งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง นัฐนรี โยธาตรี เลขที่ 13 ม.3/1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง นัฐนรี โยธาตรี เลขที่ 13 ม.3/1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง นัฐนรี โยธาตรี เลขที่ 13 ม.3/1
แผนผังความคิดรวบ เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์และตัวอย่างผังงาน เสนอ คุณครู รัชนี สมรฤธิ์ จัดทำโดย เด็กหญิง นัฐนรี โยธาตรี เลขที่ 13 ม.3/1 เด็กหญิง สุรีรัตน์ แต้มกลาง เลขที่ 16 ม.3/2

2 สัญลักษณ์ที่ผู้คิดพัฒนาภาษากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนการสื่อสารหรือสั่งงานระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ความหมาย ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่อง เป็นภาษาระดับต่ำ ใช้คำสั่งด้วยเลขฐานสอง เช่น ประเภท ภาษาแอสเซมบลี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาสัญลักษณ์ใช้รหัสแทนคำสั่ง ภาษาชั้นสูง ใช้รูปแบบคำภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแบบโพรซีเยอร์ ภาษาชั้นสูงมาก ใช้คำภาษาอังกฤษแทนคำสั่งเป็นภาษาไม่เป็นโพรซีเยอร์ ภาษาธรรมชาติ ไม่สนใจรูปแบบคำสั่งหรือลำดับที่เคร่งครัดสามารถพิมพ์สิ่งที่ต้องการในคอมพิวเตอร์จะพยายามแปลคำสั่ง

3 แปลเฉพาะภาษาแอสแซมบลีให้เป็นภาเครื่องเท่านั้น
แอสแซมเบอร์ ตัวแปลภาษา อินเตอร์พรีเตอร์ คอมไพเลอร์ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียนจากภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องแปลที่ละคำสั่งถ้าพบข้อผิดพลาดจะหยุดทำงานและให้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่ผิดจึงเริ่มประมวลผลใหม่ แปลโปรแกรมต้นฉบับทั้งโปรแกรมที่เขียนจากภาษาระดับสูงให้เป็น object code ระหว่างแปลถ้าพบข้อผิดพลาดจะเกิดการเขียนคำสั่งจะแสดงข้อผิดพลาดและหยุดการแสดง

4 การบำรุงรักษาโปรแกรม
เป็นขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องคอยเฝ้าดูหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในระหว่างที่ผู้ใช้งานโปรแกรมและปรับปรุงโปรแกรมเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เหมือนกับโจทย์เลขคณิตมีวิธีการนำเข้า แล้วหาวิธีประมวลผลและจะแสดงผลลัพธ์ การวิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นตอนที่สองของวงจรพัฒนาโปรแกรมซึ่งการออกแบบโปรแกรมเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เครื่องมือใช้ในการออกแบบซึ่งจะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานโปรแกรมดีขึ้น การบำรุงรักษาโปรแกรม เป็นการนำโปรแกรมที่ลงรหัสแล้วลงคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบแบบกฎเกณฑ์ของภาษาและผลการทำงานของโปรแกรมนั้นๆถ้าพบว่ายังไม่ถูกก็แก้ไขให้ถูก การพัฒนาโปรแกรม การออกแบบโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม เป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการออกแบบโปรแกรมแล้วขั้นตอนนี้เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาc ทั้งนี้แต่ละภาษาจะมีความเหมาะสมในการทำงานแตกต่างกันออกไป

5 วิธีการหุงข้าว 3.ก่อไฟ 1.เริ่มต้น 2.แช่ข้าว 2ชั่วโมง
4. นำข้าวไปเท่ใส่มวยข้าวให้น้ำเสด็ด 5.ตั้งหมอนึ่งพร้อมเทน้ำใส่ พร้อมทั้งมวยข้าว 6.รอสุกประมาณ 30 นาที 7.คดข้าวใส่กระติบข้าว จบ…………

6 การเขียนผังงานโปรแกรม
Grade = “A” Grade = “B” A = A +1 Grade = “C” B = B + 1 Grade = “D” C = C + 1 F = F + 1 D = D + 1

7 เปรียบเทียบผังงานระบบและผังงานโปรแกรม
เริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำนวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่ ผังงานระบบ ผังงานโปรแกรม

8 รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก
รูปแบบการเขียนผังงานแบบมากกว่า 2 ทางเลือก F (เท็จ) เงื่อนไข T (จริง) F (เท็จ) เงื่อนไข T (จริง) คำสั่งปฏิบัติงาน 1 เงื่อนไข T (จริง) คำสั่งปฏิบัติงาน 2 F (เท็จ) คำสั่งปฏิบัติงาน 3 คำสั่งปฏิบัติงาน 4

9 จงหาค่าความจุความร้อน(Heat Capacity) ที่อุณหภูมิที่วัดได้ (t) ของสารชนิดหนึ่ง ซึ่งหาได้จากสมการ y = a + b T +cT2 โดย T คืออุณหภูมิองศาเคลวินและ T=t+273 และ ค่า a=2.3 , b= และ c= ผังงาน วิเคราะห์โจทย์ START a=2.3 , b= , c= Output : ค่าความจุความร้อน (y) Input : ค่าอุณหภูมิ (t) Process : y = a +b T +cT2 T = t + 273 a = 2.3 b= c= รับข้อมูลเข้า Read t y = a + b*T +c*T2 คำนวณ/ประมวลผล T = t + 273 แสดงผล Print y STOP Introduction to Computer

10 กระบวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

11 วิธีการนำเสนออัลกอริทึม
ผังงาน (Flowchart) เป็นการใช้สัญลักษณ์ภาพ และคำบรรยาย แทนกิจกรรมที่กระทำ START เลือกซื้อสินค้า คำนวณราคาสินค้า จ่ายเงิน STOP ตัวอย่าง อัลกอริทึม การซื้อสินค้า

12 ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม
ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม A เริ่มต้น อ่านค่า รัศมี พิมพ์ พื้นที่วงกลม คำนวณหาพื้นที่ วงกลม หยุด A


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง นัฐนรี โยธาตรี เลขที่ 13 ม.3/1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google