งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ คุณภาพ ของเครื่องมือ การวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ คุณภาพ ของเครื่องมือ การวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ คุณภาพ ของเครื่องมือ การวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 การตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือวิจัย  เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ สำรวจ แบบทดสอบ แบบสังเกต เป็นต้น ต้องมีคุณภาพที่ดี  คุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่สำคัญๆ ได้แก่ ++ ความตรง (Validity) ++ ความเที่ยง หรือความเชื่อถือ ได้ (Reliability) + อำนาจจำแนก (Discrimination) + อำนาจจำแนก (Discrimination)

3 ความตรง  หมายถึง ความถูกต้อง แม่นยำของเครื่องมือ วิจัยที่วัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด ( ตัวแปร ) เช่น ต้องการวัดความพึงพอใจ ข้อคำถามของ เครื่องมือ ( แบบสอบถาม ) ก็มุ่งแต่ประเด็นของ ความพึงพอใจเท่านั้น  ความตรง มีหลายประเภท ดังนี้ ๑. ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ๒. ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion-related validity) ๓. ความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity)

4 ความตรงตามเนื้อหา  ความตรงตามเนื้อหา เป็นการ ตรวจสอบว่าเครื่องมือวิจัย ( แบบสอบถาม ) วัดได้ตรงกับเนื้อหา หรือสาระของสิ่ง ( ตัวแปร ) ที่ต้องการ จะวัด  โดยทั่วไปจะให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขา นั้นๆ เป็นผู้ตรวจสอบว่าเนื้อหาของ ข้อคำถามในเครื่องมือวิจัยที่สร้าง ขึ้นมามีความสอดคล้องกับเนื้อหา ตามทฤษฎีหรือไม่  จำนวนผู้เชี่ยวชาญยิ่งมากก็ยิ่งดี แต่ ที่นิยมกันมักใช้จำนวน ๓ - ๕ คน

5  การสรุปผลความตรงตามเนื้อหา โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ ของเนื้อหา (Item-Objective Congruence : IOC) สูตรคำนวณ IOC = ΣR/n สูตรคำนวณ IOC = ΣR/n โดยที่ R คือผลคูณของคะแนนความ สอดคล้องกับจำนวน ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความ สอดคล้อง ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละระดับความ สอดคล้อง n คือจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด n คือจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินข้อคำถามใน ๓ ระดับ คือ สอดคล้อง ( ๑ คะแนน ) ไม่แน่ใจ ( ๐ คะแนน ) และไม่ สอดคล้อง (- ๑ คะแนน ) ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินข้อคำถามใน ๓ ระดับ คือ สอดคล้อง ( ๑ คะแนน ) ไม่แน่ใจ ( ๐ คะแนน ) และไม่ สอดคล้อง (- ๑ คะแนน ) ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง - ๑ ถึง ๑ ค่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง - ๑ ถึง ๑ ค่า IOC ควรมีค่าตั้งแต่ ๐. ๕ ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่าค่านี้ข้อ คำถามนี้ต้องปรับปรุงแก้ไข ค่า IOC ควรมีค่าตั้งแต่ ๐. ๕ ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่าค่านี้ข้อ คำถามนี้ต้องปรับปรุงแก้ไข

6 ความตรงตามเกณฑ์ สัมพันธ์  เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือวิจัยนั้นวัดในสิ่ง ที่ต้องการจะวัดได้แม่นยำถูกต้องหรือไม่ โดย ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจาก เครื่องมือวิจัย ( แบบสอบถาม ) กับคะแนนจาก เกณฑ์ภายนอก  มี ๒ แบบ ดังนี้ ๑. ความตรงตามสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน ๑. ความตรงตามสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน ( Concurrent validity) ( Concurrent validity) ๒. ความตรงตามการทำนาย ๒. ความตรงตามการทำนาย (Predictive validity) (Predictive validity)  สรุปผลจากการคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน

7 ความตรงตามโครงสร้าง  เป็นการตรวจสอบว่าเครื่องมือวิจัย นั้นวัดได้ถูกต้องแม่นยำ ครอบคลุม และครบถ้วนตามขอบเขตของ ความหมาย องค์ประกอบตามทฤษฎี  การคำนวณมีได้หลายวิธี ดังนี้ ๑. วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทราบ ค่า (Known group) ๑. วิธีเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทราบ ค่า (Known group) ๒. วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ๒. วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)

8 ความเที่ยง หรือความ เชื่อถือได้  หมายถึง ความคงที่ของผลที่ได้จาก การวัดด้วยเครื่องมือวิจัยชุดเดียวกัน กับคนกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลา ต่างกัน  การหาค่าความเที่ยงมีการวัดหลาย แบบด้วยกัน ดังนี้ ๑. การวัดความคงที่ (Measure of stability) ๒. การวัดความสมมูลกัน (Measure of equivalance) ๓. การวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of internal consistency)

9 การวัดความคงที่  เป็นการนำเครื่องมือวิจัยไปวัดกับคนกลุ่มเดียวกัน สองครั้ง โดยเว้นระยะเวลาให้ห่างกันพอสมควร เรียกวิธีนี้ว่า วิธีสอบซ้ำ (test-retest method) แล้ว นำผลคะแนนที่ได้มาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน nΣxy - ΣxΣy nΣxy - ΣxΣy สูตร r xy = ___________________ สูตร r xy = ___________________ √[n Σx 2 ­(Σx 2 )] [n Σy 2 ­(Σy 2 )] √[n Σx 2 ­(Σx 2 )] [n Σy 2 ­(Σy 2 )] โดยที่ r xy ก็คือค่าความเที่ยงนั่นเอง โดยที่ r xy ก็คือค่าความเที่ยงนั่นเอง

10 การวัดความสมมูลกัน  เป็นการนำเครื่องมือวิจัยที่มีความ คล้ายกัน สองฉบับ หรือเรียกว่าแบบ วัดคู่ขนาน (parallel test) มาใช้วัด กับคนกลุ่มเดียวกัน แล้วนำคะแนน ผลการวัดทั้งสองฉบับมาคำนวณหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน

11 การวัดความสอดคล้อง ภายใน  เป็นการวัดโดยใช้เครื่องมือวิจัยฉบับเดียว และวัดครั้งเดียว แล้วนำมาคำนวณค่าความ เที่ยงด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้ ๑. วิธีแบ่งครึ่ง (split-half method) โดยการ นำเครื่องมือวิจัยทั้งฉบับมาแบ่งครึ่งจำนวนข้อ คำถาม เช่น ส่วนข้อคี่ และส่วนข้อคู่ แล้วนำ ผลการวัดของทั้งส่วนมาคำนวณหาค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าที่ได้ เป็นค่าความเที่ยงแค่ครึ่งฉบับ ต้องนำมาปรับ เป็นทั้งฉบับจากสูตร ๑. วิธีแบ่งครึ่ง (split-half method) โดยการ นำเครื่องมือวิจัยทั้งฉบับมาแบ่งครึ่งจำนวนข้อ คำถาม เช่น ส่วนข้อคี่ และส่วนข้อคู่ แล้วนำ ผลการวัดของทั้งส่วนมาคำนวณหาค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ค่าที่ได้ เป็นค่าความเที่ยงแค่ครึ่งฉบับ ต้องนำมาปรับ เป็นทั้งฉบับจากสูตร r tt = 2r hh /(1+r hh ) r tt = 2r hh /(1+r hh )

12 ๒. วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (kuder and richardson) ได้เสนอสูตรหาความเที่ยงไว้คือ สูตรที่ ๒๐ เรียกว่า K-R ๒๐ และ K-R ๒๑ โดยใช้ กับเครื่องมือที่มีการตรวจให้คะแนน ๑ เมื่อตอบถูก และคะแนน ๐ เมื่อตอบผิด เช่นแบบวัดความรู้ ๒. วิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (kuder and richardson) ได้เสนอสูตรหาความเที่ยงไว้คือ สูตรที่ ๒๐ เรียกว่า K-R ๒๐ และ K-R ๒๑ โดยใช้ กับเครื่องมือที่มีการตรวจให้คะแนน ๑ เมื่อตอบถูก และคะแนน ๐ เมื่อตอบผิด เช่นแบบวัดความรู้ สูตร K-R ๒๐ สูตร K-R ๒๐ r = [n/(n-1)] [1-(Σpq/s t 2 ) r = [n/(n-1)] [1-(Σpq/s t 2 ) โดยที่ r คือ ค่าความเที่ยง โดยที่ r คือ ค่าความเที่ยง n คือ จำนวนข้อคำถามในแบบวัด n คือ จำนวนข้อคำถามในแบบวัด p คือ สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ p คือ สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ q คือ สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในแต่ละข้อ q คือ สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในแต่ละข้อ s t 2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมของ ผู้ตอบทั้งหมด s t 2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมของ ผู้ตอบทั้งหมด

13 ๓. วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (ά Coefficient) คิดขึ้น โดย conbach ๓. วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (ά Coefficient) คิดขึ้น โดย conbach ใช้กับเครื่องมือวิจัย ( แบบสอบถาม ) ที่มีการวัด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เช่น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ค่าความเที่ยง คำนวณได้จากสูตร ใช้กับเครื่องมือวิจัย ( แบบสอบถาม ) ที่มีการวัด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เช่น เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ค่าความเที่ยง คำนวณได้จากสูตร ά = (n/n-1)(1-(Σб i 2 / б t 2 )) ά = (n/n-1)(1-(Σб i 2 / б t 2 )) โดยที่ ά คือสัมประสิทธิ์ความเที่ยง n คือจำนวนข้อของแบบสอบถาม n คือจำนวนข้อของแบบสอบถาม б i 2 คือความแปรปรวนของคะแนนของข้อคำถาม รายข้อ б i 2 คือความแปรปรวนของคะแนนของข้อคำถาม รายข้อ б t 2 คือความแปรปรวนของคะแนนของ แบบสอบถามทั้งฉบับ б t 2 คือความแปรปรวนของคะแนนของ แบบสอบถามทั้งฉบับ

14  การสรุปผลค่าความเที่ยงนั้นต้องมี ค่าตั้งแต่ ๐. ๘๐ ขึ้นไป ถ้าได้ค่าต่ำ กว่านี้ต้องแก้ไข  การปฎิบัติ โดยการนำเครื่องมือวิจัย ไปทดลองใช้ อย่างน้อย ๓๐ ราย แล้วนำมาคำนวณค่าตามสูตร  ปัจจุบันนิยมคำนวณโดยใช้ โปรแกรม SPSS


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ คุณภาพ ของเครื่องมือ การวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ครึกครื้น จิตร ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google