งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
บุคคลากร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

2 พาณิชย์จังหวัด

3 นายพรศักดิ์ แสงเจริญ ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัด

4 นางสมพิศ สุทุม นักวิชาการพาณิชย์ 5

5 นางนิภาภรณ์ สมภักดี นักวิชาการพาณิชย์ 4

6 นางแสงจันทร์ มูลสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ 5

7 นายรุ่งโรจน์ สุทธิวงศ์
นายรุ่งโรจน์ สุทธิวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติ 5

8 นางประทีป แสงเวียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

9 นายกอง พงศ์พีระ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2

10 นายสามารถ ปินะถา พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1

11 นายชุมพล ศรีคราม พนักงานขับรถยนต์

12 นางสาวสุเมตตา ศรีสมพงษ์
เจ้าหน้าที่ PCOC

13 นางสาวแจ่มจันทร์ วรรณทวี
เจ้าหน้าที่ดัชนี (อำเภอเมือง)

14 นางสาวนิภาภรณ์ มะโนรัตน์
เจ้าหน้าที่ดัชนี (อำเภออุทุมพร)

15 นางสาวอรอุมา สิงห์แจ่ม
เจ้าหน้าที่ดัชนี (อำเภอกันทรลักษ์)

16 “ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google