งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการถ่ายทอด พ.อ.ฐิตินันท์ อุตมัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการถ่ายทอด พ.อ.ฐิตินันท์ อุตมัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการถ่ายทอด พ.อ.ฐิตินันท์ อุตมัง

2 การพัฒนาครูทหาร ฯ เทคนิคการถ่ายทอด
? เทคนิคการถ่ายทอด

3 ความมุ่งหมาย: เพื่อเข้าใจ การสร้างกลวิธีในการถ่ายทอด ของครูทหาร
การสร้างกลวิธีในการถ่ายทอด ของครูทหาร เป็นการสื่อความหมาย !

4 สื่อ สาร ผู้ส่งสาร ผู้รับ การตอบสนอง
หมายเหตุ โดยทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้ กาละ เทศะ และสภาพแวดล้อมทางสังคม

5 ไม่ใช่ใครๆ....ก็ทำได้

6 จึงมาเป็น: 4 ส. – 4 ดี หลัก 4 ส. เพื่อสร้างครู หลัก 4 ดี เพื่อการสื่อ
จึงมาเป็น: 4 ส. – 4 ดี หลัก 4 ส. เพื่อสร้างครู หลัก 4 ดี เพื่อการสื่อ สร้าง เสริม สื่อ สรุปผล น้ำเสียง เนื้อหา ภาษา ท่าทาง

7 4 ส. – 4 ดี เสริม สร้าง สื่อ (4 ดี) สรุปผล

8 4 ส. – 4 ดี สร้าง เสริม ภายใน ภายนอก สร้างใจ สร้างความรู้
สร้างความเชื่อมั่น เสริม ภายนอก บุคลิกภาพ ท่าที วาจา - การพูด

9 4 ส. – 4 ดี เสริม ให้แน่น ค้นคว้า – หาเพิ่ม มุ่งมั่น พัฒนา
เสริมเคล็ดวิชา เสริม ใจ-กาย มุ่งมั่น พัฒนา

10 อย่างนี้...ต้องสร้าง ! ?

11 ?

12 สร้าง + เสริม

13 สร้าง+เสริม ภายใน-นอก

14 ศึกษาสถานการณ์ Analysis
4 ส. – 4 ดี สื่อ +(4 ดี) ศึกษาสถานการณ์ Analysis 4 ดี น้ำเสียง เนื้อหา ภาษา ท่าทาง

15 การศึกษาสถานการณ์ (สื่อ)
การศึกษาสถานการณ์ (สื่อ) ความมุ่งหมาย + (แถลงหลักสูตร) ผู้เข้าฟัง / ผู้เรียน เวลาที่มี สิ่งอำนวยความสะดวก/อุปกรณ์ การเตรียมการ + (4ดี) + ซักซ้อม

16 การเตรียมคำบรรยาย (สื่อ)
การเตรียมคำบรรยาย (สื่อ) รวบรวมข่าวสาร เข้าใจเรื่องที่บรรยาย กำหนดหัวข้อสำคัญ เรียบเรียงหัวข้อสำคัญ หาข้อมูลสนับสนุน เลือกทัศนูปกรณ์ เตรียมคำบรรยาย ( 3 ส่วน )

17 การบรรยาย - ให้คงลักษณะ 4 ดี
น้ำเสียง เนื้อหา ภาษา ท่าทาง

18 การบรรยาย (สื่อ) บรรยายไปตามหัวข้อ กล่าวนำ/สรุป ให้กะทัดรัด
การบรรยาย (สื่อ) บรรยายไปตามหัวข้อ กล่าวนำ/สรุป ให้กะทัดรัด การตอบคำถาม ควรยกตัวอย่าง ให้เหตุผลอย่างเหมาะสม/ให้ข้อ คิดเห็น / วาดภาพของปัญหาที่จะมี ใช้ลักษณะ 4 ดี

19 แบบการบรรยายฯ

20

21

22 ต้องวิเคราะห์ผู้ฟังให้ดี

23 บุคลิก....?

24 มาด ทหารเรือ ก็......

25 มาด ทหารอากาศ.....

26 4 ส. – 4 ดี ประเมินตน บันทึกผล นำไปปรับปรุง สรุปผล

27 นักบรรยายสรุปที่ดี : 1 ลำดับความคิดได้ดี 2 ประเมินเป้าหมาย
3 เตรียมการดี 4 พูดมีจังหวะจะโคน/เสียงสูง-ต่ำ หนัก - เบา 5 สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟังได้ขณะที่พูด

28 ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของครูที่มีต่อศิษย์นั้น
คือ พลังสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นพลังที่แท้จริงยิ่งกว่าพลังอื่นๆ เป็นพลังที่จะไม่สูญหายไป ประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไป คนอื่นจะใจไม้ไส้ระกำอย่างไรก็แล้วแต่ แม่ก็ยังรักลูก ครูก็ยังรักศิษย์ พลังของรักแท้นี้คือ พลังที่เป็นรากฐานของสังคม ศ.นพ. ประเวศ วะสี

29 เทคนิคการใช้เครื่องช่วยฯ
* การใช้ไม้ชี้ * การใช้กระดาษจดย่อ(โน้ต-Note) * การใช้แผ่นใส / เครื่องฉาย

30 การใช้ไม้ชี้ ใช้วัสดุแข็ง ชี้ตรงเป้าหมาย ชี้ที่ปลายข้อความด้านใกล้
ไม่ชี้คำต่อคำ เน้นข้อความได้ ชี้ตรงจุด ไม่วนรอบเป้าหมาย เมื่อไม่ใช้ให้เก็บ หรือ วางไว้ ซักซ้อม “ผู้ช่วยชี้” ให้ตรงกับที่พูด

31 การใช้กระดาษจดย่อ (Note)
พึงระวัง หน้าตา / ท่าทาง ใช้การ์ด หรือ แผ่นกระดาษ เขียนเฉพาะใจความสำคัญ เขียนตัวอักษรที่ชัดเจน ตัวโตกว่าปกติ เน้น (Highlight) ข้อความสำคัญ แสดงถึงการเตรียมการ/ไม่ต้องกังวล

32 การใช้แผ่นใส/เครื่องฉาย
ต้องไม่เก่า หรือ พร่ามัว** เรียงตามลำดับความคิด ได้ความคิดรวบยอด เพียงหนึ่งเดียว ควรใช้ข้อความไม่เกิน 9 บรรทัด ควรใช้ไม่เกิน 32 แผ่น/ชม. การใช้โทนสี

33

34

35

36

37

38

39 อะไร ควรแก้ไข ?

40

41 เพื่อมิให้.... ก็ต้องมาดู .....

42 เบื้องหลังการถ่ายทำ

43 ปรึกษาหารือ

44 ข้อมูลถูกต้อง

45 มันอยู่ที่ใจ ไม่ใช่วัย...
คงไม่จำเป็นต้องใช้ มันอยู่ที่ใจ ไม่ใช่วัย...

46 ให้ซักถามค่ะ

47 ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและความรักของครูที่มีต่อศิษย์นั้น
คือ พลังสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นพลังที่แท้จริงยิ่งกว่าพลังอื่นๆ เป็นพลังที่จะไม่สูญหายไป ประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อไป คนอื่นจะใจไม้ไส้ระกำอย่างไรก็แล้วแต่ แม่ก็ยังรักลูก ครูก็ยังรักศิษย์ พลังของรักแท้นี้คือ พลังที่เป็นรากฐานของสังคม ศ.นพ. ประเวศ วะสี

48


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการถ่ายทอด พ.อ.ฐิตินันท์ อุตมัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google