งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลเฉพาะภาษาแอส แซมบลีให้เป็นภา เครื่องเท่านั้น อินเตอร์พ รีเตอร์ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียน จากภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องแปล ที่ละคำสั่งถ้าพบข้อผิดพลาดจะหยุดทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลเฉพาะภาษาแอส แซมบลีให้เป็นภา เครื่องเท่านั้น อินเตอร์พ รีเตอร์ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียน จากภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องแปล ที่ละคำสั่งถ้าพบข้อผิดพลาดจะหยุดทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แปลเฉพาะภาษาแอส แซมบลีให้เป็นภา เครื่องเท่านั้น อินเตอร์พ รีเตอร์ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียน จากภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องแปล ที่ละคำสั่งถ้าพบข้อผิดพลาดจะหยุดทำงาน และให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่ผิดจึงเริ่ม ประมวลผลใหม่ คอมไ พเลอร์ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้ง โปรแกรมที่เขียนจากภาษา ระดับสูงให้เป็น object code ระหว่างแปลถ้าพบข้อผิดพลาด จะเกิดการเขียนคำสั่งจะแสดง ข้อผิดพลาดและหยุดการแสดง

4 การ วิเคราะห์ ปัญหา เหมือนกับโจทย์เลขคณิต มีวิธีการนำเข้า แล้วหาวิธี ประมวลผลและจะแสดง ผลลัพธ์ การ ออกแบบ โปรแกรม เป็นขั้นตอน ที่สองของ วงจรพัฒนา โปรแกรม ซึ่งการ ออกแบบ โปรแกรม เป็นขั้นตอน ที่ต้องใช้ เครื่องมือใช้ ในการ ออกแบบซึ่ง จะช่วยให้ เข้าใจ ขั้นตอนการ ทำงาน โปรแกรมดี ขึ้น การเขียน โปรแกรม เป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการ ออกแบบโปรแกรมแล้วขั้นตอนนี้ เป็นการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา c ทั้งนี้แต่ละภาษาจะมีความ เหมาะสมในการทำงานแตกต่าง กันออกไป การ ทดสอบ โปรแกร ม เป็นการ นำ โปรแกร มที่ลง รหัสแล้ว ลง คอมพิวเ ตอร์เพื่อ ตรวจสอ บแบบ กฎเกณ ฑ์ของ ภาษา และผล การ ทำงาน ของ โปรแกร มนั้นๆถ้า พบว่ายัง ไม่ถูกก็ แก้ไขให้ ถูก การ บำรุงรักษา โปรแกรม เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรม ต้องคอยเฝ้าดูหาข้อผิดพลาด ของโปรแกรมในระหว่างที่ ผู้ใช้งานโปรแกรมและ ปรับปรุงโปรแกรมเมื่อเกิด ข้อผิดพลาดขึ้น

5 1. เริ่มต้น 2. แช่ข้าว 2 ชั่วโมง 3. ก่อไฟ 4. นำข้าวไปเท่ ใส่มวยข้าวให้น้ำ เสด็ด 5. ตั้งหมอนึ่ง พร้อมเทน้ำใส่ พร้อมทั้งมวย ข้าว 6. รอสุกประมาณ 30 นาที 7. คดข้าวใส่ กระติบข้าว จบ ……… …

6 การเขียนผังงานโปรแกรม Grade = “A” Grade = “B” Grade = “C” Grade = “D” A = A +1 B = B + 1 C = C + 1 D = D + 1F = F + 1

7 เปรียบเทียบผังงานระบบและผัง งานโปรแกรม เริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำนวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่ ผังงานระบบ ผังงานโปรแกรม

8 รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก เงื่อนไข T ( จริง ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 2 F ( เท็จ ) คำสั่ง ปฏิบัติงาน 1 เงื่อนไข คำสั่ง ปฏิบัติงาน 3 คำสั่ง ปฏิบัติงาน 4 เงื่อนไข F ( เท็จ ) T ( จริง ) F ( เท็จ )

9 204101 Introduction to Computer 9 จงหาค่าความจุความร้อน (Heat Capacity) ที่อุณหภูมิที่วัดได้ (t) ของสารชนิดหนึ่ง ซึ่ง หาได้จากสมการ y = a + b T +cT2 โดย T คืออุณหภูมิองศาเคลวินและ T=t+273 และ ค่า a=2.3, b=0.04578 และ c=- 0.0000088 STOP Print y Read t START a=2.3, b=0.04578, c=-0.0000088 y = a + b*T +c*T 2 ผังงาน T = t + 273 Output : ค่าความจุความร้อน (y) Input : ค่าอุณหภูมิ (t) Process : y = a +b T +cT 2 T = t + 273 a = 2.3 b=0.04578 c=-0.0000088 วิเคราะห์โจทย์ รับ ข้อมูล เข้า คำนว ณ / ประมว ลผล แสด งผล

10 กระบวนการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์

11 วิธีการนำเสนออัลกอริทึม ผังงาน (Flowchart) เป็นการใช้สัญลักษณ์ภาพ และคำบรรยาย แทนกิจกรรมที่กระทำ ตัวอย่าง อัลกอริทึม การซื้อสินค้า

12 12 ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรม คำนวณพื้นที่วงกลม หยุด คำนวณหาพื้นที่ วงกลม พิมพ์ พื้นที่วงกลม เริ่มต้น อ่าน ค่า รัศมี


ดาวน์โหลด ppt แปลเฉพาะภาษาแอส แซมบลีให้เป็นภา เครื่องเท่านั้น อินเตอร์พ รีเตอร์ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียน จากภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องแปล ที่ละคำสั่งถ้าพบข้อผิดพลาดจะหยุดทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google