งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค เรื่อง การต่อวงจรลอจิกเกต นักศึกษามักมีปัญหาเรื่อง ของการต่อวงจรไม่เป็น เนื่องจากสาเหตุหลาย ประการ เช่น ความไม่เข้าใจสะสมเนื่องจากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค เรื่อง การต่อวงจรลอจิกเกต นักศึกษามักมีปัญหาเรื่อง ของการต่อวงจรไม่เป็น เนื่องจากสาเหตุหลาย ประการ เช่น ความไม่เข้าใจสะสมเนื่องจากการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค เรื่อง การต่อวงจรลอจิกเกต นักศึกษามักมีปัญหาเรื่อง ของการต่อวงจรไม่เป็น เนื่องจากสาเหตุหลาย ประการ เช่น ความไม่เข้าใจสะสมเนื่องจากการ ไม่กล้าถาม ครูสอนเร็วเกินไปนักศึกษาตามไม่ทัน การขาดตัวอย่างในการปฏิบัติ เวลาฝึกปฏิบัติน้อย เกินไปเนื่องจากเรียนแค่ 3 คาบต่อสัปดาห์ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผลการเรียนของนักศึกษาใน วิชาดิจิตอลเทคนิคไม่ค่อยดี และกระบวนการเรียน การสอนก็ทำได้ช้าเนื่องจากครูต้องกลับมา ทบทวนให้นักศึกษาอยู่บ่อยๆ ดังนั้นผู้จัดทำ จึงได้ สร้างงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาว่า VDO สาธิต การต่อวงจรลอจิกเกต มีส่วนช่วยให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร

3  เพื่อต้องการทราบความสามารถของสื่อ VDO สาธิต การต่อวงจรลอจิกเกต ว่ามีส่วนช่วยให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร  เพื่อต้องการให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ สามารถหาความรู้และฝึกฝนตนเองจากการใช้สื่อ การสอนชิ้นนี้ที่บ้าน  เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อการ สอนให้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ในการ เรียนการสอนวิชาอื่นๆ ต่อไป  เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ดิจิตอลเทคนิค ดีขึ้น

4  การรวบรวมข้อมูล  1. จัดทำสื่อที่จะใช้ในการวิจัยซึ่งก็คือ VDO สาธิต การต่อวงจรลอจิกเกต  2. สอนให้นักศึกษาต่อวงจรลอจิกเกตในคาบเรียน จากนั้นได้ให้ใบงานแก่นักศึกษาไปเตรียมการ ทดลองที่บ้าน และให้ VDO สาธิต การต่อ วงจรลอจิกเกต แก่นักศึกษาไปศึกษาเองที่บ้าน ด้วย โดยหากนักศึกษาไม่เข้าใจวิธีการต่อ วงจรลอจิกเกต ก็สามารถเปิดดูวิดีโอสาธิตการต่อ วงจร จากที่บ้านได้ เมื่อนักศึกษาส่งงานก็ทำการ ตรวจและบันทึกคะแนนแต่ละใบงานลงในแบบ บันทึกคะแนนการทำใบงาน เพื่อนำมาสรุปผล  3. ในสัปดาห์ที่ 16 มีการสำรวจความพึงพอใจ นักศึกษาทุกคน ในการใช้สื่อการสอน เพื่อนำผล การสำรวจมาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและปรับปรุง พัฒนาต่อไป

5 ที่ชื่อ สกุลใบ งาน ที่ 1 (20) ใบ งาน ที่ 2 (30) ใบ งาน ที่ 3 (20) ใบ งาน ที่ 4 (20) ใบ งาน ที่ 5 (30) รวม 12 0 เก็บ 40 คะแ นน สรุป เกิน 60% (24) 1 นายโชคชัย เป็งหมู 1423131721 88 29.3 3 ผ่าน 2 นายยุทธนา อุดทาโม๊ะ 1526131827 99 33.0 0 ผ่าน 3 นายสุรชัย นา แส 162218192710 2 34.0 0 ผ่าน 4 นายเอกชัย อำภา 1627101527 95 31.6 7 ผ่าน 5 นายธนากร ธิ การ 1320121821 84 28.0 0 ผ่าน 6 นายธวัชชัย ปันเหลี้ยม 1221131422 82 27.3 3 ผ่าน 7 นายวีระชาติ นำมะ 122416 23 91 30.3 3 ผ่าน 8 นายยุทธกาล บุญทอง 1020131622 81 27.0 0 ผ่าน 9 น. ส. ดารุณี ทนงกิจ 1626141724 97 32.3 3 ผ่าน

6  จากการวิจัยโดยให้นักศึกษาทดลองใช้สื่อควบคู่ ไปกับการเรียนในห้องเรียน ปรากฏว่านักศึกษา สามารถเรียนรู้บทเรียนได้เร็ว เนื่องจากมีทักษะในการ ทำงานทั้งในห้องเรียน และที่บ้าน การปฏิบัติการต่อ วงจรที่เป็นปัญหาว่านักศึกษาทำได้ช้า เนื่องจากขาด ทักษะนั้น ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด คือนักศึกษา สามารถทำใบงานได้คะแนนในระดับดีถึงดีมาก ซึ่งถ้า วัดผลจากคะแนนเก็บการทำใบงานในตารางที่ 1 ก็ ปรากฏว่านักศึกษามีคะแนนผ่านเกณฑ์ 60% ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ในด้านความพึงพอใจต่อการใช้ สื่อ ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 นั้น นักศึกษาได้ให้ ความพึงพอใจต่อสื่อวิดีโอคิดเป็นร้อยละ 91.55 หรือ ระดับ 4.57  สรุปได้ว่าสื่อสาธิตการต่อวงจรดิจิตอลชิ้นนี้ มี ส่วนช่วยให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น และควร นำไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นสื่อการสอนในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป

7

8  จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าสื่อและเทคโนโลยีมี ส่วนช่วยในกระบวนการเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน นักศึกษาสามารถเข้าถึง เทคโนโลยีได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นสื่อการเรียนแบบ ออนไลน์หรือสื่อที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเองก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสื่อจะช่วยให้กระบวนการสอนของครูง่ายขึ้น และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ กับครูผู้สอนด้วยว่า ให้ความสำคัญกับการสอน และเอาใจใส่นักศึกษามากน้อยเพียงใด เนื่องจาก นักศึกษาบางคนต้องอาศัยแรงกระตุ้น และ กำลังใจจากครูผู้สอนและคนรอบข้าง ในการ ปรับปรุงตนเอง หรือพัฒนาตนเอง ดังนั้น กระบวนการเรียนการสอนที่จะประสบผลสำเร็จนั้น ก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักศึกษากับครู เป็นหลัก โดยมีสื่อการสอนเข้ามาช่วยให้ กระบวนการเรียนการสอนสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเอง


ดาวน์โหลด ppt ในการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเทคนิค เรื่อง การต่อวงจรลอจิกเกต นักศึกษามักมีปัญหาเรื่อง ของการต่อวงจรไม่เป็น เนื่องจากสาเหตุหลาย ประการ เช่น ความไม่เข้าใจสะสมเนื่องจากการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google