งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยา กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยาวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำ เสียที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ที่ ละลายน้ำหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยา กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยาวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำ เสียที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ที่ ละลายน้ำหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยา กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยาวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำ เสียที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ที่ ละลายน้ำหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำ โดยใช้จุลินทรีย์หลายๆชนิด ซึ่ง จุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำคัญได้แก่ แบคทีเรีย

4 การบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการ ทางชีววิทยา ในการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทาง ชีววิทยาสิ่งที่ควรคำนึง 1. ถังปฎิกริยา (Reactor) 2. การควบคุมสภาวะแวดล้อม 3. การกำจัดจุลินทรีย์

5 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยา กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยาแบ่งตาม สิ่งแวดล้อมทางชีวเคมี แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. กระบวนการแอโรบิก (Aerobic Process) มีออกซิเจน ละลายเพียงพอ 2. กระบวนการแอนแอโรบิก (Anaerobic Process) ไม่มี ออกซิเจนละลาย

6 กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยา ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วย ปฏิกิริยาทางชีวเคมี จุลินทรีย์จะต้องสร้างเอนไซม์หลายชนิด มาใช้ในการย่อยสลาย สารอินทรีย์ต่างๆ จนกระทั่งผลผลิต สุดท้ายเป็นก๊าซ การ ย่อยสลายโดยใช้ปฏิกิริยาทางชีวเคมี อาจใช้หรือไม่ใช้ออกซิเจนซึ่ง ขึ้นกับสภาพแวดล้อมของการบำบัดน้ำ เสีย

7 โดยปฏิกิริยาทั้ง 2 ประเภท มีกลไกพื้นฐาน ร่วมกันคือเป็นปฏิกิริยาชีวเคมีแบบ ออกซิเดชัน - รีดัคชัน ( Redox reaction) เป็นปฏิกิริยาที่มี การถ่ายเทอิเล็กตรอน โดยสารอินทรีย์ในน้ำเสียจะเป็นสารให้ อิเล็กตรอน และสาร อื่นเป็นตัวรับอิเล็กตรอน สิ่งแวดล้อมทางชีวเคมี

8 ถ้าสารรับอิเล็กตรอนเป็นออกซิเจน ปฏิกิริยาที่ เกิดจะเป็นแบบ Aerobic oxidation แต่ ถ้าสารอื่นๆ ( สารอนินทรีย์ ) เช่น CO 2 NO - 3 SO -2 4 เป็นต้น เป็นสาร รับอิเล็กตรอนปฏิกิริยาที่เกิด จะเป็นแบบ Anaerobic oxidation สิ่งแวดล้อมทางชีวเคมี

9 กระบวนการแอโรบิก (Aerobic process) ในกระบวนการนี้สภาพแวดล้อมต้องมี ออกซิเจนละลาย จำนวนเพียงพอ จนไม่เป็นตัวจำกัดอัตรา การทำปฏิกิริยา โดย ออกซิเจนจะเป็นตัวรับอิเลคตรอนตัว สุดท้าย (terminal electron acceptor) (CH 2 O) n + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + จุลินทรีย์ + เกลือแร่

10

11

12 กระบวนการแอนแอโรบิก (Anaerobic process) กระบวนการบำบัดทางชีววิทยาแบบ ไร้อากาศเป็นกระบวนการ ย่อยสลายอินทรีย์สารภายใต้ สภาพแวดล้อมไร้อากาศ โดยอาศัย จุลินทรีย์หลายกลุ่มทำงานร่วมกัน

13

14

15 การควบคุมสภาวะแวดล้อม การควบคุมสภาวะแวดล้อมของน้ำ เสีย เนื่องจาก จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการ บำบัดน้ำเสียจะเป็นแบคทีเรีย ในกลุ่มที่เป็น heterotroph ดังนั้นจึงต้อง ควบคุมให้เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตของแบคทีเรียพวกนี้ ไม่เช่นนั้นจุลินทรีย์ชนิดอื่นจะมา เจริญซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องเช่น

16 1. สภาวะความเป็น กรด ด่าง (pH) 2. สภาวะมีออกซิเจนอิสระหรือไม่มี ออกซิเจนอิสระ 3. การควบคุมแร่ธาตุสารอาหาร 4. การควบคุมสารพิษหรือเกลือแร่ บางชนิด 5. การควบคุมอุณหภูมิให้ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การควบคุมสภาวะแวดล้อม

17 สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตในระบบ Aerobic Process 1. สภาพแวดล้อมมีออกซิเจนเพียงพอ ออกซิเจนอาจได้มา จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช หรือ เกิดจากการถ่ายเทระหว่าง น้ำกับอากาศ หรือเกิดจากการอัดอากาศ เข้าสู่น้ำเสียโดยตรง 2. pH 6.5- 8.5 3. อุณหภูมิไม่ควรเกิน 40 องศา เซลเซียส

18 4. ธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นในการ สร้างเซลล์ จุลินทรีย์ BOD:N:P 100:5:1 นอกจากนี้ต้องมีธาตุ Ca K Mg Fe 5. ต้องไม่มีสารพิษ เช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง เป็นต้น

19 1. ต้องไม่มีออกซิเจนอิสระ ถ้า มีอาจทำให้ระบบ ล้มเหลว หรือประสิทธิภาพลดลง 2. pH 6.6- 7.4 ถ้า pH < 6.5 ประสิทธิภาพการ ทำงานของ จุลินทรีย์ที่สร้างมีเทนจะ ลดลงอย่างมาก แต่ถ้า < 5 จะยับยั้งการเจริญเติบโตและตาย 3. เนื่องจากในระบบจะมี จุลินทรีย์ 2 ประเภท จึง ควบคุมระบบที่อุณหภูมิ 30-38 องศา เซลเซียส และ 48- 57 องศา เซลเซียสตามประเภทจุลินทรีย์ สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตในระบบ Anaerobic Process

20 4. กรดอินทรีย์และค่าความ เป็นด่างจะต้องรักษา ให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล ถ้ามีการสะสม ของกรดอินทรีย์จะทำให้ ระบบล้มเหลว 5. ธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นใน การสร้างเซลล์ จุลินทรีย์ BOD:N:P 100:1.1:0.2 นอกจากนี้ต้องมีธาตุ Ca K Mg Fe 5. ต้องไม่มีสารพิษ เช่น โลหะ หนัก เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยา กระบวนการบำบัดน้ำเสียทาง ชีววิทยาวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำ เสียที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ที่ ละลายน้ำหรือแขวนลอยอยู่ในน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google