งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนในการผลิต รายการวีดิทัศน์ 1. 1. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 2. 2. ขั้นการผลิต (Production) 3. 3. ขั้นหลังการผลิต (Post- Production) 4. 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนในการผลิต รายการวีดิทัศน์ 1. 1. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 2. 2. ขั้นการผลิต (Production) 3. 3. ขั้นหลังการผลิต (Post- Production) 4. 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนในการผลิต รายการวีดิทัศน์ 1. 1. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 2. 2. ขั้นการผลิต (Production) 3. 3. ขั้นหลังการผลิต (Post- Production) 4. 4. ประเมินผล (Evaluation)

2 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre- Production) 1.1 สำรวจความต้องการและ วิเคราะห์ปัญหา 1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและกำหนด เรื่อง 1.3 เขียนบทวีดิทัศน์ 1.4 วางแผนการถ่ายทำ

3 ขั้นการผลิต (Production) คือ การถ่ายทำวีดิทัศน์ เป็นการบันทึกภาพ วีดิทัศน์ตามบทวีดิทัศน์ที่ได้เขียนไว้ ในการถ่าย ทำควรจะต้องศึกษาบทวีดิทัศน์อย่างละเอียด ถ่ายทำให้ได้ภาพครบตามที่ต้องการ คือ การตัดต่อลำดับภาพ ในขั้นนี้ถือว่าเป็นสุดท้าย ของการผลิต เป็นขั้นสำคัญอีกขั้นหนึ่งที่ต้องมีความระ เอียดรอบคอบทั้งทางด้านภาพและเสียง โดยการนำภาพ ต่างๆ เสียง กราฟิก มาเรียบเรียง ลำดับให้เป็นเรื่องราว ตามบทวีดิทัศน์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งการแก้ไข ปรับแต่ง ให้มีความเหมาะสม สวยงาม น่าสนใจติดตาม และจะต้อง คำนึงถึงรูปแบบของสื่อที่จะเผยแพร่อีกด้วย ขั้นหลังการผลิต (Post-Production)

4 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 1. การประเมินผล เป็นการประเมินผลสื่อ เมื่อได้ ผลิตรายการวีดิทัศน์มาแล้วต้องนำไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมายจริงจำนวนหนึ่ง เพื่อนำข้อมูล ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควร เพื่อให้ วีดิทัศน์มีคุณภาพก่อนจะนำไปเผยแพร่ต่อไป 2. การเผยแพร่ ในการเผยแพร่วีดิทัศน์ ควรมี รูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายให้ ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ และควรเก็บข้อมูล ข้อแนะนำต่างๆ จากผู้ใช้ เพื่อนำมาแก้ไขใน เรื่องอื่นต่อไป

5 การวางแผนกำหนดแนวทางการ เขียนบทประกอบด้วย WHO WHO - กลุ่มเป้าหมาย / เรื่อง WHY WHY - วัตถุประสงค์เพื่ออะไร WHAT WHAT - ขอบเขตเนื้อหา HOW HOW - เทคนิคการนำเสนอ น่าสนใจ มีชีวิตชีวา มีลูกเล่น มีขึ้น - ลง WHEN WHEN - เวลา / ความยาว / ออกอากาศ WHERE WHERE - โรงเรียน / สถานีโทรทัศน์


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนในการผลิต รายการวีดิทัศน์ 1. 1. ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) 2. 2. ขั้นการผลิต (Production) 3. 3. ขั้นหลังการผลิต (Post- Production) 4. 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google