งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 โดย...... จารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 093-5406633

2 Website รายงาน ข้อมูล 1.www.bb.go.thwww.bb.go.th สำนักงบประมาณ 2.http://budget58-report.jobobec.in.th/http://budget58-report.jobobec.in.th/ สำนักนโยบายและแผน สพฐ.

3 http://budget58-report.jobobec.in.th/ http://budget58-report.jobobec.in.th/ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. http://budget58-report.jobobec.in.th/ http://budget58-report.jobobec.in.th/ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. 1. งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 2. งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2 3. งบประมาณประจำปี พ. ศ. 2558 รายการค่าครุภัณฑ์ 4. งบประมาณประจำปี พ. ศ. 2558 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4

5

6

7

8

9

10

11 2. แนบ ภาพถ่าย

12 ไฟล์ภาพ (JPG) ภาพถ่ายควรมีขนาดไม่เกิน 250x190 pixels และขนาดไฟล์ไม่เกิน 100,000 bytes

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt การรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google