริย์, ราชวงศ์, องคมนตรี, สำนักพระราชวัง และอาจรวมไปถึงโครงการ ในพระราชดำริ การตีความอย่างแคบ (ในทางอาญา) ต้องเป็นการ พิจารณาถึงการกระทำของตัวบุคคลเท่านั้น โดยสังเกต จากคำว่า “องค์พระมหากษัตริย์” “พระราชินีหรือรัช ทายาท” 2

3 สถาบันทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ เป็นการจัดตั้ง สถาบัน/องค์กร นั้นขึ้น โดยกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันนิติบัญญัติ สถาบัน ฝ่ายบริหาร สถาบันฝ่ายตุลาการ องค์กร เป็นหน่วยที่เป็นรูปธรรม เช่น องค์กรฝ่ายนิติ บัญญัติ คือ รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย 2 สภา มีสมาชิกสภา มีที่ตั้งสำนักงาน(รัฐสภา) มีผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ฝ่าย รัฐสภา องค์กรฝ่ายบริหาร คือ คณะรัฐมนตรี มีนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, และสำนักงานที่ตั้ง (บ้านพิษณุโลก) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั้งหมด องค์กรฝ่ายตุลาการ คือ ผู้พิพากษา, ตุลาการ, ที่ตั้งคือ ศาลแต่ละแห่ง องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีองค์กรใดบ้าง การสรรหาผู้ ดำรงตำแหน่งมีขั้นตอนกำหนดไว้ 3

4 ที่มาของสถาบันทางการเมือง การเข้าสู่ตำแหน่งของแต่ละสถาบันมีการกำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ 1. รัฐสภามาจากการเลือกตั้ง/การแต่งตั้ง(สภาสูง) 2. นายกรัฐมนตรีมาจาก ผู้นำเสียงข้างมาในสภา/มา จากการเลือกตั้งโดยตรง 3. ผู้พิพากษา/ตุลาการมาจากการสอบคัดเลือก/การ เสนอชื่อโดยประมุขฝ่ายบริหารและผ่านการรับรอง จากสภา (การมีส่วนแต่งตั้งจากประชาชน/การ แทรกแซงจากฝ่ายการเมือง?) 4. องค์กรอิสระมีกระบวนการสรรหา กับความเป็นกลาง ในการปฏิบัติหน้าที่ 4

5 5 K นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ

6 ในฝ่ายนิติบัญญัติมี 2 สภา ซึ่งมีความเท่าเทียมกัน หลักการสำคัญ – ผู้ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง เป็นผู้ที่มีฐานะสูงที่สุดในระบอบประชาธิปไตย ผล หากจะมีการถอดถอนผู้มาจากการเลือกตั้ง ผู้ มีอำนาจถอดถอนได้ ต้องมาจากการเลือกตั้งด้วย ดังนั้น สภาผู้แทนฯ จึงควรเป็นสภาที่มีศักดิ์และสิทธิ์ ไม่อยู่ภายใต้วุฒิสภา ข้อโต้แย้ง หากถือว่าวุฒิสภาเป็นสภาอาวุโส จากผู้ มีประสบการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทำหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบ กลั่นกรอง ก็อาจถือว่าเป็นสภา ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าสภาผู้แทนฯ 6

7 7

8 ฝ่ายบริหารตามที่กำหนในรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายกฯและรัฐมนตรี ในทางทฤษฎี ฝ่ายบริหาร (Executive Organ) ประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ฝ่ายรัฐบาล Government เป็นฝ่ายนโยบาย (ฝ่ายการเมือง) 2. ฝ่ายปกครอง Administration เป็นฝ่ายปฏิบัติการ รัฐมนตรีมี 2 ฐานะ คือเป็นฝ่ายรัฐบาล และเป็นฝ่ายปกครอง ใน ฐานะหัวหน้าสูงสุดผู้บังคับบัญชาแต่ละกระทรวง นอกจากนี้ ในส่วนราชการ แบ่งเป็น ราชการส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค (จังหวัด, อำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน) และส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต., กรุงเทพ/เมืองพัทยา) รวมถึงองค์กรภาครัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ (พิจารณาจากบุคลากร งบประมาณ สถานะทางกฎหมาย) 8

9 Kรัฐบาล ฝ่ายปกครอง 9

10 ฝ่ายตุลาการแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. ศาลทหาร 2. ศาลยุติธรรม มี 3 ชั้น คือ ชั้นต้น อุทธรณ์ ฎีกา 3. ศาลปกครอง มี 2 ชั้น คือชั้นต้น และสูงสุด (ระบบศาลคู่) 4. ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งผลของคำพิพากษาผูกพันทุกองค์กร (รัฐสภา รัฐบาล และศาล) ดังนั้น จึงควรอยู่เหนือทุกฝ่าย หลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษา จึงมีระบบการเลื่อน ขั้นแบบอัตโนมัติ (เว้นแต่จะปรากฏว่ามีความประพฤติชั่ว) การ ตรวจสอบการทำหน้าที่ – การตัดสินพิพากษา จึงทำได้โดยการ กลั่นกรองโดยศาลชั้นสูงขึ้นไป คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องมีความเด็ดขาดและสูงสุด จึง มีศาลเดียว และไม่อาจฎีกาได้ แต่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ ต้อง มีการให้เหตุผลทางกฎหมายที่ “รับได้” ปัญหาอยู่ที่ความชอบธรรมและมีเหตุผลทางกฎหมาย กับ องค์ประกอบและที่มาของศาล อำนาจอภัยโทษ เป็นอำนาจของประมุขของรัฐที่ใช้ผ่านฝ่าย บริหาร ตามหลักการคานและดุลอำนาจ (ต่างกับนิรโทษกรรม) 10

11 Kศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้น 11

12 คุณสมบัติ การกำหนดคุณสมบัติขององค์กรต่างๆ 1. การมีพื้นฐานจากประชาชนและความเป็น พลเมืองและการได้รับความไว้วางใจ 2. ความประพฤติ ความรู้ความสามารถ 3. ผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ความชอบด้วยกฎหมาย 12

13 อำนาจหน้าที่ ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ 1. ควบคุมการบริหารงาน เรียกว่า การกระทำทางรัฐสภา 2. ออกกฎหมาย เรียกว่า การกระทำทางนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ 1. บริหารประเทศตามนโยบายที่วางไว้ เรียกว่าการกระทำของ รัฐบาล 2. ใช้บังคับกฎหมาย/ปฏิบัติการ เรียกว่าการกระทำของฝ่าย ปกครอง ฝ่ายตุลาการ มีหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทตามกฎหมาย เรียกว่า การกระทำทางตุลาการ การกระทำทางตุลาการโดยฝ่ายอื่น เรียกว่าการกระทำกึ่งตุลา การ quasi-judicial การกำหนดว่า “คำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็น ที่สุด” หมายความว่า เมื่อเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมาย 13

14 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน - การ ควบคุมตรวจสอบ การกระทำแต่ละประเภทต้องใช้การตรวจสอบต่างกัน ได้แก่ 1. การกระทำทางรัฐสภา ใช้การตรวจสอบทางการเมือง เช่น การคานอำนาจโดยการยุบสภา การเลือกตั้ง 2. การกระทำทางนิติบัญญัติ ใช้การควบคุมการออก กฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กฎหมายนั้นขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ อันจะทำให้กฎหมาย นั้นสิ้นผลไป 3. การกระทำของรัฐบาล ใช้การตรวจสอบโดยทางการเมือง เช่น การตั้งกระทู้ถาม การอภิปรายไม่ไว้วางใจ การ เลือกตั้งโดยพิจารณาจากนโยบายของพรรค (ถือเป็นการ ควบคุมความเหมาะสมของการกระทำ ซึ่งจะไม่มีการคุม ความชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากรัฐบาลจะต้องเสนอ กฎหมายมารองรับการกระทำของตนเองอยู่แล้ว) 14

15 4. การกระทำของฝ่ายปกครอง ควบคุม ความชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครอง ควบคุมความเหมาะสมด้วยผู้ตรวจการ แผ่นดินรัฐสภา (เมื่อประชาชนได้รับความ เสียหายอย่างไม่เป็นธรรมจากการกระทำ ของรัฐ) 5. การกระทำทางตุลาการ ควบคุมโดยการ กลั่นกรองจากลำดับศาลชั้นสูงขึ้นไป หากเป็นกรณีการทุจริต ถือเป็นการกระทำที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการร้องเรียนตัวผู้ พิพากษาได้ 15

16 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐใน รัฐธรรมนูญ 1. การสร้างองค์กรตรวจสอบ ได้แก่ ให้อำนาจ วุฒิสภาเป็นสภาตรวจสอบ กกต. ปปช. สตง. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา คสช. ศาล รัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 2. การสร้างระบบและวิธีการตรวจสอบ การ แสดงบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน การตรวจสอบ การทุจริต การตรวจสอบระบบการเงิน การ ถอดถอน 16

17 กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่มุ่งไปที่ กฎหมายเกี่ยวกับฝ่ายปกครอง ใน 3 เรื่องหลักๆ คือ การจัดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง (มีการ แบ่งเป็นราชการ ส่วนกลาง – กระทรวง ทบวงกรม, ส่วนภูมิภาค – จังหวัด อำเภอ ตำบล, ส่วนท้องถิ่น – อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพ และเมืองพัทยา การใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง – การ ให้บริการสาธารณะ การควบคุมฝ่ายปกครอง – คุมความชอบ ด้วยกฎหมาย โดยศาลปกครอง 17


ดาวน์โหลด ppt หลักการแบ่งแยกอำนาจ และ สถาบันทางการเมือง ความหมาย และการจัดตั้งสถาบันทาง การเมือง ที่มาของสถาบันทางการเมือง คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google