งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก. พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย - ในราว พ. ศ. ๑๗๖๒ หัวหน้าคน ไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคือ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก. พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย - ในราว พ. ศ. ๑๗๖๒ หัวหน้าคน ไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคือ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ประกาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก

2 พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย - ในราว พ. ศ. ๑๗๖๒ หัวหน้าคน ไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคือ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ประกาศ เอกราช ขับไล่อิทธิพลของเขมร ออกไป แล้วตั้งนครสุโขทัยเป็น ราชธานี ทรงพระนามว่าพ่อขุน ศรีอินทราทิตย์ - พระพุทธศาสนาในยุคสุโขทัยคงมี ทั้งนิกายเถรวาท และมหายาน ปะปนกัน

3 - ในสมัยพระเจ้าปรกมพาหุแห่งลังกา มีการสังคายนา เป็นครั้งที่ ๗ ของ เถรวาท ทำให้พระพุทธศาสนาใน ลังกามีความรุ่งเรือง - พระสงฆ์จากนานาประเทศไปศึกษา เล่าเรียนและบวชใหม่ตามแบบ ลังกา กลับมาตั้งนิกายลังกาวงศ์ที่ นครศรีธรรมราช พระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย

4 - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์องค์ที่ ๓ ของราชวงศ์ พระร่วง ( ๑๘๒๐ - ๑๘๔๑ ) โปรด ให้นิมนต์คณะสงฆ์ลังกาจาก นครศรีธรรมราชขึ้นมาตั้งลังกา วงศ์ขึ้นที่กรุงสุโขทัย โดยให้ พำนักที่วัดอรัญญิก ( ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ) เรียกว่า คณะอรัญญิก

5 พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย - คณะสงฆ์ในสุโขทัยมี ๒ คณะ คือ คณะสงฆ์ใหม่แบบลังกาและ คณะสงฆ์แบบเก่าคือหินยาน และมหายาน - ทั้งสองคณะมีความขัดแย้งกัน เพราะคณะสงฆ์แบบลังกาใช้ ภาษาบาลี คณะสงฆ์เก่าใช้ ภาษาสันสกฤต จึงทำสังฆกรรม ร่วมกันไม่ได้

6 พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย วิธีการปรองดองกันของสงฆ์ทั้ง ๒ คณะ - ๑ ) การบวชให้รับไตรสรณคมน์ ๒ ครั้ง โดยกล่าวเป็นภาษาบาลี ๑ ครั้ง และสันสกฤต ๑ ครั้ง - การมีใบสีมา ๒ แผ่นซ้อนกันใน วัดหลวง

7 พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย เมื่อพระพุทธศาสนานิกายเถร วาทแบบลังกาวงศ์ขึ้นมา ประดิษฐานที่สุโขทัยแล้ว นิกาย เถรวาทแบบมอญเก่า และนิกาย มหายานค่อยๆ สลายตัวเองหมด ไป

8 - พระสงฆ์ทั้งไทยสุโขทัย ไทย ลานนา เขมร และมอญ พากัน ไปบวชเรียนในลังกามากขึ้น จึง ทำให้เกิดสมณวงศ์แบบลังกา วงศ์ขึ้นหลายสายและสัมพันธ์ กันโดยใกล้ชิด พระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย

9 - ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ ไทย พม่า เขมร มอญ ลาว ได้ เปลี่ยนเป็นนับถือลัทธิเถรวาท แบบลังกาวงศ์หมด พระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย

10 - ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิ ไท ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ ๕ ใน ราชวงศ์พระร่วง ( พ. ศ. ๑๘๙๗ - ๑๙๑๙ ) ได้เสด็จออกผนวชเป็น พระภิกษุ ณ วัดป่ามะม่วงอยู่ชั่ว ระยะกาลหนึ่ง นับเป็น พระมหากษัตริย์พระองค์แรก ของไทยซึ่งผนวชใน พระพุทธศาสนาในขณะที่ขึ้น เสวยราชย์ พระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย

11 - อุทิศพระราชมณเฑียรเป็น โรงเรียนสอนปริยัติธรรมแก่ พระภิกษุสามเณร นับเป็น โรงเรียนแห่งแรก - สร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธ ชินสีห์ - เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยัง อาณาจักรต่างๆ พระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย

12 - พระมหาธรรมราชาลิไททรง ศึกษาพระไตรปิฎก แตกฉาน ถึงกับสามารถพระราชนิพนธ์ " เตภูมิกถา " ( เรียกกันปัจจุบันว่า ไตรภูมิพระร่วง ) ซึ่งพรรณนาถึง เรื่องของ กามภูมิ, รูปภูมิ, อรูป ภูมิ และกุศลอกุศลกรรมของ สรรพสัตว์ที่จะพาให้ไปเสวยสุข หรือเสวยทุกข์ในภูมินั้นๆ อย่าง ละเอียด พระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย

13 - พระสงฆ์ไทย คือ พระสุมนะ และ พระอโนมทัสสี ไปเรียนที่ลังกา โดย ได้บวชใหม่ในสำนักพระอุทุมพร ปุปผมหาสวามี - ท่านทั้งสองกลับมาเผยแผ่นิกาย ลังกาวงศ์ในสุโขทัย เรียกว่า นิกาย อุทุมพร แพร่หลายในล้านนา ล้าน ช้าง - พระเจ้ากือนานิมนต์พระสุมนะไป เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เชียงใหม่ พระพุทธศาสนา สมัยสุโขทัย

14 - คณะสงฆ์มี ๒ คณะ คือ ๑ ) คณะ อรัญญิกกแบบลังกาวงศ์ เป็นสาย ปฏิบัติ ( ฝ่ายซ้าย ) ๒ ) คณะสงฆ์ที่มี อยู่เดิมในสุโขทัยเรียกว่า คณะ คามวาสี ( ฝ่ายขวา ) เป็นสาย วิชาการ - สงฆ์ทั้งสองคณะปกครองแยกเป็น อิสระจากกันและกัน มีผู้ปกครอง สูงสุดเรียกว่า พระสังฆราช - สังฆราชในสุโขทัยจึงมี ๒ รูป การปกครองสงฆ์ สมัยสุโขทัย

15 - พระมหากษัตริย์แต่งตั้ง พระสังฆราชประจำหัวเมืองสำคัญๆ ทำให้มีสังฆราชหลายองค์ และขึ้น ตรงต่อพระมหากษัตริย์ - ระดับการปกครองสงฆ์ในสุโขทัย แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ พระสังฆราช พระครู และเจ้าอาวาส การปกครองสงฆ์สมัย สุโขทัย ( ต่อ )

16 แผนที่ชมพูทวีป แสดงพุทธสถาน สำคัญสมัยพุทธกาล ( ที่มา : www.dhammalife.com)www.dhammalife.com


ดาวน์โหลด ppt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธรักษ์ ปราบนอก. พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัย - ในราว พ. ศ. ๑๗๖๒ หัวหน้าคน ไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคือ พ่อขุนบางกลางหาว ได้ประกาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google