งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการถ่ายทอด พ. อ. ฐิตินันท์ อุตมัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการถ่ายทอด พ. อ. ฐิตินันท์ อุตมัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการถ่ายทอด พ. อ. ฐิตินันท์ อุตมัง

3 เทคนิคการถ่ายทอด ? การพัฒนาครู ทหาร ฯ

4 ความมุ่งหมาย : เพื่อเข้าใจ การสร้างกลวิธีในการ ถ่ายทอด ของครูทหาร เป็นการสื่อความหมาย !

5 ผู้ส่งสารผู้รับ สาร สื่อ การ ตอบสนอง หมายเหตุ โดยทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้ กาละ เทศะ และสภาพแวดล้อมทางสังคม

6 ไม่ใช่ใครๆ.... ก็ ทำได้

7 จึงมาเป็น : 4 ส. – 4 ดี หลัก 4 ส. เพื่อ สร้างครู หลัก 4 ดี เพื่อการ สื่อ น้ำเสียง เนื้อหา ภาษา ท่าทาง สร้าง เสริม สื่อ สรุปผล

8 สื่อ (4 ดี ) สร้า ง เสริ ม สรุป ผล 4 ส. – 4 ดี

9 สร้า ง เสริ ม 4 ส. – 4 ดี ภายนอก สร้างใจ สร้างความรู้ สร้างความเชื่อมั่น บุคลิกภาพ ท่าที วาจา - การพูด ภายใน

10 เสริ ม 4 ส. – 4 ดี ให้แน่น ค้นคว้า – หาเพิ่ม เสริมเคล็ดวิชา เสริม ใจ - กาย มุ่งมั่น พัฒนา

11 ? อย่างนี้... ต้องสร้าง !

12 ?

13 สร้าง + เสริม

14 สร้าง + เสริม ภายใน - นอก

15 สื่อ +(4 ดี ) 4 ส. – 4 ดี ศึกษา สถานการณ์ Analysis 4 ดี น้ำเสียง เนื้อหา ภาษา ท่าทาง

16 การศึกษา สถานการณ์ ( สื่อ ) การศึกษา สถานการณ์ ( สื่อ ) ความมุ่งหมาย + ( แถลงหลักสูตร ) ความมุ่งหมาย + ( แถลงหลักสูตร ) ผู้เข้าฟัง / ผู้เรียน ผู้เข้าฟัง / ผู้เรียน เวลาที่มี เวลาที่มี สิ่งอำนวยความ สะดวก / อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความ สะดวก / อุปกรณ์ การเตรียมการ + (4 ดี ) + ซักซ้อม การเตรียมการ + (4 ดี ) + ซักซ้อม

17 การเตรียมคำ บรรยาย ( สื่อ ) การเตรียมคำ บรรยาย ( สื่อ ) รวบรวมข่าวสาร รวบรวมข่าวสาร เข้าใจเรื่องที่ บรรยาย เข้าใจเรื่องที่ บรรยาย กำหนดหัวข้อ สำคัญ กำหนดหัวข้อ สำคัญ เรียบเรียงหัวข้อ สำคัญ เรียบเรียงหัวข้อ สำคัญ หาข้อมูลสนับสนุน หาข้อมูลสนับสนุน เลือกทัศนูปกรณ์ เลือกทัศนูปกรณ์ เตรียมคำบรรยาย ( 3 ส่วน ) เตรียมคำบรรยาย ( 3 ส่วน )

18 น้ำเสียง เนื้อหา ภาษา ท่าทาง

19 การบรรยาย ( สื่อ ) การบรรยาย ( สื่อ ) บรรยายไปตามหัวข้อ บรรยายไปตามหัวข้อ กล่าวนำ / สรุป ให้ กะทัดรัด กล่าวนำ / สรุป ให้ กะทัดรัด การตอบคำถาม ควร ยกตัวอย่าง การตอบคำถาม ควร ยกตัวอย่าง ให้เหตุผลอย่าง เหมาะสม / ให้ข้อ ให้เหตุผลอย่าง เหมาะสม / ให้ข้อ คิดเห็น / วาดภาพของ ปัญหาที่จะมี ใช้ลักษณะ 4 ดี ใช้ลักษณะ 4 ดี

20 แบบการ บรรยายฯ แบบการ บรรยายฯ

21

22

23 ต้องวิเคราะห์ผู้ฟังให้ดี

24 บุคลิก....?

25 มาด ทหารเรือ ก็......

26 มาด ทหารอากาศ.....

27 สรุป ผล 4 ส. – 4 ดี ประเมินตน บันทึกผล นำไปปรับปรุง

28 นักบรรยายสรุปที่ ดี : นักบรรยายสรุปที่ ดี : 1 ลำดับความคิดได้ดี 2 ประเมินเป้าหมาย 2 ประเมินเป้าหมาย 3 เตรียมการดี 3 เตรียมการดี 4 พูดมีจังหวะจะโคน / เสียงสูง - ต่ำ 4 พูดมีจังหวะจะโคน / เสียงสูง - ต่ำ หนัก - เบา หนัก - เบา 5 สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟัง ได้ขณะที่พูด 5 สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟัง ได้ขณะที่พูด

29 ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและ ความรักของครูที่มีต่อศิษย์นั้น คือ พลังสร้างสรรค์ชีวิตและ สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นพลังที่ แท้จริงยิ่งกว่าพลังอื่นๆ เป็นพลัง ที่จะไม่สูญหายไป ประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลง อย่างไรต่อไป คนอื่นจะใจไม้ไส้ ระกำอย่างไรก็แล้วแต่ แม่ก็ยังรัก ลูก ครูก็ยังรักศิษย์ พลังของรักแท้นี้คือ พลังที่เป็น รากฐานของสังคม ศ. นพ. ประเวศ วะสี

30 เทคนิคการใช้ เครื่องช่วยฯ * การใช้ไม้ชี้ * การใช้ไม้ชี้ * การใช้กระดาษจดย่อ ( โน้ต -Note) * การใช้กระดาษจดย่อ ( โน้ต -Note) * การใช้แผ่นใส / เครื่องฉาย * การใช้แผ่นใส / เครื่องฉาย

31 การใช้ไม้ชี้ การใช้ไม้ชี้ ใช้วัสดุแข็ง ใช้วัสดุแข็ง ชี้ตรงเป้าหมาย ชี้ตรงเป้าหมาย ชี้ที่ปลายข้อความด้าน ใกล้ ชี้ที่ปลายข้อความด้าน ใกล้ ไม่ชี้คำต่อคำ เน้น ข้อความได้ ไม่ชี้คำต่อคำ เน้น ข้อความได้ ชี้ตรงจุด ไม่วนรอบ เป้าหมาย ชี้ตรงจุด ไม่วนรอบ เป้าหมาย เมื่อไม่ใช้ให้เก็บ หรือ วางไว้ เมื่อไม่ใช้ให้เก็บ หรือ วางไว้ ซักซ้อม “ ผู้ช่วยชี้ ” ให้ ตรงกับที่พูด ซักซ้อม “ ผู้ช่วยชี้ ” ให้ ตรงกับที่พูด

32 การใช้กระดาษจดย่อ (Note) พึงระวัง หน้าตา / ท่าทาง พึงระวัง หน้าตา / ท่าทาง ใช้การ์ด หรือ แผ่นกระดาษ ใช้การ์ด หรือ แผ่นกระดาษ เขียนเฉพาะใจความ สำคัญ เขียนเฉพาะใจความ สำคัญ เขียนตัวอักษรที่ชัดเจน ตัวโตกว่าปกติ เขียนตัวอักษรที่ชัดเจน ตัวโตกว่าปกติ เน้น (Highlight) ข้อความสำคัญ เน้น (Highlight) ข้อความสำคัญ แสดงถึงการเตรียมการ / ไม่ต้องกังวล แสดงถึงการเตรียมการ / ไม่ต้องกังวล

33 การใช้แผ่นใส / เครื่อง ฉาย ต้องไม่เก่า หรือ พร่า มัว ** ต้องไม่เก่า หรือ พร่า มัว ** เรียงตามลำดับความคิด เรียงตามลำดับความคิด ได้ความคิดรวบยอด เพียงหนึ่งเดียว ได้ความคิดรวบยอด เพียงหนึ่งเดียว ควรใช้ข้อความไม่เกิน 9 บรรทัด ควรใช้ข้อความไม่เกิน 9 บรรทัด ควรใช้ไม่เกิน 32 แผ่น / ชม. ควรใช้ไม่เกิน 32 แผ่น / ชม. การใช้โทนสี การใช้โทนสี

34

35

36

37

38

39

40 อะไร ควรแก้ไข ?

41

42 เพื่อมิ ให้.... ก็ต้องมา ดู.....

43 เบื้องหลังการถ่ายทำ

44 ปรึกษาหารือ

45 ข้อมูลถูกต้อง

46 คงไม่จำเป็นต้องใช้ มันอยู่ที่ใจ ไม่ใช่วัย...

47 ให้ ซักถาม ค่ะ

48 ความรักของแม่ที่มีต่อลูกและ ความรักของครูที่มีต่อศิษย์นั้น คือ พลังสร้างสรรค์ชีวิตและ สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นพลังที่ แท้จริงยิ่งกว่าพลังอื่นๆ เป็นพลัง ที่จะไม่สูญหายไป ประเทศชาติจะเปลี่ยนแปลง อย่างไรต่อไป คนอื่นจะใจไม้ไส้ ระกำอย่างไรก็แล้วแต่ แม่ก็ยังรัก ลูก ครูก็ยังรักศิษย์ พลังของรักแท้นี้คือ พลังที่เป็น รากฐานของสังคม ศ. นพ. ประเวศ วะสี

49


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการถ่ายทอด พ. อ. ฐิตินันท์ อุตมัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google