งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสลายสารอาหาร ระดับเซลล์ การหายใจ ระดับเซลล์ Cellular Respiration โมเลกุ ล สารอา หาร กระบวนการเปลี่ยนพลังงานพันธะเคมีของสารอาหารให้มาอยู่ใน รูปของสารประกอบพลังงานสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสลายสารอาหาร ระดับเซลล์ การหายใจ ระดับเซลล์ Cellular Respiration โมเลกุ ล สารอา หาร กระบวนการเปลี่ยนพลังงานพันธะเคมีของสารอาหารให้มาอยู่ใน รูปของสารประกอบพลังงานสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสลายสารอาหาร ระดับเซลล์ การหายใจ ระดับเซลล์ Cellular Respiration โมเลกุ ล สารอา หาร กระบวนการเปลี่ยนพลังงานพันธะเคมีของสารอาหารให้มาอยู่ใน รูปของสารประกอบพลังงานสูง คาร์โบไฮเ ดรต ไขมัน โปรตีน น้ำตาล โมเลกุล เดี่ยว กรดไขมัน + กลี เซอรอล กรดอะมิ โน กลูโค ส Digestion Motility Secretion Absorption สาร 1 สาร 2 สาร 3 O2O2 e-e- e-e- e-e- e-e- GlycolysisAcetyl CoAKrebs cycleETS Oxidation Reduction NAD + FAD NADH FADH 2 NADH 3 ATP FADH 2 2 ATP ATP

3 Ribose C1C1 C2C2 C4C4 C3C3 C5C5 PPP H H ATP Adenosine Triphosphate Adenine Adenosine 3.4 kcal / mol 7.3 kcal / mol ATPADP พลังงานจากเม แทบอลิซึม พลังงาน 7.3 kcal / mol H2OH2O + Hydrolysis Phosphorylation P +

4 Glycolysis Cytoplasm Glucose Acet - Krebs Inner membrane ETS Matrix

5 Glycolysis CCCCCC Glucose CCCCCC 2 ATP2 ADP P CCCCCC 2 PGAL 4 ADP + 4 Pi 4 ATP 2 NAD + 2 NADH C P PP CC C C C 2 Pyruvic acid Cytoplasm - 2 ATP = 4 ADP + 4 Pi

6 Acetyl CoA Matrix CCC CCC 2 Pyruvic acid Mitochondria membrane CCC CoA CO 2 NAD + 2 NADH CC NADH =x2 2 CO 2 CoA Acetyl CoA 2=x x 2 = 2 Acetyl CoA

7 CO 2 NADH 3 NADH 2 CO 2 Krebs cycle CC CoA CCCC กรดออก ซาโลแอซิติก CCCCCC กรดซิ ตริก H2OH2O NAD + CCCCC กรดคี โทกลูทา ริก CO 2 NAD + ADP + Pi ATP C CCC กรดซัก ซินิก H2OH2O NAD + NADH Acetyl CoA Matrix FAD FADH 2 x 2 = 2 FADH 2 2= 6 NADH x 2 = 4 CO 2 2 ATP x 2= x

8 ++ +++ FADH 2 Inner membrane Electron Transport System ETS การถ่ายทอด อิเล็กตรอน ระบบลูกโซ่การ หายใจ ระบบไซโท โครม กระบวนการขนส่ง อิเล็กตรอน การนำอิเล็กตรอนและ โปรตอนในรูปของ อะตอมไฮโดรเจน ส่งไปยังตัวรับ อิเล็กตรอนตัวอื่นๆแล้ว ส่งให้ตัวรับเฉพาะ อิเล็กตรอน จนถึง ตัวรับอิเล็กตรอนตัว สุดท้าย Oxidation Reduction NAD + FAD ปฏิกิริยาการให้ อิเล็กตรอน ปฏิกิริยาการรับ อิเล็กตรอน ตัวรับ e - NADH Cytochrome ตัวให้ e - CoQ O2O2 H2OH2O FMN FAMH 2 FADH 2 NAD + FAD NADH FADH 2 NAD + FAD NADH 2H + 2e - H+H+

9 Electron Transport System ETS GlycolysisAcetyl CoA Krebs cycle ATP FADH 2 NADH 2 ATP- 2 FADH 2 --- 2 NADH 6 NADH CO 2 2 CO 2 4 CO 2 ETS FAD NAD + สก ลาย จ 2ตจ 2ต 2 NADH2 FADH 2 4 ATP 6 ATP 18 ATP4 ATP 6 ATP8 ATP 6 ATP 24 ATP 38 ATP Inner membrane 36 ATP จ 2ตจ 2ต สดสด - 34 ATP 32 ATP H2OH2O ATP synthase O2O2 NAD + FADNAD + 2 NADH2 FADH 2 6 NADH

10 Electron Transport System ETS Glycolysis ATP FADH 2 NADH 2 ATP 2 NADH CO 2 ETS NAD + สก ลาย จ 2ตจ 2ต 2 NADH2 FADH 2 4 ATP 6 ATP 8 ATP Inner membrane 32 ATP -- - FAD Glyceral phosphate shuttle Malate aspartate shuttle ระบบขนส่ง ไฮโดรเจน 38 ATP36 ATP 34 ATP

11 คาร์โบไฮ เดรต ไขมัน โปรตีน น้ำตาล โมเลกุลเดี่ยว กรด ไขมัน กรดอะ มิโน กลีเซ อรอล Acetyl CoA Krebs cycle ETS Glycolysis Pyruvic acid NH 3 ยูเรีย กรด ยูริก -NH 2

12 CCCCCC กระบวนการหมัก แอลกอฮอล์ Glucose CC C CCC 2 ATP 2 NAD + 2 NADH 2 ADP + 2 Pi 2 Pyruvic acid 2 CO 2 CC CC 2 แอซิตัล ดีไฮด์ 2 NAD + 2 NADH CC CC 2 เอทิลแอลก อฮอล์ การสลาย กลูโคส ในภาวะที่ไม่มี O 2 ของยีสต์ Glycolysis

13 CCCCCC กระบวนการหมัก กรดแลกติก Glucose CC C CCC 2 ATP 2 NAD + 2 NADH 2 ADP + 2 Pi 2 Pyruvic acid CC CC 2 NAD + 2 NADH C C 2 กรดแลก ติก การสลาย กลูโคส ในภาวะที่ไม่มี O 2 ของคน Glycolysis


ดาวน์โหลด ppt การสลายสารอาหาร ระดับเซลล์ การหายใจ ระดับเซลล์ Cellular Respiration โมเลกุ ล สารอา หาร กระบวนการเปลี่ยนพลังงานพันธะเคมีของสารอาหารให้มาอยู่ใน รูปของสารประกอบพลังงานสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google