งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปิโตรเลียม จัดทำโดย นาย นายปรีชานันท์ อุปละ ม.4/5 เลขที่ 11 เสนอ อ. สุธารัตน์ นักลำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปิโตรเลียม จัดทำโดย นาย นายปรีชานันท์ อุปละ ม.4/5 เลขที่ 11 เสนอ อ. สุธารัตน์ นักลำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปิโตรเลียม จัดทำโดย นาย นายปรีชานันท์ อุปละ ม.4/5 เลขที่ 11 เสนอ อ. สุธารัตน์ นักลำ

2 ปิโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก 2 ชนิด คือ Cabon และ Hydrogen และอาจมีธาตุอโลหะชนิดอื่นปนอยู่ด้วย เช่น กำมะถัน ออกซิเจน เป็นต้น ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

3 การเกิดปิโตรเลียม เกิดจากการทับถมและแปรสภาพของซาก สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นับ หลายล้าน ถูกทับถมกลายเป็นชั้นหินต่างๆ ผนวกกับความร้อนใต้พิภพและการสลายตัวของ อินทรีย์สารตามธรรมชาติ ทำให้ซากพืชและ ซากสัตว์กลายเป็นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

4 แหล่งปิโตรเลียม ประเทศไทยมีการสํารวจพบแหล่งปิโตรเลียม ของประเทศแล้ว 79 แหล่ง และทําการผลิตอยู่ 41 แหล่ง โดยแบ่งเป็น แหล่งปิโตรเลียมบนบก 21 แหล่ง ผลิตอยู่ 20 แหล่ง แหล่งปิโตรเลียมในทะเล 58 แหล่ง ผลิตอยู่ 21 แหล่ง

5 แหล่งปิโตรเลียมในไทย ที่มา :http://www.vcharkarn.com/vblog/37277/ 29

6 การกลั่นน้ำมันดิบ กระบวนการกลั่นนํ้ามันเชื้อเพลิงประกอบด้วย กระบวนการสําคัญ คือ 1. การกลั่นหรือการแยก ( separation) 2. การแปรรูปหรือการเปลี่ยนโครงสร้างทาง เคมี ( conversion) 3. การปรับปรุงคุณภาพ ( treating) 4. การผสม ( blending)

7 การกลั่นน้ำมันดิบ 1. การกลั่นหรือการแยก (separation) กระบวนการแยกนํ้ามันดิบ คือ การแยก ส่วนประกอบของ นํ้ามันดิบทางกายภาพ ส่วนใหญ่แยกโดย วิธีการกลั่นลําดับส่วน (fractional distillation) โดยนํานํ้ามันดิบมา กลั่นในหอกลั่นบรรยากาศ น้ำมันดิบจะแยกเป็นนํ้ามันสําเร็จรูปต่างๆที่มี ช่วงจุดเดือดต่างกัน

8 การกลั่นน้ำมันดิบ ที่มา :http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1464

9 การกลั่นน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ ได้ จุดเดือด (°C) สถานะจำนวนแก็ส Cabon การใช้ ประโยชน์ แก๊สปิโตรเลียม < 30 แก๊ส 1 – 4 ทําสารเคมี วัสดุสั งเคราะห์ เชื้อเพลิง แก๊สหุงต้ม แนฟทาเบา 30-110 ของเหลว 5-7 นํ้ามันเบนซิน แนฟทาหนัก 65-170 ของเหลว 6-12 นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด 170-250 ของเหลว 10-19 นํ้ามันก๊าด เชื้อเพลิง เครื่องยนต์ไอ พ่น และตะเกียง นํ้ามันดีเซล 250-340 ของเหลว 14-19 เชื้อเพลิง เครื่องยนต์ ดีเซล นํ้ามันหล่อลื่น > 350 ของเหลว 19-35 นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันเครื่อง ไข >500 ของแข็ง >35 เทียนไข เครื่องสําอาง ยาขัดมัน ผงซักฟอก น้ำมันเตา >500 ของเหลวหนืด >35 เชื้อเพลิง เครื่องจักร ยางมะตอย > 500 ของเหลวหนืด >35 วัสดุกันซึม ถนน

10 การกลั่นน้ำมันดิบ 2. การแปรรูปหรือการเปลี่ยนโครงสร้างทาง เคมี ( conversion) เป็นการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลหรือโครงสร้างเคมี เพื่อให้นํ้ามันมีคุณภาพที่ เหมาะกับการใช้ ประโยชน์ได้แก่ 2.1 กระบวนการแตกสลาย (cracking) 2.2 กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (reforming) 2.3 กระบวนการรวมโมเลกุล (alkylation และ polymerization)

11 การกลั่นน้ำมันดิบ 2.1 กระบวนการแตกสลาย ( cracking) เป็นการแตกสลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โมเลกุลใหญ่ให้เล็กลง โดยอาศัยความร้อนหรือ ตัวเร่งปฏิกิริยา 2.1.1 Thermal cracking เป็นกระบวนการ แตกสลายนํ้ามันดีเซลหรือนํ้ามันเตาโดยใช้ ความร้อนสูงประมาณ 400 – 500 ° C ภายใต้ ความดันสูง ได้ผลิตภัณฑ์ คือ ก๊าซส่วนใหญ่เป็น สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภท olefin

12 การกลั่นน้ำมันดิบ 2.1.2 Catalytic cracking เป็นกระบวนการ แตกสลายนํ้ามันดีเซล (gas oil) และนํ้ามันหนัก โดยใช้สารตัวเร่ง ปฏิกิริยาช่วย ตัวเร่งปฏิกิริยาอาจเป็นพวกดิน เหนียวธรรมชาติ เช่น kaolin, bentonite หรือ พวกดินเหนียวสังเคราะห์ที่ มี ธาตุอะลูมิเนียมสูง หรือใช้ synthetic zeolite ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ นํ้ามันเบนซินที่ มี ค่าออกเทนสูงก๊าซ ไฮโดรคาร์บอนประเภท olefin

13 การกลั่นน้ำมันดิบ 2.2 กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (reforming) เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพสาร ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งให้เป็น สารไฮโดรคาร์บอนอีกชนิด โดยอาศัยความร้อน หรือตัวเร่งปฏิกิริยา 2.2.1 Thermal reforming ใช้ความร้อนสูง เปลี่ยนลักษณะโครงสร้าง สารไฮโดรคาร์บอนในนํ้ามันเบนซิน

14 การกลั่นน้ำมันดิบ 2.2 กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (reforming) 2.2.2 Hydroforming ใช้ไฮโดรเจนและตัวเร่ง ปฏิกิริยาพวก molybdenum บน alumina กระบวนการนี้ ช่วยแปรสภาพนํ้ามันเบนซินออก เทนตํ่าให้มีค่าสูงขึ้น 2.2.3 Platforming and catforming ใช้ ไฮโดรเจนและตัวเร่งปฏิกิริยาพวก Pt บน alumina

15 การกลั่นน้ำมันดิบ 2.2 กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (reforming) 2.2.4 Catalytic reforming เป็นกระบวนการ หลักเพื่อผลิต gasoline ที่มีค่าออกเทนสูงและยังมีบทบาทต่อการผลิต สารอะโรมาติกส์ใน อุตสาหกรรมเคมี

16 การกลั่นน้ำมันดิบ 2.3 กระบวนการรวมโมเลกุล เป็นการจัดรูปโมเลกุลใหม่ 2.3.1 Alkylation เป็นกระบวนการผลิต องค์ประกอบของนํ้ามันเบนซิน 2.3.2 Polymerization เพื่อทำให้ light olefin จากกระบวนการ cracking ต่างๆ เปลี่ยนเป็น ไฮโดรคาร์บอนที่ใหญ่ขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ปิโตรเลียม จัดทำโดย นาย นายปรีชานันท์ อุปละ ม.4/5 เลขที่ 11 เสนอ อ. สุธารัตน์ นักลำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google